Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοινώσεις Σκρέκα για την Ενέργεια — Τα λαϊκά στρώματα θα συνεχίζουν να τουρτουρίζουν

Την ώρα που τα εργα­τι­κά-λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά και τα μικρο­μά­γα­ζα στε­νά­ζουν από την ακρί­βεια, η κυβέρ­νη­ση διά του υπουρ­γού Ενέρ­γειας Κ. Σκρέ­κα ανα­κοί­νω­σε επι­δό­τη­ση 39 ευρώ για τα νοι­κο­κυ­ριά και 65 ευρώ για τις επι­χει­ρή­σεις, για τον μήνα Φλε­βά­ρη. Ποσά — ψίχου­λα μπρο­στά στην εκτό­ξευ­ση των τιμών του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος και του φυσι­κού αερί­ου αρνού­με­νη ουσια­στι­κά μέτρα για την ανά­σχε­ση της ακρί­βειας όπως η μεί­ω­ση των Ειδι­κών Φόρων Κατα­νά­λω­σης και του ΦΠΑ που θα έδι­ναν μια προ­σω­ρι­νή ανακούφιση.

Την ώρα που λαός τουρ­του­ρί­ζει από το κρύο και στο καλά­θι μπαί­νουν όλο και λιγό­τε­ρα ‑τα απο­λύ­τως ανα­γκαία έγι­ναν περιτ­τά — μοι­ρά­ζει απλό­χε­ρα πακέ­τα δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων στο κεφάλαιο.

Οι ανακοινώσεις

- Για τα νοι­κο­κυ­ριά η επι­δό­τη­ση θα αφο­ρά σε όλες τις παρο­χές κύριας κατοι­κί­ας, (περί­που 4,2 εκατ. παρο­χές), ανε­ξαρ­τή­τως εισο­δή­μα­τος, εμβα­δού κατοι­κί­ας ή παρόχου.

• Για τις πρώ­τες 150 kWh κατα­νά­λω­σης ανά μήνα η επι­δό­τη­ση είναι 15 λεπτά ανά kWh.

• Για τη μηνιαία κατα­νά­λω­ση από 151 έως 300 kWh κατα­νά­λω­σης η επι­δό­τη­ση είναι 11 λεπτά ανά kWh.

Άρα η μέση μηνιαία ενί­σχυ­ση για ένα μέσο νοι­κο­κυ­ριό που κατα­να­λώ­νει μέχρι 300 kWh/μήνα ανέρ­χε­ται τον Φεβρουά­ριο σε 39 ευρώ.

• Στα νοι­κο­κυ­ριά που είναι ενταγ­μέ­να στο Κοι­νω­νι­κό Οικια­κό Τιμο­λό­γιο (ΚΟΤ), η επι­δό­τη­ση θα ανέλ­θει στα 17 λεπτά ανά κιλο­βα­τώ­ρα τον Φεβρουά­ριο για τις πρώ­τες 300 kWh της μηνιαί­ας κατα­νά­λω­σης. Άρα, η μέση μηνιαία ενί­σχυ­ση για το ΚΟΤ είναι 51 ευρώ.

- Για τις λοι­πές χρή­σεις, εκτός οικια­κής (αγρο­τι­κά, εμπο­ρι­κά, βιο­μη­χα­νι­κά, επαγ­γελ­μα­τι­κά, λοι­πές χρή­σεις κ.ά.) η επι­δό­τη­ση παρα­μέ­νει στα 6,5 λεπτά ανά κιλο­βα­τώ­ρα. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται, ότι από τον Νοέμ­βριο του 2021 έως τον Μάρ­τιο του 2022 ισχύ­ει και η ανα­στο­λή της πλη­ρω­μής Υπη­ρε­σιών Κοι­νής Ωφέ­λειας για τις επι­χει­ρή­σεις που είναι συν­δε­δε­μέ­νες στη Μέση Τάση.

- Για τις οικια­κές συν­δέ­σεις φυσι­κού αερί­ου, η κρα­τι­κή επι­δό­τη­ση τον Φεβρουά­ριο θα ανέλ­θει σε 20 ευρώ ανά θερ­μι­κή μεγα­βα­τώ­ρα για όλα τα νοι­κο­κυ­ριά και για το σύνο­λο της μηνιαί­ας κατα­νά­λω­σης. Αφο­ρά σε 540.000 οικια­κούς κατα­να­λω­τές ανε­ξαρ­τή­τως εισο­δή­μα­τος, μεγέ­θους κατοι­κί­ας ή παρόχου.

Παράλ­λη­λα, η ΔΕΠΑ Εμπο­ρί­ας θα συνε­χί­σει να προ­σφέ­ρει έκπτω­ση ύψους 20 ευρώ ανά θερ­μι­κή MWh, για όλη τη μηνιαία κατα­νά­λω­ση στους πελά­τες της.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο