Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άγιος Ελευθέριος: Απέτρεψαν έξωση επαγγελματία — Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις του ΚΚΕ (VIDEO)

Πέτα­ξαν έξω τους κλη­τή­ρες από το μαγα­ζί και απέ­τρε­ψαν την έξω­ση μιας επαγ­γελ­μα­τία στον Αγιο Ελευ­θέ­ριο στην Αθή­να, σωμα­τεία, φορείς και κάτοι­κοι που συγκε­ντρώ­θη­καν αμέ­σως στο σημείο! Δυνά­μεις του ΚΚΕ από τη πρώ­τη στιγ­μή στο πλευ­ρό της γυναί­κας που απει­λή­θη­κε με έξωση!!!

Όλα ξεκί­νη­σαν το μεση­μέ­ρι της Τρί­της όταν με δυνα­μι­κή παρέμ­βα­ση του Συλ­λό­γου Αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων Επαγ­γελ­μα­τιών — Εμπό­ρων Δήμου Αθή­νας και κατοί­κων της περιο­χής του Αγί­ου Ελευ­θε­ρί­ου Αθη­νών, κατοί­κων αλλά και δυνά­με­ων του ΚΚΕ, «έδιω­ξαν» τους δικα­στι­κούς κλη­τή­ρες και αστυ­νο­μι­κούς που έφτα­σαν στο μαγα­ζί επαγ­γελ­μα­τία προ­κει­μέ­νου να την βγά­λουν από το κατά­στη­μά της.

Σημειώ­νε­ται πως η ενοι­κιά­στρια του κατα­στή­μα­τος, που δεν έχει οφει­λές, απει­λή­θη­κε με έξω­ση από τους δικα­στι­κούς που έφτα­σαν στο μαγα­ζί συνο­δεία αστυ­νο­μί­ας για­τί η ιδιο­κτη­σία του ακι­νή­του πέρα­σε σε fund.

«Είναι αδί­στα­κτοι, ακό­μα και με υπη­ρε­σια­κή κυβέρ­νη­ση, και μπρο­στά στη δια­σφά­λι­ση των κερ­δών των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, τρα­πε­ζών και funds, ξεσπι­τώ­νουν κόσμο, πετά­νε συνα­δέλ­φους από τα μαγα­ζιά ακό­μα και προ­ε­κλο­γι­κά» σημεί­ω­σε ο πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου επαγ­γελ­μα­τιών Α’ Αθή­νας Βασί­λης Δήμας, που κάλε­σε σε ετοι­μό­τη­τα τους επαγ­γελ­μα­τί­ες της περιο­χής «για­τί θα ξαναέρθουν»

Είμα­στε εδώ για να δεί­ξου­με την αλλη­λεγ­γύη μας, για να απο­τρέ­που­με τις εξώ­σεις και αλλού τους πλει­στη­ρια­σμούς, για να δυνα­μώ­σει ένας κόσμος και να κατα­λά­βει πως δε γίνε­ται στα καλά καθού­με­να, μέρα μεση­μέ­ρι, να πετάς έναν άνθρω­πο από το σπί­τι του ή από το μαγα­ζί του για να βγουν ωφε­λη­μέ­να τα κορά­κια, τα funds ή οι τρα­πε­ζί­τες ξεκα­θά­ρι­σε ο Θεο­δό­σης Μπε­νά­τος, πρό­ε­δρος του ΔΣ του Εκπο­λι­τι­στι­κού Εξω­ραϊ­στι­κού Συλ­λό­γου Σεπο­λί­ων «Η Αναγέννηση»,

Κατα­λή­γο­ντας τόνι­σε πως «χρειά­ζε­ται αντο­χή και οργά­νω­ση απέ­να­ντι σε μία πολι­τι­κή που αυτό το πράγ­μα θέλει να το κάνει κανο­νι­κό­τη­τα. Εμείς θα κάνου­με κανο­νι­κό­τη­τα την αλλη­λεγ­γύη και το δυνά­μω­μα των αγώνων».

Σημειώ­νε­ται πως δίπλα στους φορείς, κατοί­κους και επαγ­γελ­μα­τί­ες, βρέ­θη­κε ο Χάρης Βουρ­δου­μπάς, υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής Α’ Αθή­νας με το ΚΚΕ και δημο­τι­κός Σύμ­βου­λος Αθη­ναί­ων, και κλι­μά­κιο από την ΤΟ ΕΒΕ και την ΚΟ Α’ Αθή­νας του Κόμματος.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο