Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΣΡ: Πρόστιμο 180.000 ευρώ στον ALPHA για το τηλεσκουπίδι «Bachelor»

Πρό­στι­μα ύψους 180.000 ευρώ επέ­βα­λε στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό ALPHA το Εθνι­κό Συμ­βού­λιο Ραδιο­τη­λε­ό­ρα­σης (ΕΣΡ) για 8 από τα επει­σό­δια του ριά­λι­τι «Bachelor» που προ­βλή­θη­καν στις 7, 8, 10, 16, 17, 23 και 24 Σεπτεμ­βρί­ου και την 1 Οκτω­βρί­ου 2021. Το θέμα της προ­βο­λής του ριά­λι­τι εξε­τά­στη­κε μετά από 17 καταγ­γε­λί­ες που είχαν γίνει από πολίτες.

Συγκε­κρι­μέ­να στον ALPHA επι­βλή­θη­καν τρία πρόστιμα:

- 50.000 ευρώ για «δυσμε­νή διά­κρι­ση προ­σώ­πων στη βάση του φύλου», λόγω παρα­βί­α­σης δια­τά­ξε­ων περί ισό­τη­τας φύλων και προ­βο­λής έμφυ­λων στερεοτύπων
— 80.000 ευρώ για «ποιο­τι­κή υπο­βάθ­μι­ση προ­γράμ­μα­τος (μη τήρη­ση κανό­νων ευπρέ­πειας στη γλώσ­σα και τη συμπεριφορά)»
— 50.000 ευρώ για «προ­σβο­λή προ­σω­πι­κό­τη­τας, και δη της αξιο­πρέ­πειας των τηλεθεατών».

Όσον αφο­ρά το ύψος των προ­στί­μων πάρ­θη­κε κατά πλειο­ψη­φία, με τρία μέλη να προ­τεί­νουν ποι­νές ύψους 40, 60 και 40 χιλιά­δων ευρώ αντί­στοι­χα, ενώ δεν υπήρ­ξε ομο­φω­νία και για τις παρα­βά­σεις και η από­φα­ση πάρ­θη­κε κατά πλειο­ψη­φία, οκτώ ένα­ντι μίας, για τις οποί­ες έπρε­πε να τιμω­ρη­θεί το κανά­λι. Σύμ­φω­να με το σκε­πτι­κό της από­φα­σης του ΕΣΡ που δημο­σιεύ­θη­κε στην Διαύ­γεια, η Ολο­μέ­λεια, με ψήφους οκτώ ένα­ντι μίας, έκρι­νε ότι υπό τα «εκτε­θέ­ντα ετε­λέ­σθη το αδί­κη­μα της παρά­βα­σης της αρχής της ισό­τη­τας των φύλων και της προ­βο­λής έμφυ­λων στε­ρε­ο­τύ­πων, διό­τι οι εν λόγω εκπο­μπές μέσω των δια­λό­γων, των εικό­νων και των συμπε­ρι­φο­ρών των δια­γω­νι­ζο­μέ­νων παρου­σί­α­ζαν το γυναι­κείο φύλο κατά τρό­πο στη­ρι­ζό­με­νο σε υπο­τι­μη­τι­κά στε­ρε­ό­τυ­πα και απει­κό­νι­ζαν τον άνδρα και τη γυναί­κα σε στε­ρε­ο­τυ­πι­κούς ρόλους μέσα στην κοι­νω­νία καθο­ρι­σμέ­νους και περιο­ρι­σμέ­νους από το φύλο τους».

Το ΕΣΡ έκρι­νε ότι τελέ­σθη­κε ακό­μη «το αδί­κη­μα της προ­σβο­λής προ­σώ­πων και δη των τηλε­θε­α­τών»: «Τού­το δε, διό­τι η θεα­μα­το­ποί­η­ση στοι­χεί­ων του ιδιω­τι­κού βίου μέσω της κατ’ επα­νά­λη­ψη προ­βο­λής προ­σω­πι­κών στιγ­μών σχε­δόν όλων των δια­γω­νι­ζο­μέ­νων με τον πρω­τα­γω­νι­στή και μέσω της παρου­σί­α­σης των σχε­τι­κών δια­λό­γων, καθώς και η εκδή­λω­ση υπο­τι­μη­τι­κών συμπε­ρι­φο­ρών μετα­ξύ των δια­γω­νι­ζο­μέ­νων, πέραν του ότι προ­σέ­δω­σαν χαμη­λή ποιο­τι­κή στάθ­μη σε μέρος του προ­γράμ­μα­τος και προ­έ­βα­λαν έμφυ­λα στε­ρε­ό­τυ­πα, προ­σέ­βα­λαν, επί­σης, κατά την κοι­νή πεί­ρα, την αξιο­πρέ­πεια του μέσου τηλεθεατή».

Κάντε κλικ εδώ για να δια­βά­σε­τε την από­φα­ση του ΕΣΡ.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο