Άγγελος Σικελιανός, ανήκει στο λαό

«Ψεύ­τι­κοι θεοί πολ­λοί σαπί­σου­νε την πλά­ση μα αυτός ο θεός που ‘ναι ο λαός, θα μεί­νει πάντα στη σαπι­σμέ­νη γη να φέρ­νει την υγειά της» Ο Άγγε­λος Σικε­λια­νός γεν­νή­θη­κε στη Λευ­κά­δα στις 15 Μαρ­τί­ου 1884 και πέθα­νε στην Αθή­να στις 19 Ιου­νί­ου 1951. Δεν ήταν οποιοσ­δή­πο­τε ποι­η­τής. Στά­θη­κε μια από τις κορυ­φαί­ες ποι­η­τι­κές λύρες, μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες πνευ­μα­τι­κές … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το  Άγγε­λος Σικε­λια­νός, ανή­κει στο λαό.