Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άγιοι Ανάργυροι: Να ελεγχθούν για ανθρωποκτονία διά παραλείψεως οι αστυνομικοί, ζητά η οικογένεια της Κυριακής

Τη διε­ρεύ­νη­ση αδι­κη­μά­των όπως αυτό της ανθρω­πο­κτο­νί­ας διά παρα­λεί­ψε­ως από τα αστυ­νο­μι­κά όργα­να, ζητούν οι συνή­γο­ροι της οικο­γέ­νειας της Κυρια­κής Γρί­βα που δολο­φο­νή­θη­κε εν ψυχρώ από τον πρώ­ην σύντρο­φό της έξω από το αστυ­νο­μι­κό τμή­μα Αγί­ων Αναρ­γύ­ρων όπου η κοπέ­λα είχε ζητή­σει βοήθεια.

Σύμ­φω­να με δελ­τίο Τύπου των συνη­γό­ρων της οικο­γέ­νειας του θύμα­τος, Έλε­νας Τζού­λη και Γιάν­νη Απα­τσί­δη, θα ζητη­θεί από την Διεύ­θυν­ση Εσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων που ερευ­νά ενδε­χό­με­νες ευθύ­νες των αστυ­νο­μι­κών που ενε­πλά­κη­σαν σε όσα έγι­ναν πριν πέσει νεκρή η Κυρια­κή, να ανα­ζη­τή­σουν ευθύ­νες όχι μόνο για παρά­βα­ση καθή­κο­ντος αστυ­νο­μι­κών, αλλά και για άλλα σοβα­ρά αδικήματα.

Στο δελ­τίο Τύπου της κ. Τζού­λη και του κ. Απα­τσί­δη ανα­φέ­ρο­νται τα εξής:

«1. Η ανα­κρι­τι­κή δια­δι­κα­σία, σε βάρος του δολο­φό­νου της Κυρια­κής Γρί­βα, βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη από την κ. Ανα­κρί­τρια του 25ου Τμή­μα­τος Αθη­νών, κ. Πανα­γιώ­τα Σπα­νού, ενώ­πιον της οποί­ας κατα­τέ­θη­καν σημα­ντι­κά αιτή­μα­τα από πλευ­ράς της υπο­στή­ρι­ξης της κατηγορίας.

2. Διο­ρί­στη­κε Πραγ­μα­το­γνώ­μων Ψυχί­α­τρος, για να απο­φαν­θεί, σχε­τι­κά με τα τεθέ­ντα ερω­τή­μα­τα για την ψυχι­κή του υγεία, αφού για μία ακό­μη φορά ένας δρά­στης γυναι­κο­κτο­νί­ας επι­κα­λεί­ται ότι δεν είχε συνεί­δη­ση των πρατ­το­μέ­νων του, αντί να απο­δε­χθεί ότι ήταν ασυ­νεί­δη­τος και στυ­γνός δει­λός εγκλη­μα­τί­ας, που μαχαί­ρω­σε πισώ­πλα­τα το θύμα, με την ανο­χή των αστυ­νο­μι­κών. Στο πλαί­σιο αυτό, υπο­βλή­θη­καν συγκε­κρι­μέ­να αιτή­μα­τα, και για την δια­σφά­λι­ση της Ακε­ραιό­τη­τας και Αμε­ρο­λη­ψί­ας της διαδικασίας.

3. Την Παρα­σκευή, 19.4, η μητέ­ρα της δολο­φο­νη­θεί­σας Κυρια­κής Γρί­βα κλή­θη­κε, για να κατα­θέ­σει ενόρ­κως, ενώ­πιον των αξιω­μα­τι­κών της Διεύ­θυν­σης Εσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων της ΕΛΑΣ.

4. Κατά τη διάρ­κεια της έρευ­νας από την Διεύ­θυν­ση Εσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων της ΕΛΑΣ, θα ζητη­θεί να διε­ρευ­νη­θούν, πέραν της παρά­βα­σης καθή­κο­ντος που ήδη διε­ρευ­νά­ται, λει­ψά, και τα εγκλή­μα­τα της ανθρω­πο­κτο­νί­ας διά παρα­λεί­ψε­ως από τα αστυ­νο­μι­κά όργα­να, της από­πει­ρας κατά­χρη­σης εξου­σί­ας, της υπε­ξα­γω­γής εγγρά­φων, με την έννοια της μη προ­σή­κου­σας εξα­γω­γής του υλι­κού των καμε­ρών, και όσα άλλα κατ’ ορθό­τε­ρο τυχόν νομι­κό χαρα­κτη­ρι­σμό. Τα ίδια εγκλή­μα­τα δύνα­νται να βεβαιω­θούν και κατά το στά­διο της ανά­κρι­σης, οπό­τε η αρμό­δια κυρία Ανα­κρί­τρια, θα εφαρ­μό­σει ανα­λό­γως κατά την κρί­ση Της και την συνεί­δη­σή Της το άρθρο 250 ΚΠΔ, για την ενη­μέ­ρω­ση με έκθε­σή της της αρμό­διας Εισαγγελίας.

5. Μετά το πέρας των παρα­πά­νω δικο­γρα­φιών, θα πρέ­πει οι Έλλη­νες Πολί­τες να δια­σφα­λι­στούν ότι η Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία, αφε­νός δεν θα λει­τουρ­γεί με παρά­νο­μο τρό­πο, όταν ο πολί­της κατα­φεύ­γει στις Αρχές ως το τελευ­ταίο κατα­φύ­γιό του, αφε­τέ­ρου ότι ουδείς θα παρα­μεί­νει ανέ­λεγ­κτος, ανε­ξαρ­τή­τως της ιδιό­τη­τας και του βαθ­μού του. Είμα­στε βέβαιοι ότι η Ελλη­νι­κή Δικαιο­σύ­νη θα πατά­ξει κάθε είδους ανα­δυό­με­νη εγκλη­μα­τι­κή συμπεριφορά».

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο