Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Άγια και Βέβηλα της Νέας Ελληνικής» — Λεξικό Θρησκευτικών Όρων από το Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη του ΑΠΘ

Πόσοι από τους χρή­στες του facebook, που έσπευ­σαν να δημιουρ­γή­σουν το δικό τους προ­σω­πο­ποι­η­μέ­νο άβα­ταρ ή bitmoji, για να εκφρά­σουν την προ­σω­πι­κό­τη­τά τους, γνω­ρί­ζουν ότι δεν ακο­λού­θη­σαν την τελευ­ταία λέξη της μόδας των μέσων κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, αλλά …τον Βίσ­νου, μία από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες μορ­φές θεό­τη­τας του ινδου­ϊ­σμού, ο οποί­ος είχε πολ­λές αβατάρες;

«Avatara» στα σαν­σκρι­τι­κά σημαί­νει την «ενσάρ­κω­ση θεού», όπου «συχνά ο Βίσ­νου λατρεύ­ε­ται σε μία από τις ενσαρ­κώ­σεις του και κατά κανό­να ως Κρίσ­να ή Ράμα», ενώ «λατρεύ­ο­ντας ο πιστός μια αβα­τά­ρα του θεού, πιστεύ­ει ότι έρχε­ται σε εγγύ­τε­ρη κοι­νω­νία με τον ίδιο τον θεό».

Στις θετι­κές επι­στή­μες οι αβε­λια­νές ομά­δες πήραν την ονο­μα­σία τους από τον Νορ­βη­γό μαθη­μα­τι­κό Νιλς Χέν­ρικ Άμπελ. Πόσοι, όμως, γνω­ρί­ζουν πως ο «αβε­λια­νός» ή «αβε­λί­της» ή «αβε­λό­νιος» ή «αβε­λου­ΐ­της» ανα­φέ­ρε­ται στα μέλη χρι­στια­νι­κής εγκρα­τι­τι­κής αίρε­σης — τέλη του 3ου αιώ­να — στον Ιππώ­να της Βόρειας Αφρι­κής, τα οποία απεί­χαν από­λυ­τα από τις συζυ­γι­κές σχέ­σεις για τον φόβο μετά­δο­σης του προ­πα­το­ρι­κού αμαρτήματος;

Το «αγα­θο­ξόρ­κι» είναι ένα ξόρ­κι για καλό σκο­πό, σε σύγκρι­ση με το «γαμο­ξόρ­κι», η «αγα­πο­λο­γία» είναι ωραία αλλά κενά λόγια αγά­πης, όταν «αγγε­λεύ­ει» κανείς μοιά­ζει στην εμφά­νι­ση ή στα αισθή­μα­τα με άγγε­λο κι όταν «αγγε­λεύ­ε­ται» βλέ­πει ενώ­πιόν του τον άγγε­λο του θανά­του, ενώ ο «αγγε­λο­βα­ρε­μέ­νος» είναι κάποιος που πέθα­νε ή είναι ετοι­μο­θά­να­τος, «αγγε­λο­κρου­σμέ­νος».

Καθώς ο ανα­γνώ­στης πιά­νει στα χέρια του τον βαρύ και ογκώ­δη τόμο του λεξι­κού «Άγια και Βέβη­λα της Νέας Ελλη­νι­κής» και ξεκι­νά να ξεφυλ­λί­ζει τις 950 σελί­δες του, ήδη από την πρώ­τη σελί­δα του «Α» μετρά εντυ­πω­σια­σμέ­νος πόσα λήμ­μα­τα δεν έχει συνα­ντή­σει ξανά σε κεί­με­να και αντι­λαμ­βά­νε­ται πως κρα­τά ένα εγκυ­κλο­παι­δι­κό έργο πολύ ευρύ­τε­ρο από ό,τι μαρ­τυ­ρά ο «προ­βο­κα­τό­ρι­κος» τίτλος του.

Η επι­στη­μο­νι­κή εργα­σία μιας εικο­σα­ε­τί­ας του ομό­τι­μου καθη­γη­τή Κλα­σι­κής Φιλο­λο­γί­ας του ΑΠΘ Ιωάν­νη Στε­φα­νή, πρό­κει­ται να κυκλο­φο­ρή­σει σε λίγες μέρες από το Ινστι­τού­το Νεο­ελ­λη­νι­κών Σπου­δών (Ίδρυ­μα Μανό­λη Τρια­ντα­φυλ­λί­δη) του Αρι­στο­τε­λεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης. Το Ερμη­νευ­τι­κό Λεξι­κό Θρη­σκευ­τι­κής Ορο­λο­γί­ας, σύμ­φω­να με τον συγ­γρα­φέα του, «απο­τε­λεί ένα εργα­λείο για την κατα­νό­η­ση και χρή­ση θρη­σκευ­τι­κών, αντι­θρη­σκευ­τι­κών και θρη­σκευ­τι­κο­φα­νών λέξε­ων της σύγ­χρο­νης γλώσ­σας μας».

«Τα 39 είδη και σχήματα των σταυρών»

Το Λεξι­κό «Άγια και Βέβη­λα της Νέας Ελλη­νι­κής», όπως επι­ση­μαί­νει ο καθη­γη­τής Στε­φα­νής στην εισα­γω­γή του, «απευ­θύ­νε­ται κυρί­ως σε φοι­τη­τές και μαθη­τές και στους δασκά­λους τους, σε γλωσ­σο­λό­γους, δημο­σιο­γρά­φους, μετα­φρα­στές, ιερο­σπου­δα­στές και νέους κλη­ρι­κούς», όμως, η αλή­θεια είναι ότι μπο­ρεί να αγκα­λιά­σει όλο το ελλη­νι­κό κοι­νό, που ενδια­φέ­ρε­ται να δει πώς η εκκλη­σια­στι­κή παρά­δο­ση επη­ρέ­α­σε τη γλώσ­σα και εντέ­λει τη ζωή. Και αυτό για­τί το Λεξι­κό δεν είναι μόνο θεο­λο­γι­κό ή θρησκειολογικό.

Στα περισ­σό­τε­ρα από 15.000 λήμ­μα­τά του περι­λαμ­βά­νει κάθε είδους λέξη που έχει οποια­δή­πο­τε σχέ­ση με κάποιο θρη­σκευ­τι­κό όρο: ονό­μα­τα φυτών (π.χ. «αγγε­λι­κή», «δαι­μο­να­ριά», «θεό­βρω­μα»), ζώων («δια­βο­λό­ψα­ρο», «εωψάλ­τρια», «θαλασ­σο­σταυ­ρός»), αντι­κει­μέ­νων («αγιο­λί­θα­ρο», «δακτύ­λιος», «σημα­ντή­ρι»), εθί­μων («αγερ­μός», «βαγιο­χτύ­πη­μα», «θυμια­στι­κό»), συνη­θειών ή δρα­στη­ριο­τή­των («αθλώ», «ακα­ρέ­κλια­στα»). Και, βέβαια, λήμ­μα­τα όπως «άγιος», «ιερός», «Πανα­γία», «παπάς», «Χρι­στός» έχουν έκτα­ση μονα­δι­κή, πλου­σιό­τα­τη ανά­λυ­ση και πλή­θος παρα­δειγ­μά­των και ανα­φο­ρών. Δεν λεί­πουν μάλι­στα από το Λεξι­κό λέξεις δια­λε­κτι­κές, από διά­φο­ρα μέρη της Ελλά­δας, που δεί­χνουν τοπι­κά έθι­μα και συνήθειες.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό δείγ­μα της εμπε­ρι­στα­τω­μέ­νης μελέ­της του καθη­γη­τή σχε­τι­κά με το τι αντι­προ­σω­πεύ­ει κάθε λέξη στις πολι­τι­σμι­κές παρα­δό­σεις στις οποί­ες ανα­φέ­ρε­ται, απο­τε­λεί το λήμ­μα «σταυ­ρός». Μαθαί­νει, λοι­πόν, κανείς, σε ειδι­κό σχό­λιο, πόσα είδη σταυ­ρών υπάρ­χουν με βάση το σχή­μα τους ή/και τη χρή­ση τους: Αγί­ου Ανδρέα ή ανδρε­α­νός ή χια­στός ή χιω­τός, Αγί­ου Αντω­νί­ου ή αρχαϊ­κός ή ταυό­μορ­φος, Αγί­ου Γεωρ­γί­ου ή αγγλι­κός, Αγί­ου Πατρι­κί­ου ή ιρλαν­δι­κός, Αγί­ου Πέτρου, αγκυ­λω­τός ή επι­κα­μπής ή κυρ­τός, αγκυ­ρω­τός ή αγκι­στρω­τός, αιγυ­πτια­κός ή κοπτι­κός ή Άνκα, ανθε­μω­τός, ανι­σο­σκε­λής, βυζα­ντι­νός ή πατριαρ­χι­κός ή αρχιε­πι­σκο­πι­κός ή διπλός ή διπλο­σταυ­ρός ή της Ανα­στά­σε­ως, του Γολ­γο­θά, δισχι­δής ή διχα­λω­τός, ελλη­νι­κός, ιερο­σο­λυ­μι­τι­κός ή της Ιερου­σα­λήμ ή σταυ­ρο­φο­ρι­κός, ιου­δαϊ­κός, ισο­κέ­ραιος ή ισό­κε­ρος ή ισο­σκε­λής, καθο­λι­κός, καρ­δι­να­λι­κός, κελ­τι­κός, κλα­δω­τός, λατι­νι­κός, της Λωραί­νης, της Μάλ­τας, οφιοει­δής, παπι­κός ή τρι­πλός, πεντα­πλούς, πολυ­κέ­ραιος, ραβδω­τός, της Ρόδου, ροδό­σταυ­ρος, ρωσι­κός, σλα­βι­κός, της Σκω­τί­ας ή σκω­τι­κός, σύν­θε­τος, σφη­νοει­δής, τρι­φυλ­λοει­δής ή τρι­φυλ­λό­μο­φος, φυλ­λο­φό­ρος, φυλ­λώ­δης κτλ. κτλ.

«Υλικό από κείμενα 420 συγγραφέων και λογοτεχνών»

Το Λεξι­κό βασί­ζε­ται σε κεί­με­να, της δημο­τι­κής και της καθα­ρεύ­ου­σας, 250 συγ­γρα­φέ­ων — θεο­λο­γι­κά, επι­στη­μο­νι­κά, εκλαϊ­κευ­τι­κά κτλ. — και 170 λογο­τε­χνών. Κάθε λήμ­μα, εκτός από το ερμή­νευ­μα ή τα ερμη­νεύ­μα­τα, περι­λαμ­βά­νει πλού­σια παρα­δείγ­μα­τα από τη νεο­ελ­λη­νι­κή γραμ­μα­τεία, συνώ­νυ­μα, αντί­θε­τα, ετυ­μο­λο­γι­κά συγ­γε­νείς και νοη­μα­τι­κά συνα­φείς λέξεις, παροι­μί­ες, εκφρά­σεις, φρά­σεις και πραγ­μα­το­λο­γι­κά σχό­λια, και, όταν χρειά­ζε­ται, την ετυμολογία.

«Ο συγ­γρα­φέ­ας, με μονα­δι­κή μεθο­δι­κό­τη­τα και απί­στευ­το μερά­κι, συν­δυα­σμέ­να με άρι­στη γνώ­ση του χώρου και αυστη­ρή επι­στη­μο­σύ­νη, έχει απο­δελ­τιώ­σει εκα­το­ντά­δες κεί­με­να Νεο­ελ­λή­νων λογο­τε­χνών, συγ­γρα­φέ­ων, θεο­λό­γων κτλ. — προ­φα­νώς μιλά­με για κεί­με­να κάθε είδους περιε­χο­μέ­νου και όχι μόνο θρη­σκευ­τι­κού», δηλώ­νει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευ­θυ­ντής του Ινστι­τού­του Νεο­ελ­λη­νι­κών Σπου­δών, ανα­πλη­ρω­τής καθη­γη­τής Ιστο­ρι­κής Γλωσ­σο­λο­γί­ας στο Τμή­μα Φιλο­λο­γί­ας του ΑΠΘ, Γιώρ­γος Παπαναστασίου.

«Το προ­ϊ­όν ενός σχε­δόν εικο­σα­ε­τούς μόχθου του Γιάν­νη Στε­φα­νή θα είναι μέσα στον Ιού­νιο δια­θέ­σι­μο στον καθέ­να που θέλει να γνω­ρί­σει όχι μόνο την ορο­λο­γία που χρη­σι­μο­ποιούν οι Έλλη­νες στον θρη­σκευ­τι­κό τους βίο αλλά και τον τρό­πο με τον οποίο η ζωή των Ελλή­νων, σε πολ­λές της εκφάν­σεις, ζυμώ­θη­κε με τη χρι­στια­νι­κή παρά­δο­ση», προσθέτει.

«Τιμή στον ευεργέτη Μ. Τριανταφυλλίδη»

«Συντάσ­σω τη δια­θή­κη μου με σκο­πό να χρη­σι­μέ­ψει η μικρή περιου­σία μου και μετά το θάνα­τό μου για να συνε­χι­στεί το έργο που θεω­ρώ από τα πιο απα­ραί­τη­τα για την καλ­λιέρ­γεια του εθνι­κού μας πολι­τι­σμού και την πνευ­μα­τι­κή πρό­ο­δο του λαού μας. […] Θέλω να ωφε­λη­θούν κάπως από την περιου­σία μου τα Ελλη­νό­που­λα, για­τί αυτά βασα­νί­ζο­νται και ζημιώ­νουν από τη γλωσ­σι­κή ακα­τα­στα­σία που βασι­λεύ­ει στην παι­δεία και στη ζωή μας». Με αυτά τα λόγια ο Μανό­λης Τρια­ντα­φυλ­λί­δης αιτιο­λο­γεί, στη δια­θή­κη που συνέ­τα­ξε τον Μάιο του 1956, την από­φα­σή του να κλη­ρο­δο­τή­σει την περιου­σία του στο Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης, για να δημιουρ­γη­θεί το Ίδρυ­μα που φέρει το όνο­μά του.

Ο ίδιος ορί­ζει ότι σκο­πός του Ινστι­τού­του είναι «η επι­στη­μο­νι­κή καλ­λιέρ­γεια και η προ­α­γω­γή της δημο­τι­κής γλώσ­σας και της νεο­ελ­λη­νι­κής φιλο­λο­γί­ας, καθώς και η προ­α­γω­γή της παι­δεί­ας του ελλη­νι­κού λαού με κάθε πρό­σφο­ρο μέσο, και ειδι­κό­τε­ρα με την έκδο­ση βιβλί­ων […]». Το Πανε­πι­στή­μιο απο­δέ­χθη­κε την κλη­ρο­νο­μία υπό τους όρους της δια­θή­κης, η οποία μετα­ξύ άλλων ορί­ζει ότι το Ινστι­τού­το λει­τουρ­γεί ως «Παράρ­τη­μα και συμπλή­ρω­μα της Φιλο­σο­φι­κής Σχολής».

«Το “Λεξι­κό της Κοι­νής Νεο­ελ­λη­νι­κής” που εκδό­θη­κε το 1998 από το Ινστι­τού­το Νεο­ελ­λη­νι­κών Σπου­δών του ΑΠΘ επη­ρέ­α­σε καθο­ρι­στι­κά τη σημε­ρι­νή νεο­ελ­λη­νι­κή λεξι­κο­γρα­φι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Βρί­σκε­ται σήμε­ρα σε χιλιά­δες σπί­τια και βιβλιο­θή­κες ανθρώ­πων που αγα­πούν την νεο­ελ­λη­νι­κή γλώσ­σα, ενώ είναι ανοι­κτά προ­σβά­σι­μο από όλον τον κόσμο μέσω της δια­δι­κτυα­κής πύλης του Κέντρου Ελλη­νι­κής Γλώσ­σας. Απο­δει­κνύ­ει πώς το ΑΠΘ τιμά τους ευερ­γέ­τες του με ακα­δη­μαϊ­κό­τη­τα, αδιά­κο­πη εργα­σία και συνερ­γα­σία, προ­σή­λω­ση στην αρι­στεία. Συνε­χί­ζου­με να πορευό­μα­στε με συνέ­πεια. Το λεξι­κό “Άγια και Βέβη­λα της Νέας Ελλη­νι­κής”, ως απο­τέ­λε­σμα επι­στη­μο­νι­κής εργα­σί­ας είκο­σι ετών, υπο­γραμ­μί­ζει τη διαρ­κή δέσμευ­ση του Πανε­πι­στη­μί­ου και του Ινστι­τού­του για τη διά­δο­ση της γλώσ­σας μας», δηλώ­νει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύ­τα­νης του ΑΠΘ καθη­γη­τής Νίκος Παπαϊ­ώ­αν­νου. Γνω­στο­ποιεί, δε, πως σύντο­μα ένας ακό­μη τόμος λεξι­κού, «ένα σημα­ντι­κό­τα­το έργο- παρα­κα­τα­θή­κη για την κατα­νό­η­ση και διδα­σκα­λία της ελλη­νι­κής γλώσ­σας, θα απο­τε­λέ­σει το επό­με­νο εκδο­τι­κό γεγο­νός από το Ινστι­τού­το Νεο­ελ­λη­νι­κών Σπου­δών του ΑΠΘ».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο