Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελασσόνα: Αγρότες και κνηνοτρόφοι προχωρούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις (VIDEO)

Δυνα­μι­κή κινη­το­ποί­η­ση στην πλα­τεία της Ελασ­σό­νας πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το μεση­μέ­ρι της Τετάρ­της οι αγρο­κτη­νο­τρό­φοι της περιο­χής, που έχουν στή­σει το μπλό­κο τους στον δρό­μο Ελασ­σό­νας — Κοζά­νης, συνε­χί­ζο­ντας έτσι με πολύ­μορ­φες δρά­σεις τον αγώ­να τους.

Οι αγρό­τες τοπο­θέ­τη­σαν αρχι­κά τα τρα­κτέρ τους στην πλα­τεία και στη συνέ­χεια πραγ­μα­το­ποί­η­σαν συμ­βο­λι­κό απο­κλει­σμό του δρόμου.

Στη συγκέ­ντρω­ση, στο πλάι των αγρο­τών και των κτη­νο­τρό­φων που δίνουν αγώ­να επι­βί­ω­σης, για να μπο­ρέ­σουν να ζήσουν, να καλ­λιερ­γή­σουν και να εκτρέ­ψουν στον τόπο τους, στά­θη­καν με την παρου­σία τους εργά­τες, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι, συντα­ξιού­χοι, μαθη­τές και γυναί­κες από την επαρ­χία της Ελασσόνας.

Την κεντρι­κή ομι­λία έκα­νε ο Στέ­λιος Καρα­μού­λας, εκπρό­σω­πος του μπλό­κου της Ελασ­σό­νας και πρό­ε­δρος του Αγρο­το­κτη­νο­τρο­φι­κού Συλ­λό­γου Ολύ­μπου. Ο ίδιος μίλη­σε για τα δίκαια αιτή­μα­τα όλων των αγρο­το­κτη­νο­τρό­φων, ενώ μετα­ξύ άλλων στά­θη­κε στα ιδιαί­τε­ρα αιτή­μα­τα της περιο­χής, όπως αυτό της μεί­ω­σης της τιμής των ιδιαί­τε­ρα υψη­λών τιμο­λο­γί­ων της άρδευ­σης στον Δήμο Ελασ­σό­νας, τους σχε­δια­σμούς επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων για μεγά­λα φωτο­βολ­ταϊ­κά πάρ­κα σε βοσκό­το­πους που «είναι ζωτι­κός για τους κτη­νο­τρό­φους που ζουν και δρα­στη­ριο­ποιού­νται σε αυτή την περιο­χή, αλλά και των ανα­γκαί­ων έργων υπο­δο­μών», σημειώ­νο­ντας πως «δεν γίνε­ται με την πρώ­τη βρο­χή να τρέ­μει το φυλ­λο­κάρ­δι μας μην πάει η παρα­γω­γή στον βρόντο».

Επί­σης, τόνι­σε ότι «βρι­σκό­μα­στε σε επα­φή και σε διαρ­κή επι­κοι­νω­νία με όλα τα μπλό­κα που έχουν στη­θεί στη Θεσ­σα­λία, τόσο με το μπλό­κο στον Τύρ­να­βο, όσο και με το μπλό­κο στην Αγιά και κυρί­ως με το μπλό­κο στη Νίκαια που είναι αυτό που δέχε­ται τη μεγα­λύ­τε­ρη πίε­ση για τον απλού­στα­το λόγο ότι είναι αυτό που ασκεί και τη μεγα­λύ­τε­ρη πίε­ση στην κυβέρνηση».

Σχο­λιά­ζο­ντας τις εξαγ­γε­λί­ες του υπουρ­γεί­ου, είπε πως τα μέτρα της κυβέρ­νη­σης, που στην πλειο­ψη­φία τους δεν είναι νέα, αλλά επα­νά­λη­ψη παλαιό­τε­ρων εξαγ­γε­λιών, απο­τε­λούν ψίχου­λα κοροϊ­δί­ας που όχι μόνο δεν αντα­πο­κρί­νο­νται στα συγκε­κρι­μέ­να αιτή­μα­τα των αγρο­τών και δεν λύνουν τα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν, αλλά δεν απο­τε­λούν «ούτε καν μια ανα­κού­φι­ση». «Δε σκύ­βου­με το κεφά­λι, δεν συμ­βι­βα­ζό­μα­στε με τα ψίχου­λα! Δυνα­μώ­νου­με όλα τα μπλό­κα!», τόνι­σε στην ομι­λία του.

Ο αγώνας των αγροτών είναι αγώνας όλου του λαού

Χαι­ρε­τί­ζο­ντας την κινη­το­ποί­η­ση, ο Ρίζος Μαρού­δας, εκπρό­σω­πος του μπλό­κου της Νίκαιας, μετέ­φε­ρε θερ­μούς αγω­νι­στι­κούς χαι­ρε­τι­σμούς από το μπλό­κο της Νίκαιας, που όπως είπε «έχει βάλει φωτιά σε όλη την Ελλά­δα στή­νο­ντας και νέα μπλό­κα, 21 μέχρι στιγ­μής και άλλα ως το τέλος της εβδο­μά­δας, για­τί τα προ­βλή­μα­τά μας είναι πολ­λά, είναι οξυ­μέ­να πανελ­λα­δι­κά και όλοι μαζί θα πρέ­πει να διεκ­δι­κή­σου­με λύσεις από την κυβέρνηση».

Καλώ­ντας σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στο συλ­λα­λη­τή­ριο που οργα­νώ­νει το μπλό­κο της Νίκαιας στη Λάρι­σα, την Παρα­σκευή στις 7 μ.μ., σημεί­ω­σε πως ο αγώ­νας που δίνε­ται στα μπλό­κα είναι αγώ­νας όλων, δίνο­ντας το παρά­δειγ­μα του αιτή­μα­τος για συνο­λι­κά φθη­νό­τε­ρη Ενέρ­γεια και θέρμανση.

Ο Ρ. Μαρού­δας ανέ­φε­ρε πως οι αγρό­τες δίνουν αγώ­να αξιο­πρέ­πειας, για τον οποίο είναι υπε­ρή­φα­νοι, λέγο­ντας χαρα­κτη­ρι­στι­κά πως «εμείς παρά­γου­με το ψωμί και μας πετά­νε ψίχου­λα, εμείς παρά­γου­με το κρέ­ας και μας πετά­νε ένα κόκα­λο». Και πρό­σθε­σε: «Κάθε αγώ­νας είναι και μια νίκη. Ποτέ δεν χάσα­με όταν βγή­κα­με στο δρό­μο!» και τόνι­σε την ανά­γκη να συνε­χί­ζουν να δυνα­μώ­νουν τα μπλό­κα με νέες δυνάμεις.

Στα κοι­νά προ­βλή­μα­τα και αιτή­μα­τα των αγρο­τών και των εργα­τών στά­θη­κε στον χαι­ρε­τι­σμό του ο Πανα­γιώ­της Νού­σιας, πρό­ε­δρος του Συν­δι­κά­του Οικο­δό­μων Ελασ­σό­νας, ενώ ο Γιώρ­γος Μιχα­λο­γιάν­νης, γραμ­μα­τέ­ας της Ομο­σπον­δί­ας Κτη­νο­τρό­φων Θεσ­σα­λί­ας, ανέ­δει­ξε τα ιδιαί­τε­ρα προ­βλή­μα­τα των κτη­νο­τρό­φων όπως την επι­δό­τη­ση των ζωο­τρο­φών. Ο Νίκος Αγο­ρα­στός, από το 15μελές του 1ου ΓΕΛ Ελασ­σό­νας, είπε πως οι μαθη­τές «είμα­στε εδώ για να στα­θού­με δίπλα στους πατε­ρά­δες μας, να δια­τρα­νώ­σου­με την αντί­θε­σή μας στις πολι­τι­κές που μας οδή­γη­σαν στη φτώ­χεια και δεν μας δίνουν το δικαί­ω­μα να μορφωθούμε».

Χαι­ρε­τι­σμούς απηύ­θυ­ναν ακό­μα ο πρό­ε­δρος του Καπνι­κού Συνε­ται­ρι­σμού Ελασ­σό­νας, Γιώρ­γος Κατα­τσα­ρός, ο πρό­ε­δρος του Εργα­τι­κού Κέντρου Ελασ­σό­νας, Γιώρ­γος Μπα­μπά­λης, ο δήμαρ­χος Ελασ­σό­νας, Νίκος Γάτσας και ο περι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος Θεσ­σα­λί­ας με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση», Τάσος Τσια­πλές.

Κατά την ολο­κλή­ρω­ση της συγκέ­ντρω­σης, υπερ­ψη­φί­στη­κε ψήφι­σμα που ανέ­φε­ρε πως «οι αγρό­τες και κτη­νο­τρό­φοι της Ελασ­σό­νας, οι εργα­ζό­με­νοι και οι επαγ­γελ­μα­τί­ες, τα παι­διά μας, οι μαθη­τές και οι φορείς της περιο­χής δηλώ­νου­με την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα για τη συνέ­χι­ση του αγώ­να μέσα από το μπλό­κο Ελασ­σό­νας. Οι όροι για την επι­βί­ω­ση και τη συνέ­χι­ση της παρα­γω­γής των εφο­δί­ων για το τρα­πέ­ζι της λαϊ­κής οικο­γέ­νειας περ­νούν μέσα από την ικα­νο­ποί­η­ση των δίκαιων αιτη­μά­των μας σήμερα».

Μετα­ξύ άλλων διεκδικούν:

- Μεί­ω­ση του κόστους παρα­γω­γής. Αφο­ρο­λό­γη­το πετρέ­λαιο, όπως στους εφο­πλι­στές. Μεί­ω­ση της τιμής του αγρο­τι­κού ρεύ­μα­τος, κατάρ­γη­ση της ρήτρας ανα­προ­σαρ­μο­γής. Επι­δό­τη­ση των ζωο­τρο­φών και του κόστους στα μέσα και εφό­δια. Κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ σε μέσα — εφό­δια και σε βασι­κά είδη για την ικα­νο­ποί­η­ση  ανα­γκών της λαϊ­κής οικογένειας.

Προ­στα­σία από τις φυσι­κές κατα­στρο­φές, με υλο­ποί­η­ση όλων των απα­ραί­τη­των έργων υπο­δο­μής, καθώς και αλλα­γή του κανο­νι­σμού του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφα­λί­ζει και να απο­ζη­μιώ­νει την παρα­γω­γή και το κεφά­λαιο στο 100%.

Κατώ­τε­ρες εγγυ­η­μέ­νες τιμές που θα αντα­πο­κρί­νο­νται στο κόστος παρα­γω­γής και θα δια­σφα­λί­ζουν εισό­δη­μα επι­βί­ω­σης και προ­σι­τές τιμές των προ­ϊ­ό­ντων στη λαϊ­κή κατανάλωση.

902.gr

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο