Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άγιοι Ανάργυροι: Με απομακρύνσεις αξιωματικών από το ΑΤ προσπαθούν να καταλαγιάσουν την οργή για τη δολοφονία της 28χρονης

Όλη τη φυσι­κή ηγε­σία του Αστυ­νο­μι­κού Τμή­μα­τος Αγ. Αναρ­γύ­ρων απο­μά­κρυ­νε το Αρχη­γείο της ΕΛ.ΑΣ. μετά τη δολο­φο­νία της 28χρονης από τον πρώ­ην σύντρο­φό της, σχε­δόν μπρο­στά από τη σκο­πιά του φρουρού.

Ωστό­σο, πρό­κει­ται για κινή­σεις κατό­πιν εορ­τής καθώς τόσο μετά τη δολο­φο­νία της 43χρονης στη Σαλα­μί­να τον περα­σμέ­νο Δεκέμ­βρη, αφού πρώ­τα είχε ζητή­σει και εκεί­νη ανε­πι­τυ­χώς τη βοή­θεια της Αστυ­νο­μί­ας αλλά και τον Ιού­λη του 2021 που περι­πο­λι­κό της Αστυ­νο­μί­ας έφτα­σε κάτω από το σπί­τι θύμα­τος στη Δάφ­νη, μετά από κλή­ση για βοή­θεια και δεν ερεύ­νη­σε το γεγο­νός, ακό­μα δεν έχει γίνει καμία ουσια­στι­κή κίνη­ση ούτε από την εκά­στο­τε πολι­τι­κή ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη για εκπαί­δευ­ση του προ­σω­πι­κού ούτε όμως και από την κυβέρ­νη­ση για προ­στα­σία των γυναι­κών που καταγ­γέλ­λουν αλλά και που βιώ­νουν την ενδο­οι­κο­γε­νεια­κή βία.

Έτσι, μετά την απο­μά­κρυν­ση του Διοι­κη­τή του Τμή­μα­τος, απο­μα­κρύν­θη­καν, η αξιω­μα­τι­κός υπη­ρε­σί­ας και η επό­πτρια, ενώ «ξηλώ­θη­κε» και η οδη­γός της επό­πτριας. Σημειώ­νε­ται πως την ίδια τύχη είχε ο σκο­πός του Αστυ­νο­μι­κού Τμή­μα­τος αλλά και ο αστυ­νο­μι­κός του τηλε­φω­νι­κού κέντρου της Άμε­σης Δράσης.

Πηγή: 902.gr

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο