Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Παρασκευή 3 Αυγούστου

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Saristra Festival και φέτος στην Κεφαλονιά

Ενα από τα πιο ιδιαί­τε­ρα φεστι­βάλ της Ελλά­δας, το οποίο φιλο­ξε­νεί­ται στα Παλιά Βλα­χά­τα της Σάμης Κεφα­λο­νιάς, έρχε­ται και φέτος (3–5/8) με συμ­με­το­χές από καλ­λι­τέ­χνες όπως οι Nightstalker (φωτ.), Chickn, Nalyssa Green, Flokosh και πολ­λά DJ set. Θα υπάρ­χουν ακό­μη εκθέ­σεις, προ­βο­λές και άλλες παράλ­λη­λες δρά­σεις. Παλιά Βλα­χά­τα, Κεφαλονιά

ΜΟΥΣΙΚΗ

  • Η Νατάσ­σα Μπο­φί­λιου με τους Θέμη Καρα­μου­ρα­τί­δη και Γερά­σι­μο Ευαγ­γε­λά­το παρου­σιά­ζει το «Ομορ­φο όνει­ρο» στο αμφι­θέ­α­τρο Νέων Μου­δα­νιών, στο πλαί­σιο του Φεστι­βάλ Θάλασ­σας. Ωρα έναρ­ξης 9.30 μ.μ. Μου­δα­νιά Χαλκιδικής
  • Ο Θοδω­ρής Βου­τσι­κά­κης, ο Δημή­τρης Μπά­σης και τα Μου­σι­κά Σημά­δια εμφα­νί­ζο­νται στο τρι­ή­με­ρο φεστι­βάλ «Αρχές Αυγού­στου Μέθα­να 2018», που ξεκι­νά­ει στις 3 Αυγού­στου με ελεύ­θε­ρη είσο­δο στις συναυ­λί­ες στα Μπλό­κια και στο Λιμά­νι. Ωρα έναρ­ξης 9 μ.μ. Τροι­ζη­νία, Μέθανα

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

  • Στο νεο­σύ­στα­το κέντρο εικα­στι­κών τεχνών του Μεγά­ρου Μου­σι­κής «AnnexM» παρου­σιά­ζε­ται η έκθε­ση «Ο τελευ­ταί­ος ανα­γνώ­στης» με βίντεο, εγκα­τα­στά­σεις και ανα­γνώ­σεις εμβλη­μα­τι­κών κει­μέ­νων. Από τις 7 μ.μ. Βασ. Σοφί­ας και Κόκκαλη
  • «Το βιβλίο ως έργο τέχνης από τα χρό­νια του ’60» και «Οι Ελλη­νες καλ­λι­τέ­χνες και το βιβλίο», δύο εκθέ­σεις που παρου­σιά­ζο­νται στην Πινα­κο­θή­κη του Δήμου Αθη­ναί­ων και ανα­δει­κνύ­ουν τις ιδιαί­τε­ρες σχέ­σεις μετα­ξύ σπου­δαί­ων Ελλή­νων εικα­στι­κών με την ελλη­νι­κή εκδο­τι­κή ιστο­ρία. Από τις 10 π.μ. Λεω­νί­δου και Μυλλέρου
  • Την ομα­δι­κή εικα­στι­κή έκθε­ση «Το οχυ­ρό» παρου­σιά­ζουν η Εφο­ρεία Αρχαιο­τή­των Μεσ­ση­νί­ας και ο Δήμος Δυτι­κής Μάνης στο οχυ­ρό συγκρό­τη­μα των Τρου­πά­κη­δων — Μούρ­τζι­νων, από τις 8 π.μ., μια τυπι­κή κατοι­κία καπε­τά­νιου της περιο­χής από την επο­χή της Τουρ­κο­κρα­τί­ας. Επι­μέ­λεια: Θόδω­ρος Ζαφει­ρό­που­λος. Καρδαμύλη
  • Εγκαί­νια για την έκθε­ση του Σεντρίκ Μπου­τε­λιέ στην γκα­λε­ρί Καπό­που­λος στην Πάτμο στις 8.30 μ.μ. παρου­σία του Γάλ­λου καλ­λι­τέ­χνη. Τα έργα του Μπου­τε­λιέ (φωτ.) είναι ψηφια­κές φωτο­γρα­φι­κές συν­θέ­σεις που τυπώ­νει σε αλου­μί­νιο και εμπλου­τί­ζει με κολάζ, σχέ­δια, υδα­το­γρα­φί­ες. Χώρα Πάτμου

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

PARK YOUR CINEMA ΣΤΟ ΚΠΙΣΝ

Ο Ροζ Πάν­θηρ (1963), σε σκη­νο­θε­σία Blake Edwards. Ο ατζα­μής Επι­θε­ω­ρη­τής Κλου­ζό ταξι­δεύ­ει μέχρι την Ιτα­λία, με την ελπί­δα να συλ­λά­βει έναν από τους πλέ­ον κατα­ζη­τού­με­νους διαρ­ρή­κτες στον κόσμο, ο οποί­ος έχει βάλει στο μάτι το ονο­μα­στό δια­μά­ντι «Ροζ Πάν­θηρ» της πρι­γκί­πισ­σας Ντά­λα. Θρυ­λι­κή σάτι­ρα των ντε­τε­κτι­βί­στι­κων περι­πε­τειών, με νοσταλ­γι­κό, κοσμο­πο­λί­τι­κο φόντο, την πρώ­τη εμφά­νι­ση του ομώ­νυ­μου cartoon ήρωα και τις υπέ­ρο­χες μου­σι­κές του Henry Mancini (που προ­τά­θη­κε για Όσκαρ). Η τερά­στια επι­τυ­χία του φιλμ δημιούρ­γη­σε ένα ιδιαί­τε­ρα προ­σο­δο­φό­ρο franchise, με έντε­κα συνέ­χειες, spin-off και remake! Φυσι­κά, ήταν η ται­νία που μετέ­τρε­ψε σε star τον Peter Sellers. Στο ΚΠΙΣΝ (Ευρι­πί­δου και Λ.Συγγρού). Τηλ.: 2168091001, 002, 003. Ώρα: 9 μμ. Είσο­δος ελεύθερη.

ΘΕΑΤΡΟ

«Ορέ­στης» του Ευρι­πί­δη στο Αρχαίο Θέα­τρο Επιδαύρου

Στον Ορέ­στη του Ευρι­πί­δη που διδά­χτη­κε το 408 π.Χ., συνα­ντά­με τον ήρωα λίγες μέρες μετά τον φόνο της μητέ­ρας του να υπο­φέ­ρει από τις Ερι­νύ­ες που τον κατα­διώ­κουν. Ο άρρω­στος Ορέ­στης και η αδερ­φή του Ηλέ­κτρα, έχουν ξεση­κώ­σει τη μήνι των Αργεί­ων που ετοι­μά­ζο­νται να τους κατα­δι­κά­σουν σε θάνα­το. Μόνη τους ελπί­δα είναι ο Μενέ­λα­ος που έρχε­ται στο ‘Αργος μαζί με την Ελέ­νη και από τον οποίο ζητούν να μεσο­λα­βή­σει για τη σωτη­ρία τους. Σκη­νο­θε­σία: Γιάν­νης Ανα­στα­σά­κης. Παί­ζουν με αλφα­βη­τι­κή σει­ρά οι Ιωάν­να Κολ­λιο­πού­λου (Ηλέ­κτρα), Δάφ­νη Λαμπρό­γιαν­νη (Ελέ­νη), Νικό­λας Μαρα­γκό­που­λος (Αγγε­λιο­φό­ρος), Δημή­τρης Μορ­φα­κί­δης (Πυλά­δης), Δημο­σθέ­νης Παπα­δό­που­λος (Απόλ­λω­νας), Μαριάν­να Που­ρέ­γκα (Ερμιό­νη), Κώστας Σαντάς (Τυν­δά­ρε­ως), Χρή­στος Στέρ­γιο­γλου (Φρύ­γας), Χρι­στό­δου­λος Στυ­λια­νού (Μενέ­λα­ος), Χρί­στος Στυ­λια­νού (Ορέ­στης). Στο πλαί­σιο του Φεστι­βάλ Αθη­νών & Επι­δαύ­ρου 2018. Στο Αρχαίο Θέα­τρο Επι­δαύ­ρου. Τηλ.: 27530 22026. Ώρα: 9 μμ. Εισιτ.: 6–45 ευρώ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο