Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άγιοι Ανάργυροι: Συγκέντρωση έξω από το Αστυνομικό Τμήμα για τη δολοφονία της 28χρονης και τη στάση της Αστυνομίας

Μαζι­κή συγκέ­ντρω­ση αυτή την ώρα έξω από το Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα Αγί­ων Αναρ­γύ­ρων μετά από κάλε­σμα του Παν­δη­μο­τι­κού Συλ­λό­γου Γυναι­κών Αγί­ων Αναρ­γύ­ρων — Καμα­τε­ρού (μέλος ΟΓΕ), που έγι­νε καταγ­γέλ­λο­ντας το τρα­γι­κό γεγο­νός της δολο­φο­νί­ας της 28χρονης γυναί­κας από τον πρώ­ην σύντρο­φό της.

Συμ­με­τέ­χουν μαζι­κά σωμα­τεία και φορείς της περιο­χής. Έφτα­σαν στο Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα με δυνα­μι­κή πορεία που ξεκί­νη­σε νωρί­τε­ρα από την πλα­τεία Αγί­ων Αναρ­γύ­ρων, όπου έγι­νε συγκέ­ντρω­ση, με ομι­λία της Μαρί­ας Φωτει­νού, από το Σύλ­λο­γο Γυναι­κών Αγί­ων Αναρ­γύ­ρων- Καμα­τε­ρού. (Δια­βά­στε παρακάτω).

«Σύστη­μα απάν­θρω­πο που προ­κα­λεί οργή, στα σάπια ιδα­νι­κά του καμία ανο­χή», «Καμία μόνη ξεση­κω­μός, ασπί­δα προ­στα­σί­ας θα γίνει ο λαός», «Σάπιες αξί­ες, σάπια ιδα­νι­κά, φρι­κια­στι­κά εγκλή­μα­τα το σύστη­μα γεν­νά», είναι μερι­κά από τα συν­θή­μα­τα που ακού­γο­νται δυνατά.


Στην κινη­το­ποί­η­ση συμ­με­τέ­χουν μαζι­κά σωμα­τεία και φορείς της περιο­χής. Παρα­βρέ­θη­καν επί­σης, τα μέλη του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Θέμης Γκιώ­νης και Γιάν­νης Πρω­τού­λης, η Βιβή Δάγκα, μέλος της ΚΕ και βου­λευ­τής του ΚΚΕ και ο Θοδω­ρής Σκο­λα­ρί­κος, επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Αγί­ων Αναρ­γύ­ρων — Καματερού.

Έξω από το Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα είχαν παρα­τα­χθεί άνδρες των ΜΑΤ και ΥΜΕΤ.

Απευ­θύ­νο­ντας χαι­ρε­τι­σμό στην κινη­το­ποί­η­ση έξω από το ΑΤ, η Βιβή Δάγκα, ζήτη­σε να απο­μα­κρυν­θούν οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις, όταν χθες, όπως είπε η βου­λευ­τής του ΚΚΕ, δεν βρέ­θη­κε ένα περι­πο­λι­κό για το θύμα. Χαι­ρε­τι­σμό απηύ­θυ­νε επί­σης και εκπρό­σω­πος των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων και συγκε­κρι­μέ­να από το ΠΑΔΑ.


«Είμα­στε σήμε­ρα εδώ όχι απλά για να εκφρά­σου­με τα ειλι­κρι­νή συλ­λυ­πη­τή­ριά μας στους οικεί­ους της δολο­φο­νη­μέ­νης, αλλά για­τί δεν συμ­βι­βα­ζό­μα­στε άλλο με αυτή τη βαρ­βα­ρό­τη­τα!», τόνι­σε μιλώ­ντας νωρί­τε­ρα στην συγκέ­ντρω­ση η Μαρία Φωτει­νού, από το Σύλ­λο­γο Γυναι­κών Αγί­ων Αναρ­γύ­ρων- Καματερού.

Ανά­φε­ρε ότι, «δεν συμ­βι­βα­ζό­μα­στε να είμα­στε καθη­με­ρι­νά έρμαια της κρα­τι­κής αδια­φο­ρί­ας και οι ζωές μας να κρέ­μο­νται από μία κλω­στή για­τί η προ­στα­σία τους θεω­ρεί­ται κόστος για το κρά­τος. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν υπήρ­χε περι­πο­λι­κό του τμή­μα­τος για να βοη­θή­σει την δολο­φο­νη­μέ­νη νέα γυναίκα».

Δεν πάει άλλο, συνέ­χι­σε η ομι­λή­τρια, «με την κρα­τι­κή βία και τρο­μο­κρα­τία, από την αστυ­νο­μι­κή αυθαι­ρε­σία που απο­τρέ­πει τις γυναί­κες να στρα­φούν νομι­κά κατά των κακο­ποι­η­τών και δολο­φό­νων τους και από την άλλη πλευ­ρά διώ­κει ποι­νι­κά εργα­ζό­με­νους και συν­δι­κα­λι­στές που παλεύ­ουν για τα λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα. Αν και το αδί­κη­μα είναι αυτε­πάγ­γελ­τα διω­κό­με­νο πολ­λές φορές οι αστυ­νο­μι­κές αρχές ζητούν από το θύμα να κάνει μήνυ­ση, δηλα­δή δεν λει­τουρ­γεί η αυτε­πάγ­γελ­τη δια­δι­κα­σία, ενώ η διάρ­κεια κατα­γρα­φής της μήνυ­σης μπο­ρεί να κρα­τή­σει και ώρες».

Δεν πάει άλλο, υπο­γράμ­μι­σε η Μαρία Φωτει­νού, «με τις τερά­στιες ελλεί­ψεις στις δημό­σιες και δωρε­άν δομές και υπη­ρε­σί­ες στή­ρι­ξης κακο­ποι­η­μέ­νων γυναι­κών και παι­διών, όπως και στις δομές Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας και Ψυχι­κής Υγείας.

Δεν πάει άλλο να μας λένε “πάτα το πάνικ μπά­τον” αντί να προ­σλά­βουν μόνι­μο και εξει­δι­κευ­μέ­νο προ­σω­πι­κό για να αντι­με­τω­πί­σει των τερά­στιο όγκο των καθη­με­ρι­νών περι­στα­τι­κών βίας, αντί να πάρουν άμε­σα και ουσια­στι­κά μέτρα.

Δεν πάει άλλο με την παντε­λή έλλει­ψη δομών επεί­γου­σας φιλο­ξε­νί­ας κακο­ποι­η­μέ­νων γυναικών.

Δεν πάει άλλο με τις μακρο­χρό­νιες και πολυ­δά­πα­νες νομι­κές δια­δι­κα­σί­ες, τις ελλεί­ψεις σε ιατρο­δι­κα­στι­κές υπη­ρε­σί­ες και σε εισαγ­γε­λείς για την ενδο­οι­κο­γε­νεια­κή βία. Την απου­σία φρο­ντί­δας από δημό­σιες και δωρε­άν υπη­ρε­σί­ες για τα θύμα­τα βια­σμών και σεξουα­λι­κής βίας από μόνι­μο επι­στη­μο­νι­κό προσωπικό.

Δεν πάει άλλο με αυτήν την πολι­τι­κή των κυβερ­νή­σε­ων και της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης που μας αφή­νει ανυ­πε­ρά­σπι­στες για­τί η ζωή μας θεω­ρεί­ται κόστος για το κρά­τος και όφε­λος για τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους

Σε αυτό το κου­βά­ρι κάθε κακο­ποι­η­μέ­νη πρέ­πει να βρει μόνη της την άκρη για να σώσει τη ζωή της

Η υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση και υπο­στε­λέ­χω­ση των συμ­βου­λευ­τι­κών κέντρων για τις κακο­ποι­η­μέ­νες γυναί­κες δυσχε­ραί­νει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο την ολό­πλευ­ρη στή­ρι­ξη γυναι­κών και παιδιών».

Και η ομι­λή­τρια συνέ­χι­σε επισημαίνοντας:

«Δεν ανε­χό­μα­στε την μπό­χα του βούρ­κου τους που γεν­νά η βία της εκμε­ταλ­λευ­τι­κής κοι­νω­νί­ας και τρέ­φουν όλοι οι μηχα­νι­σμοί και οι θεσμοί που τη στηρίζουν.

Απαι­τού­με την παρα­δειγ­μα­τι­κή τιμω­ρία του δολοφόνου

Διεκ­δι­κού­με :

• Εκτε­τα­μέ­νο δίκτυο δημό­σιων και δωρε­άν κοι­νω­νι­κών υπη­ρε­σιών και υπο­δο­μών για την ολό­πλευ­ρη προ­στα­σία των γυναι­κών και των παι­διών από τη βία, ιδιαί­τε­ρα των απρο­στά­τευ­των, στε­λε­χω­μέ­νων με όλο το ανα­γκαίο μόνι­μο προ­σω­πι­κό όλων των ειδι­κο­τή­των, χωρίς καμία επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση και εμπλο­κή των ΜΚΟ.

• Μόνι­μη και στα­θε­ρή δου­λειά με αξιο­πρε­πείς μισθούς, πλή­ρη εργα­σια­κά και ασφα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα, για όλες. Κοι­νω­νι­κή προ­στα­σία της μητρό­τη­τας και του γυναι­κεί­ου οργα­νι­σμού και κάλυ­ψη των ανα­γκών μας με δημό­σιες και δωρε­άν υπη­ρε­σί­ες Υγεί­ας, Παι­δεί­ας, Πρό­νοιας. Μέτρα στή­ρι­ξης των εργα­ζό­με­νων, των άνερ­γων γυναι­κών, των γυναι­κών από μονο­γο­νεϊ­κές και πολύ­τε­κνες οικο­γέ­νειες, επί­δο­μα ανερ­γί­ας χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Απέ­να­ντι στη δυσω­δία, η μόνη ανά­σα βρί­σκε­ται στην συλ­λο­γι­κή δρά­ση, στην αγω­νι­στι­κή διεκ­δί­κη­ση και αλλη­λεγ­γύη, υψώ­νο­ντας «ασπί­δα προ­στα­σί­ας», για να μπο­ρεί κάθε παι­δί, κάθε γυναί­κα, να ζει μια ζωή αξιο­πρε­πή, απαλ­λαγ­μέ­νη από κάθε μορ­φής βία εκμε­τάλ­λευ­ση και καταπίεση».

 

Πηγή: 902.gr

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο