Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«­Όταν τους βλέπω, βλέπω εμάς»

Γρά­φει η Χρι­στί­να Μαυ­ρο­πού­λου //

Νεα­ροί Παλαι­στί­νιοι, αντι­μέ­τω­ποι καθη­με­ρι­νά με τη δολο­φο­νι­κή βία των ισραη­λι­νών κατο­χι­κών στρα­τευ­μά­των. Νέοι αφρο­α­με­ρι­κα­νοί αντι­μέ­τω­ποι με τη δολο­φο­νι­κή κατα­σταλ­τι­κή βία των πάνο­πλων αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων στους δρό­μους της Βαλ­τι­μό­ρης και του Φέρ­γκιου­σον, αλλά  και παντού στην αμε­ρι­κα­νι­κή επι­κρά­τεια. Δεν είναι λίγοι που έκα­ναν τη σύγκρι­ση δηλώ­νο­ντας προς δημο­σιο­γρά­φους ότι οι δρό­μοι των αμε­ρι­κα­νι­κών πόλε­ων είναι για αυτούς, «σαν τη Γάζα».

Απλά ήταν θέμα χρό­νου, η δημό­σια δήλω­ση της αλλη­λεγ­γύ­ης και της στή­ρι­ξής τους στον αγώ­να του Παλαι­στι­νια­κού λαού αλλά του κινή­μα­τος BDS (μποϊ­κο­τάζ, από­συρ­ση επεν­δύ­σε­ων, κυρώ­σεις) κατά του ισραη­λι­νού απαρτ­χάιντ μεγα­λώ­νει σε όλον τον κόσμο. Περισ­σό­τε­ροι από 1.000 αφρο­α­με­ρι­κα­νοί ακτι­βι­στές, πολι­τι­κοί, καλ­λι­τέ­χνες, Πανε­πι­στη­μια­κοί, φοι­τη­τές αλλά και εκπρό­σω­ποι μαζι­κών οργα­νώ­σε­ων –μετα­ξύ αυτών ο Μου­μία Αμπου Τζα­μάλ, η Αντζε­λα Ντέι­βις, η συνι­δρύ­τρια της οργά­νω­σης BlackLivesMatters Πατρίς Κάλορς κά– υπέ­γρα­ψαν τον περα­σμέ­νο Αύγου­στο τη δια­κή­ρυ­ξη στή­ρι­ξης: «Στη­ρί­ζου­με πρώ­τα και κύρια­τους Παλαι­στί­νιους, αυτούς που υπό­κει­νται τα δει­νά και τη βία και των οποί­ων η αντί­στα­ση και η αντο­χή απο­τε­λούν πηγή έμπνευ­ση για εμάς». Βασι­κός στό­χος της δια­κή­ρυ­ξης η αφύ­πνι­ση και κυρί­ως η δυνα­μι­κά έμπρα­κτη «αλλη­λεγ­γύη στον αγώ­να του Παλαι­στι­νια­κού λαού και δέσμευ­σης για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Παλαι­στί­νης, γης και λαού» όπως ανα­φέ­ρε­ται στη δια­κή­ρυ­ξη η οποία κατα­λή­γει ότι το τέλος της κατο­χής είναι το «ζήτη­μα κλει­δί της επο­χής μας» και καλεί την αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση να τερ­μα­τί­σει άμε­σα οποιου­δή­πο­τε βοή­θεια προς το Ισρα­ήλ, αλλά και αμε­ρι­κα­νι­κές κυρί­ως επι­χει­ρή­σεις που ανή­κουν σε αφρο­α­με­ρι­κα­νούς να στα­μα­τή­σουν άμε­σα τις συναλ­λα­γές και δοσο­λη­ψί­ες με ισραη­λι­νές επι­χει­ρή­σεις και να στη­ρί­ξουν τον αγώ­να του BDS.

Και φτά­νου­με στο χθες, όπου η εκστρα­τεία «Αλλη­λεγ­γύ­ης Μαύ­ρων και Παλαι­στί­νιων», έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα ένα βίντεο, γρο­θιά στο στο­μά­χι. Ένα βίντεο για την ενί­σχυ­ση και έντα­σης της αντί­στα­σης, την ενο­ποί­η­ση της αντί­στα­σης ενά­ντια στη βία, την κρα­τι­κή βία, με την οποία και οι δύο κοι­νό­τη­τες είναι αντιμέτωπες.

«When I see them, I see us» (όταν τους βλέ­πω, βλέ­πω εμάς) ο τίτλος του βίντεο, στο οποίο συμ­με­τέ­χουν πάνω από 60 κορυ­φαί­οι Μαύ­ροι και Παλαι­στί­νιοι καλ­λι­τέ­χνες και ακτι­βι­στές. Η Λορίν Χίλ, ο Ντά­νυ Γκλό­βερ, η Ρασμέα Οντέχ, οι DAM, ο Κορ­νέλ Γου­έστ, ο Ομάρ Μπαρ­γού­τι, η Άλις Γουό­κερ, η Άντζε­λα Ντέ­η­βις, η Ατζα Μονέτ, o Γιου­σέφ Ερε­κάτ, η Ανμα­ρί Τζα­σίρ, ο Μπουτς Ρίλεϋ, και άλλοι

 

 

Το σενά­ριο το έγρα­ψαν οι Μαρί Μορά­λες, ο Ρεμί Κανά­ζι και ο Κρί­στιαν Ντέι­βις Μπέι­λυ,  στα αγγλι­κά αλλά και στα αραβικά

When I see them, I see us

Every 28 hours a black life is stolen
by police or vigilantes in the U.S.

Every two hours, Israel killed a Palestinian child
in its attack on Gaza last summer

Eric Garner. 43 years old
Father of six. Grandfather. Friend

Hashem Abu Maria. 45 years old
Father of four. Human rights worker

Ghalia al-Ghanam. 7 years old
Killed when an Israeli missile struck her home

Aiyana Jones. 7 years old
Killed in her sleep by Detroit police

When I see them, I see us

Harassed, beaten
tortured, dehumanized
stopped and frisked
searched at checkpoints
administrative detention
youth incarceration

When I see them, I see us

From Rikers Island to Ofer Prison
from Rafah to Chicago
lives are being stolen
remember them

We are not statistics
we are not collateral damage
we have names and faces
Sakia, Kimani, Renisha
Nadim, Jawaher, Mohammad

They burned me alive in Jerusalem
they gunned me down in Chicago
they shot our water tanks in Hebron
they cut off our water in Detroit
they demolished our homes in the Naqab
they swallowed our homes in New Orleans

When I see them, I see us

They see our wombs as dangerous
label us demographic threats
They sterilize us without our knowledge
mark our children as criminal

When I see them, I see us

We say no to all forms of oppression
in US cities or on Palestine’s streets
We respect the uniqueness of our struggles
and our varied histories

When I see them, I see us

Resilient, steadfast, determined
I see who we are meant to be
Alive, free, liberated
mapping out our destiny

I see hope, strength, love
a place where our children can dream
I see a road, a partner, a family
a world where we can rise and be seen

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο