Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άγαλμα του Λένιν θα στηθεί για πρώτη φορά σε πόλη της δυτικής Γερμανίας

Σε μια ιστο­ρι­κή από­φα­ση προ­χώ­ρη­σε γερ­μα­νι­κό δικα­στή­ριο, επι­τρέ­πο­ντας το στή­σι­μο ανδριά­ντα του ηγέ­τη της Μεγά­λης Οκτω­βρια­νής Σοσια­λι­στι­κής Επα­νά­στα­σης και ιδρυ­τή της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης Βλά­ντι­μιρ Λένιν στην πόλη Γκελ­ζεν­κίρ­χεν της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Πρό­κει­ται για το πρώ­το άγαλ­μα του σπου­δαί­ου κομ­μου­νι­στή επα­να­στά­τη που θα στη­θεί σε πόλη της δυτι­κής Γερμανίας.

Η από­φα­ση δίνει το δικαί­ω­μα στο Μαρ­ξι­στι­κό-Λενι­νι­στι­κό Κόμ­μα της Γερ­μα­νί­ας (MLPD) να τοπο­θε­τή­σει τον ύψους 2,5 μέτρων ανδριά­ντα του Λένιν έξω από τα κεντρι­κά του γρα­φεία. Ωστό­σο, πριν την δικα­στι­κή από­φα­ση, το MLPD είχε συνα­ντή­σει την σθε­να­ρή αντί­στα­ση των τοπι­κών αρχών οι οποί­ες αρνού­νταν κατη­γο­ρη­μα­τι­κά να δώσουν άδεια για την τοπο­θέ­τη­ση του αγάλματος.

Το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο του δυτι­κού Γκελ­ζεν­κίρ­χεν είχε προ­βάλ­λει σει­ρά αντιρ­ρή­σε­ων για το άγαλ­μα, ισχυ­ρι­ζό­με­νο, μετα­ξύ άλλων, ότι ο ανδριά­ντας θα επη­ρέ­α­ζε την συνο­λι­κή εικό­να της γει­το­νιάς. Οι ουσια­στι­κοί, ωστό­σο, λόγοι των αντιρ­ρή­σε­ων είχαν αντι­κομ­μου­νι­στι­κό υπό­βα­θρο, κάτι που έγι­νε σαφές σε ανα­κοί­νω­ση του τοπι­κού συμ­βου­λί­ου όπου συκο­φα­ντού­σε τον Λένιν ως «εκπρό­σω­πο βίας, κατα­πί­ε­σης, τρό­μου και τερά­στιου ανθρώ­πι­νου πόνου». Χαρα­κτή­ρι­ζε δε τον μπολ­σε­βί­κο επα­να­στά­τη ως «ακα­τάλ­λη­λη προ­σω­πι­κό­τη­τα» για να τιμη­θεί από την πόλη.

Η επι­μο­νή του MLPD οδή­γη­σε στο να ξεπε­ρα­στούν οι αντι­δρά­σεις και να απο­φαν­θεί το δικα­στή­ριο υπέρ της τοπο­θέ­τη­σης του αγάλ­μα­τος. Οι τοπι­κές αρχές σημεί­ω­σαν ότι θα ασκή­σουν έφε­ση για την από­φα­ση του δικαστηρίου.

Από την πλευ­ρά του, το MLPD χαρα­κτή­ρι­σε την από­φα­ση μια «μεγά­λη νίκη», ενό­ψει και της 150ης επε­τεί­ου από τη γέν­νη­ση του Β.Ι. Λένιν τον προ­σε­χή Απρίλη.

Ο ανδριά­ντας, ο οποί­ος κατα­σκευά­στη­κε το 1930 στην Σοβιε­τι­κή Ένω­ση και απο­κτή­θη­κε από το κόμ­μα κατά τη διάρ­κεια ηλε­κτρο­νι­κής δημο­πρα­σί­ας στην Τσε­χία, ανα­μέ­νε­ται να απο­κα­λυ­φθεί σε εκδή­λω­ση που θα γίνει στις 14 Μάρτη.

Πηγή: idcommunism.com

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο