Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άγιος Δημήτριος: Άγρια ρατσιστική επίθεση σε μετανάστη διανομέα

Άγρια ρατσι­στι­κή επί­θε­ση δέχθη­κε μετα­νά­στης δια­νο­μέ­ας στον Άγιο Δημή­τριο. Το υλι­κό που έχει κυκλο­φο­ρή­σει στο δια­δί­κτυο και δεί­χνει ένα θρα­σύ­δει­λο κτή­νος να γρον­θο­κο­πεί βάναυ­σα έναν μετα­νά­στη δια­νο­μέα, ο οποί­ος στέ­κε­ται σοκα­ρι­σμέ­νος πάνω στο μηχα­νά­κι του, προ­κα­λεί οργή και φρίκη.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται στη σχε­τι­κή καταγ­γε­λία από την «Κίνη­ση Ενω­μέ­νοι Ενά­ντια στο Ρατσι­σμό και τη Φασι­στι­κή Απει­λή», ο δρά­στης ‑που οδη­γού­σε αυτο­κί­νη­το λευ­κού χρώ­μα­τος- «τον προ­σπέ­ρα­σε με σβη­στά φώτα και με επι­κίν­δυ­νο ζιγκ ζαγκ κόβο­ντάς του τον δρό­μο. Όταν ο δια­νο­μέ­ας του φώνα­ξε «άνα­ψε τα φώτα σου» τότε αυτός κατέ­βη­κε από το αυτο­κί­νη­το και επι­τέ­θη­κε φωνά­ζο­ντας «έλα Πακι­στα­νέ, εδώ να ανά­ψω τα φώτα μου; γ@μώ το Πακι­στάν, γ@μώ το μ@@@@ι της μάνας σου». Τον χτυ­πού­σε με γρο­θιές εμφα­νώς εκπαι­δευ­μέ­νου στο μποξ».

Παράλ­λη­λα, σημειώ­νε­ται ότι «η παρέμ­βα­ση περα­στι­κών εμπό­δι­σε τα χει­ρό­τε­ρα καθώς παρευ­ρι­σκό­με­νοι παρα­τή­ρη­σαν ότι είχε επά­νω του μαχαί­ρι», ενώ τονί­ζε­ται στην καταγ­γε­λία πως «η Ομά­δα ΔΙΑΣ έφτα­σε σε 15 λεπτά αφού το φασι­στοει­δές απο­μα­κρύν­θη­κε. Όμως τα στοι­χεία του αυτο­κι­νή­του του καθώς και βίντεο δόθη­κε επί τόπου στην ομά­δα ΔΙΑΣ η οποία είπε στο θύμα ότι η καταγ­γε­λία του θα βρί­σκο­νται στο 4ο όρο­φο της ΓΑΔΑ».

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο