Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δημοτική Αρχή Πάτρας: Προχωρά στην περαιτέρω μείωση στα ανταποδοτικά τέλη για κατοίκους και μικροεπαγγελματίες (VIDEO)

Τη συνέ­χι­ση των χαμη­λών συντε­λε­στών στα αντα­πο­δο­τι­κά τέλη καθα­ριό­τη­τας και ηλε­κτρο­φω­τι­σμού καθώς και στα τέλη κοι­νο­χρή­στων χώρων ώστε να «συμ­βά­λου­με ακό­μη περισ­σό­τε­ρο όσο μπο­ρού­με στην κατεύ­θυν­ση οικο­νο­μι­κών ελα­φρύν­σε­ων των δημο­τών μας και των επαγ­γελ­μα­τιών της πόλης μας», ειση­γεί­ται στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο της πόλης η Δημο­τι­κή Αρχή Πάτρας.

Όπως ανέ­φε­ρε ο αντι­δή­μαρ­χος Διο­νύ­σης Πλέσ­σας, «ειση­γού­μα­στε περαι­τέ­ρω τη μεί­ω­ση του οικια­κού συντε­λε­στή από το 1,08 ευρώ/τ.μ. που τον έχου­με πάει με τις προη­γού­με­νες μειώ­σεις, στο 1 ευρώ/τ.μ. νέα μεί­ω­ση δηλα­δή 8% περί­που και επί­σης τον επαγ­γελ­μα­τι­κό συντε­λε­στή στο 2,90 ευρώ/τ.μ. από το 3,06 ευρώ/τ.μ., νέα μεί­ω­ση δηλα­δή 6% περί­που», ενώ ανα­κοί­νω­σε την πρό­θε­ση της Δημο­τι­κής Αρχής «τον συντε­λε­στή της μεγά­λης επι­χει­ρη­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας που έχου­με δημιουρ­γή­σει όπως είναι οι τρά­πε­ζες, οι βιο­μη­χα­νί­ες, οι αλυ­σί­δες S/M, ιδιω­τι­κές κλι­νι­κές και ιδιω­τι­κά θερα­πευ­τή­ρια, εται­ρεί­ες κινη­τής τηλε­φω­νί­ας ΔΕΗ κλπ. από 4,5 ευρώ/τ.μ. που είναι τώρα, να τον πάμε στα 6 ευρώ/τ.μ.».

Επε­σή­μα­νε ότι πρό­κει­ται για «πρω­τό­γνω­ρες μειώ­σεις και απαλ­λα­γές σε όλη την Ελλά­δα στα δημο­τι­κά τέλη που ως Δημο­τι­κή Αρχή έχου­με κάνει» μέχρι τώρα και ξεκα­θά­ρι­σε πως «θα συνε­χί­σου­με να αγω­νι­ζό­μα­στε με πεί­σμα για τα κον­δύ­λια που παρα­κρα­τού­νται από την κάθε κυβέρ­νη­ση, αλλά και όσα απαι­τού­νται, διό­τι είναι υπο­χρέ­ω­ση του κρά­τους και όχι των δήμων και των δημο­τών να πλη­ρώ­νουν τις υπη­ρε­σί­ες αυτές, με θέσεις μας ενά­ντια στις συμπλη­γά­δες της αντα­πο­δο­τι­κό­τη­τας που θέλει την κρί­σι­μη εξάρ­τη­ση των υπη­ρε­σιών από τα δημο­τι­κά τέλη, δηλα­δή από την εισπρα­ξι­μό­τη­τα από το λαό».

Ο αρμό­διος Αντι­δή­μαρ­χος Οικο­νο­μι­κών, Διο­νύ­σης Πλέσσας

Στά­θη­κε επί­σης στην υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση «σε σχέ­ση με τα ποσά που παίρ­νουν οι δήμοι για να λει­τουρ­γή­σουν και τους νόμους που έχουν θεσπι­στεί από τις κυβερ­νή­σεις», επε­σή­μα­νε πως «βαδί­ζου­με σε τεντω­μέ­νο σκοι­νί, όχι μόνο να μην αυξή­σου­με τα αντα­πο­δο­τι­κά τέλη, αλλά και να τα μειώ­νου­με και να απαλ­λάσ­σου­με από αυτά σύμ­φω­να με τον πολι­τι­κό μας προ­σα­να­το­λι­σμό, λει­τουρ­γώ­ντας παράλ­λη­λα τις Υπη­ρε­σί­ες Καθα­ριό­τη­τας και Ηλε­κτρο­φω­τι­σμού» και υπο­γράμ­μι­σε ότι «έχου­με δηλώ­σει ότι ως Δημο­τι­κή Αρχή διεκ­δι­κού­με τη συνο­λι­κή κατάρ­γη­ση των αντα­πο­δο­τι­κών τελών με χρη­μα­το­δό­τη­ση των υπη­ρε­σιών από τον κρα­τι­κό προϋπολογισμό».

Επι­πλέ­ον στά­θη­κε στη μεί­ω­ση των συντε­λε­στών αντα­πο­δο­τι­κών τελών κατά 45% από το 2014 που ανέ­λα­βε η διοί­κη­ση, την απαλ­λα­γή 100% ή μεί­ω­ση κατά 50% των δημο­τι­κών τελών σε 12 κατη­γο­ρί­ες πολι­τών όπως είναι άνερ­γοι, άπο­ροι, πολύ­τε­κνοι, μονο­γο­νεϊ­κές οικο­γέ­νειες, δικαιού­χοι του ΚΕΑ και κατα­λή­γο­ντας είπε πως «η οργά­νω­ση του λαϊ­κού κινή­μα­τος και η δυνα­μι­κή του είναι οι κρί­σι­μοι παρά­γο­ντες, προ­κει­μέ­νου όχι μόνο να μην πλη­ρώ­νει ξανά ο λαός, αλλά για να έχου­με και θετι­κές εξε­λί­ξεις στην πόλη μας και στη χώρα μας. Για­τί όπως ήταν και το κεντρι­κό μας σύν­θη­μα στην πρό­σφα­τη κινη­το­ποί­η­ση στο Σύνταγ­μα, διεκ­δι­κώ­ντας παράλ­λη­λα ολό­κλη­ρο το πλαί­σιο που θέσα­με: Τίπο­τα δεν μας χαρί­ζε­ται! Όλα κατα­κτώ­νται!» (δια­βά­στε εδώ ανα­λυ­τι­κά).

Ενδεικτικός Πίνακας

 • Άπο­ροι Πλή­ρης απαλλαγή.
 • Πολύ­τε­κνοι με τέσ­σε­ρα προ­στα­τευό­με­να τέκνα και άνω, με ετή­σιο οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα έως 30.000 € Πλή­ρης απαλλαγή.
 • Πολύ­τε­κνοι με τέσ­σε­ρα προ­στα­τευό­με­να τέκνα και άνω, με ετή­σιο οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα από 30.001 έως 40.000 € Απαλ­λα­γή κατά το 50 % .
 • Τρί­τε­κνοι με τρία προ­στα­τευό­με­να τέκνα με ετή­σιο οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα έως 25.000€ Πλή­ρης απαλλαγή.
 • Τρί­τε­κνοι με τρία προ­στα­τευό­με­να τέκνα με ετή­σιο οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα από 25.001 έως 30.000 € Απαλ­λα­γή κατά το 50%.
 • Άτο­μα με ανα­πη­ρία με ποσο­στό ανα­πη­ρί­ας μεγα­λύ­τε­ρο ή ίσο του 67%, και ετή­σιο οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα έως 30.000€ Πλή­ρης απαλλαγή.
 • Άτο­μα με ανα­πη­ρία με ποσο­στό­α­να­πη­ρί­ας μεγα­λύ­τε­ρο ή ίσο του 67% και ετή­σιο οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα από 30.001 έως 40.000€ Απαλ­λα­γή κατά το 50%.
 • Χήρος-Χήρα που δεν έχει τελέ­σει άλλο γάμο, με 1 ή 2 προ­στα­τευό­με­να τέκνα και ετή­σιο οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μa έως 20.000€ Πλή­ρης απαλλαγή.
 • Μονο­γο­νεϊ­κές οικο­γέ­νειες των περι­πτώ­σε­ων από­κτη­σης τέκνου –ων χωρίς γάμο ή χωρίς σύμ­φω­νο συμ­βί­ω­σης των γονέ­ων, με προ­στα­τευό­με­να τέκνα και ετή­σιο οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα έως 20.000€ Πλή­ρης απαλλαγή.
 • Μακρο­χρό­νια Άνερ­γοι (πάνω από 1 έτος) οι οποί­οι θα είναι εγγε­γραμ­μέ­νοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, δηλώ­νουν στην φορο­λο­γι­κή δήλω­ση μόνο μία κατοι­κία έως 120 τ.μ για τον χώρο κύριας χρή­σης και έχουν ετή­σιο οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα έως 7.000€ Απαλ­λα­γή κατά το 50%.
 • Μακρο­χρό­νια Άνερ­γα Ζευ­γά­ρια (πάνω από 1 έτος) οι οποί­οι είναι εγγε­γραμ­μέ­νοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, δηλώ­νουν στην φορο­λο­γι­κή δήλω­ση μόνο μία κατοι­κία έως 120 τ.μ για τον χώρο κύριας χρή­σης και έχουν ετή­σιο οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα έως 10.000€ Πλή­ρης απαλλαγή
 • Δικαιού­χοι ΚΕΑ που δηλώ­νουν στην φορο­λο­γι­κή δήλω­ση μόνο μία κατοι­κία έως 120 τ.μ για τον χώρο κύριας χρή­σης Απαλ­λα­γή κατά το 50%.

Δεί­τε και σχε­τι­κή ανάρ­τη­ση στο Facebook του Δήμου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο