Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ για τις επιδοτήσεις στην Ενέργεια: Χρειάζεται πολύ θράσος να βαφτίζονται «μέτρα στήριξης» τα ψίχουλα

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε το εξής σχό­λιο για τις κυβερ­νη­τι­κές ανα­κοι­νώ­σεις σχε­τι­κά με τις επι­δο­τή­σεις στην Ενέργεια:

«Χρειά­ζε­ται πολύ θρά­σος να επι­μέ­νει η κυβέρ­νη­ση να βαφτί­ζει “μέτρα στή­ρι­ξης” των νοι­κο­κυ­ριών τα ψίχου­λα των λίγων ευρώ, κι αυτά κου­τσου­ρε­μέ­να, όταν οι αυξή­σεις στην Ενέρ­γεια είναι πολ­λα­πλά­σιες, ως απο­τέ­λε­σμα της απε­λευ­θέ­ρω­σης της Ενέρ­γειας, της απο­λι­γνι­το­το­ποί­η­σης και της λεγό­με­νης πρά­σι­νης μετά­βα­σης, που έχουν για σημαία τους η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα.

Ελά­χι­στη στή­ρι­ξη στα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά απο­τε­λούν μόνο οι προ­τά­σεις του ΚΚΕ για κατάρ­γη­ση εδώ και τώρα του Ειδι­κού Φόρου Κατα­νά­λω­σης και του ΦΠΑ στα καύ­σι­μα και την Ενέργεια».

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο