Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εργατικά Συνδικάτα — Ομοσπονδίες: Κάλεσμα σε μεγάλο συλλαλητήριο στις 26 Φλεβάρη στην Αθήνα

Πλη­θαί­νουν οι συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις που απευ­θύ­νουν κάλε­σμα στο μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο που οργα­νώ­νε­ται στην Αθή­να το Σάβ­βα­το 26 Φλε­βά­ρη, στις 12 το μεση­μέ­ρι στο Σύνταγ­μα. Σωμα­τεία εργα­ζο­μέ­νων και συντα­ξιού­χων, με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση δύο χρό­νων από την εμφά­νι­ση του πρώ­του κρού­σμα­τος κορο­νοϊ­ού στη χώρα μας, καλούν τον λαό της Αττι­κής να μετα­τρέ­ψει τη συγκε­κρι­μέ­νη μέρα σε μεγά­λο σταθ­μό αγω­νι­στι­κής κλι­μά­κω­σης, δια­δη­λώ­νο­ντας για την προ­στα­σία της υγεί­ας, του εισο­δή­μα­τος και των δικαιω­μά­των του, κόντρα στην πολι­τι­κή που θυσιά­ζει τις ανά­γκες του για τα κέρ­δη των λίγων.
1

Το κάλε­σμα συνυ­πο­γρά­φουν μέχρι στιγ­μής οι εξής συν­δι­κα­λι­στι­κές οργανώσεις:

Ομο­σπον­δία Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δας, Συν­δι­κά­το Οικο­δό­μων Αθή­νας, Συν­δι­κά­το Εργα­ζο­μέ­νων Φαρ­μά­κου — Καλ­λυ­ντι­κού και Συνα­φών Επαγ­γελ­μά­των, Συν­δι­κά­το Εργα­ζο­μέ­νων Μετάλ­λου και Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας, Συν­δι­κά­το Εργα­ζο­μέ­νων στα Τρό­φι­μα — Ποτά, Συν­δι­κά­το ΟΤΑ Αττι­κής, Σύλ­λο­γος Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Αθή­νας, Ενω­ση Λογι­στών — Ελεγ­κτών Περι­φέ­ρειας Αττι­κής, Συν­δι­κά­το Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Τηλε­πι­κοι­νω­νιών και Πλη­ρο­φο­ρι­κής Αττι­κής, Συν­δι­κά­το Εργα­ζο­μέ­νων Επι­σι­τι­σμού — Του­ρι­σμού — Ξενο­δο­χεί­ων Αττι­κής, Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στο Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό Σύστη­μα Αττι­κής, Συν­δι­κά­το Τύπου και Χάρ­του, Συν­δι­κά­το Ηλε­κτρο­λό­γων Αττικής.

✔️  Τη συμ­με­το­χή στην κινη­το­ποί­η­ση απο­φά­σι­σε στη Γενι­κή του Συνέ­λευ­ση το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων σε «Vodafone — 360 Connect» και λοι­πές θυγατρικές.

«Τίπο­τα δεν χαρί­ζε­ται, όλα κατα­κτιού­νται με οργα­νω­μέ­νη συλ­λο­γι­κή διεκ­δί­κη­ση, αντί­στα­ση και σύγκρου­ση με την πολι­τι­κή που θυσιά­ζει τη ζωή μας για τα κέρ­δη των λίγων», ξεκα­θα­ρί­ζουν τα σωμα­τεία και διεκδικούν:

- Κανέ­νας εργα­ζό­με­νος χωρίς Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση Εργα­σί­ας. Ουσια­στι­κές αυξή­σεις στους μισθούς και στις συντάξεις.

- Επα­να­φο­ρά του 13ου και του 14ου μισθού, της 13ης και της 14ης σύνταξης.

- Επί­δο­μα ανερ­γί­ας 600 ευρώ για όλους τους ανέρ­γους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

- Κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ στα είδη λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης, καθώς και του ΕΝΦΙΑ για τα φτω­χά εργα­τι­κά — λαϊ­κά νοικοκυριά.

- Μεί­ω­ση της τιμής του ρεύ­μα­τος κατά 50%, κατάρ­γη­ση των φόρων στα καύ­σι­μα και συνο­λι­κά στην Ενέργεια.

- Γεν­ναία μεί­ω­ση των δημο­τι­κών τελών για τα φτω­χά νοικοκυριά.

- Αφο­ρο­λό­γη­το στα 12.000 ευρώ. Δια­γρα­φή χρε­ών των φτω­χών εργα­τι­κών — λαϊ­κών νοικοκυριών

- Κανέ­να λαϊ­κό σπί­τι χωρίς ρεύ­μα, νερό, τηλέ­φω­νο. Οχι στις κατα­σχέ­σεις και στους πλει­στη­ρια­σμούς της περιου­σί­ας του λαού.

- Προ­σλή­ψεις προ­σω­πι­κού με στα­θε­ρή δου­λειά και δικαιώ­μα­τα στην Υγεία, στην Πρό­νοια, στην Εκπαί­δευ­ση, στους ΟΤΑ και στους τομείς Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας. Κατάρ­γη­ση των «ελα­στι­κών» μορ­φών απασχόλησης.

- Μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας και της ασφά­λειας στους χώρους δου­λειάς, στις μεγά­λες βιο­μη­χα­νι­κές ζώνες, στα σχο­λεία, στους παι­δι­κούς σταθ­μούς, στα Μέσα Μαζι­κής Μεταφοράς.

- Κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση για τη στή­ρι­ξη του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας, επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα της Υγείας.

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΝΔ

Την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, σε συγκέ­ντρω­ση το Σάβ­βα­το 26 Φλε­βά­ρη στις 12 μ. στο Αγαλ­μα Βενι­ζέ­λου καλούν τα Σωμα­τεία Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων ν. Θεσ­σα­λο­νί­κης, Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων ν. Θεσ­σα­λο­νί­κης, Οικο­δό­μων Θεσ­σα­λο­νί­κης, Πωλη­τών, Οδη­γών και Βοη­θών Εμφια­λω­μέ­νων Ποτών και Τυπο­ποι­η­μέ­νων Τρο­φί­μων Βόρειας Ελλά­δας, Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Εμφια­λω­μέ­νων Ποτών Β. Ελλά­δας, Εργα­ζο­μέ­νων στη Χημι­κή Βιο­μη­χα­νία Β. Ελλά­δας και Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Τηλε­πι­κοι­νω­νιών και Πλη­ρο­φο­ρι­κής ν. Θεσσαλονίκης.

Οπως ανα­φέ­ρουν, «δεν δεχό­μα­στε να πηγαί­νου­με στο σού­περ μάρ­κετ και να υπο­λο­γί­ζου­με τι δεν θα πάρου­με. Ενα στα πέντε νοι­κο­κυ­ριά να ξεπα­γιά­ζει, να μην μπο­ρού­με να βάλου­με στο σπί­τι μας πετρέ­λαιο. Δεν δεχό­μα­στε να χάνο­νται άνθρω­ποι από το κρύο στη μέση της Αρι­στο­τέ­λους, ανά­με­σα σε 5άστερα ξενο­δο­χεία. Οι φου­σκω­μέ­νοι και αβά­στα­χτοι λογα­ρια­σμοί του ρεύ­μα­τος βαραί­νουν τις δικές μας πλά­τες για τα κέρ­δη των λίγων.

Δεν δεχό­μα­στε να πλη­ρώ­νε­ται η ανά­πτυ­ξή τους με 4 στους 10 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη να είναι άνερ­γοι. Με χιλιά­δες νέους ανθρώ­πους να φυτο­ζω­ούν περι­μέ­νο­ντας να πάνε στα κάτερ­γα της Χαλ­κι­δι­κής για σεζόν, για να μαζέ­ψουν λεφτά μπας και βγει ο επό­με­νος χειμώνας.

Δεν θεω­ρού­με φυσι­κό επα­κό­λου­θο της παν­δη­μί­ας τους δεκά­δες νεκρούς καθη­με­ρι­νά και τους δεκά­δες δια­σω­λη­νω­μέ­νους εκτός ΜΕΘ, τον απο­κλει­σμό ασθε­νών που έχουν άλλα προ­βλή­μα­τα υγεί­ας από τα νοσοκομεία».

Καλούν τους εργα­ζό­με­νους να γυρί­σουν την πλά­τη στην πλειο­ψη­φία του ΕΚΘ, που ανοί­γει το στό­μα της μόνο για να υπε­ρα­σπι­στεί την ανά­πτυ­ξη των μεγα­λο­ερ­γο­δο­τών και υπο­νο­μεύ­ει κάθε προ­σπά­θεια οργα­νω­μέ­νης δρά­σης για την υγεία, τη μόρ­φω­ση, τη ζωή του λαού. Καλούν σε οργα­νω­μέ­νη συλ­λο­γι­κή διεκ­δί­κη­ση, αντί­στα­ση και σύγκρου­ση με την πολι­τι­κή που θυσιά­ζει τη ζωή τους για τα κέρ­δη των λίγων.

Σύσκεψη στα Γιάννενα

Το Εργα­τι­κό Κέντρο Ιωαν­νί­νων καλεί σήμε­ρα στις 7 μ.μ. όλους τους αντι­προ­σώ­πους και τις διοι­κή­σεις των σωμα­τεί­ων να συμ­με­τά­σχουν μαζι­κά στη σύσκε­ψη οργά­νω­σης και κλι­μά­κω­σης της πάλης ενά­ντια στην ακρί­βεια, για μέτρα προ­στα­σί­ας από την παν­δη­μία και για το λαϊ­κό εισόδημα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο