Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνεχίζονται τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, λόγω ισχυρών ανέμων

Συνε­χί­ζο­νται τα προ­βλή­μα­τα στις ακτο­πλοϊ­κές συγκοι­νω­νί­ες, λόγω των θυελ­λω­δών βόρειων ανέ­μων που συνε­χί­ζουν να επι­κρα­τούν στο κεντρι­κό και νότιο Αιγαίο, που σύμ­φω­να με την ΕΜΥ φθά­νουν τοπι­κά τα 9 μποφόρ.

Από το λιμά­νι του Πει­ραιά δεν θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν τα πρω­ι­νά δρομολόγια.

Κανο­νι­κά εκτε­λού­νται τα δρο­μο­λό­για των πλοί­ων για τον Αργο­σα­ρω­νι­κό.

Σε ισχύ παρα­μέ­νει το απα­γο­ρευ­τι­κό από­πλου από το λιμά­νι του Λαυ­ρί­ου ενώ από το λιμά­νι της Ραφή­νας δεν πραγ­μα­το­ποιού­νται μόνο τα δρο­μο­λό­για για τις Κυκλάδες.

Στις υπό­λοι­πες περιο­χές τα δρο­μο­λό­για των πλοί­ων διε­ξά­γο­νται κανονικά.

Οι επι­βά­τες που πρό­κει­ται σήμε­ρα να ταξι­δέ­ψουν καλό είναι πριν την ανα­χώ­ρη­σή τους να επι­κοι­νω­νούν με τα κατά τόπους λιμε­ναρ­χεία και του­ρι­στι­κά πρα­κτο­ρεία, για τυχόν αλλα­γές η τρο­πο­ποι­ή­σεις των δρο­μο­λο­γί­ων, λόγω των δυσμε­νών και­ρι­κών συνθηκών.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο