Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άγιοι Ανάργυροι: Προφυλακίστηκε ο 39χρονος δολοφόνος — Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την εγκληματική αδιαφορία της Αστυνομίας

Προ­φυ­λα­κι­στέ­ος κρί­θη­κε, μετά την απο­λο­γία του στην 25η Τακτι­κή Ανα­κρί­τρια, ο 39χρονος δρά­στης της δολο­φο­νί­ας της 28χρονης Κυρια­κής έξω από το Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα Αγ. Αναρ­γύ­ρων, το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας 1η Απρίλη.

Ο δρά­στης οδη­γή­θη­κε σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι, σχε­δόν την ώρα της κηδεί­ας της άτυ­χης γυναί­κας, στα δικα­στή­ρια της πρώ­ην σχο­λής Ευελ­πί­δων, προ­κει­μέ­νου να απο­λο­γη­θεί για την απο­τρό­παια πρά­ξη του. Έξω από το Κτί­ριο 9, βρί­σκο­νταν συγκε­ντρω­μέ­νοι που προ­σπά­θη­σαν να μπουν σε αυτό προ­κει­μέ­νου να επι­τε­θούν στον δρά­στη, με την Αστυ­νο­μία και ειδι­κά τις δυνά­μεις των ΜΑΤ να κάνουν χρή­ση χημι­κών προ­κει­μέ­νου να τους απω­θή­σουν. Όπως δήλω­σε ο δικη­γό­ρος του, κατα­τέ­θη­κε αίτη­μα για ψυχια­τρι­κή πραγματογνωμοσύνη.

Την ίδια στιγ­μή, συγκλο­νί­ζουν τα όσα έρχο­νται στο φως της δημο­σιό­τη­τας για το πως χει­ρί­στη­καν οι αρμό­διοι αστυ­νο­μι­κοί του εν λόγω Τμή­μα­τος την καταγ­γε­λία της 28χρονης αλλά και την έκκλη­ση για βοή­θεια από την ΕΛΑΣ, ενώ απο­μα­κρύν­θη­κε από τη θέση της η φυσι­κή ηγε­σία του Αστυ­νο­μι­κού Τμή­μα­τος Αγ. Αναρ­γύ­ρων σε μια προ­σπά­θεια για να κατα­λα­γιά­σει η οργή της κοι­νω­νί­ας για το θέμα.

Μετά την απί­στευ­τη δήλω­ση στο θύμα, του αστυ­νο­μι­κού του «100» πως «το περι­πο­λι­κό δεν είναι ταξί» ‑κάτι το οποίο ο ίδιος δήλω­σε πως δε θυμά­ται να το είπε αλλά δια­ψεύ­δε­ται από τα ηχη­τι­κά ντο­κου­μέ­ντα που δημο­σιο­ποι­ή­θη­καν χθες- από την κατά­θε­ση της αξιω­μα­τι­κού υπη­ρε­σί­ας προ­κύ­πτει πως ανέ­φε­ρε στην 28χρονη ότι «δεν γίνε­ται να μπει μέσα σε περι­πο­λι­κό παρά μόνο να κλη­θεί το 100, προ­κει­μέ­νου να δώσει κάποιο σημείο συνά­ντη­σης ή την οικία της ή το Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα, για να μετα­βούν μαζί στο σπί­τι της». Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως αρχι­κά είχαν δηλώ­σει στην άτυ­χη γυναί­κα πως δεν υπήρ­χε δια­θέ­σι­μο περι­πο­λι­κό, τη στιγ­μή που υπήρ­χε ένα παρ­κα­ρι­σμέ­νο έξω από το Τμήμα.

Στο γρα­φείο του αξιω­μα­τι­κού Υπη­ρε­σί­ας όπου προ­σήλ­θε για βοή­θεια η 28χρονη, κατέ­θε­σε, «βρι­σκό­μουν εγώ, η υπο­διοι­κη­τής του Τμή­μα­τος η οποία βρι­σκό­ταν σε δια­τε­ταγ­μέ­νη υπη­ρε­σία ως επό­πτης της Διεύ­θυν­σης Αστυ­νο­μί­ας Δυτι­κής Αττι­κής καθώς και η αστυ­φύ­λα­κας, η οποία και εκεί­νη βρί­σκε­ται σε δια­τε­ταγ­μέ­νη υπη­ρε­σία ως οδη­γός της αστυ­νό­μου». Η συζή­τη­ση διήρ­κε­σε περί­που 5′ και αφού «της εξη­γή­σα­με ότι δεν γνω­ρί­ζα­με πόσο χρό­νο χρειά­ζε­ται ακρι­βώς για να έρθει» το «100», εκεί­νη έφυ­γε μαζί με τον φίλο της. «Αφό­του έφυ­γαν εγώ και η συνά­δελ­φός μου παρα­μεί­να­με στο γρα­φείο και μιλού­σα­με, ενώ η αστυ­νό­μος είχε πάει στο γρα­φείο της. Μετά από περί­που 3 – 4 λεπτά, άκου­σα έναν άνδρα να φωνά­ζει “βοή­θεια, την σκο­τώ­νει, την σκο­τώ­νει”. Αμέ­σως εγώ και η συνά­δελ­φός μου βγή­κα­με στο μπαλ­κό­νι, το οποίο κοι­τά­ει προς την σκο­πιά του Τμή­μα­τος και είδα­με δύο άτο­μα πεσμέ­να στο έδα­φος και τον αρχι­φύ­λα­κα να στέ­κε­ται όρθιος», είπε η Αξιωματικός.

Στην κατά­θε­σή της η Αξιω­μα­τι­κός Υπη­ρε­σί­ας υπο­στή­ρι­ξε ακό­μη πως «ψάχνο­ντας για το μαχαί­ρι είδα τον άνδρα, ο οποί­ος βρι­σκό­ταν καθι­σμέ­νος, να σηκώ­νει το δεξί του χέρι κρα­τώ­ντας ένα μαχαί­ρι και να το καρ­φώ­νει στον λαι­μό του και συγκε­κρι­μέ­να στην αρι­στε­ρή του πλευ­ρά. Βλέ­πο­ντάς το αυτό είπα αμέ­σως στον αρχι­φύ­λα­κα, αφού ήταν πιο κοντά, να του πάρει το μαχαί­ρι από τα χέρια. Εκεί­νος του το πήρε, το πέτα­ξε στο έδα­φος και εγώ το κλό­τση­σα πιο μακριά για να μην το φτά­νει ο άνδρας».

Αντί­θε­τα, ο φρου­ρός πρό­βα­λε μια δια­φο­ρε­τι­κή εκδο­χή, ισχυ­ρι­ζό­με­νος πως δεν πρό­λα­βε να αντι­δρά­σει. «Βγή­κα από την σκο­πιά και αντί­κρι­σα τη γυναί­κα και έναν άλλο άνδρα να βρί­σκε­ται κολ­λη­μέ­νος στο σώμα της από πίσω, να περ­πα­τούν αργά, πλη­σιά­ζο­ντας προς την σκο­πιά, χωρίς να βλέ­πω καθό­λου τα χέρια του.Στη συνέ­χεια, ο έτε­ρος άνδρας απο­μα­κρύν­θη­κε λίγο από την γυναί­κα και τότε αντι­λή­φθη­κα να κρα­τά­ει ένα μεγά­λο μαχαί­ρι, να το τρα­βά­ει από την πλά­τη της, η γυναί­κα να πέφτει κάτω κάτω με το πρό­σω­πο και να βγά­ζει αίμα από το σώμα της. Αστρα­πιαία, ο άνδρας αυτός με το μαχαί­ρι που κρα­τού­σε, το έστρε­ψε στον εαυ­τό του, αλλά με το πόδι μου το κλώ­τση­σα μακριά για να προ­στα­τεύ­σω όσους ήταν δίπλα, καθώς και τον εαυ­τό μου», είπε ο φρουρός.

Ο υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, Μ. Χρυ­σο­χο­ΐ­δης, κατέ­φυ­γε στις τετριμ­μέ­νες δηλώ­σεις πως «θα υπάρ­ξει πλή­ρης η αλή­θεια, ολό­κλη­ρη, και θα απο­δο­θεί στους πολί­τες της χώρας μας και ταυ­τό­χρο­να θα υπάρ­ξει όλος εκεί­νος ο απο­λο­γι­σμός που πρέ­πει να γίνει για να μην ξανα­συμ­βούν τέτοια γεγο­νό­τα». Παρα­μέ­νο­ντας δε σε …παράλ­λη­λο σύμπαν, υπο­στή­ρι­ξε πως «η έρευ­να διε­ξά­γε­ται με μεγά­λη ταχύ­τη­τα. Είμαι βέβαιος πως θα τελειώ­σει πολύ γρή­γο­ρα και θα απο­κα­λυ­φθεί πλή­ρως η αλή­θεια. Η Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία απέ­στει­λε σε όλες τις αρχές αλλά και η ίδια διε­ξά­γει έρευ­νες, όλο το υλι­κό χωρίς να απο­κρυ­φτεί τίποτε».

Πηγή: 902.gr

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο