Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άγνωστα σκίτσα του Μοντιλιάνι βρέθηκαν κρυμμένα πίσω από το έργο του «Γυμνό με Καπέλο»

Οι επι­με­λη­τές του ισραη­λι­νού μου­σεί­ου Hecht που βρί­σκε­ται στους χώρους του Πανε­πι­στη­μί­ου της Χάι­φα του Ισρα­ήλ ανα­κά­λυ­ψαν τρία άγνω­στα σκί­τσα του διά­ση­μου καλ­λι­τέ­χνη Αμε­ντέο Μοντι­λιά­νι που «κρύ­βο­νταν» κάτω από την επι­φά­νεια του έργου του «Γυμνό με Καπέλο». 

Η ιστο­ρι­κός τέχνης στο Μου­σείο Hecht, Ίνα Μπέρ­γκο­βιτς, είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ότι πρό­κει­ται για μία «εκπλη­κτι­κή ανα­κά­λυ­ψη. Μέσω των ακτί­νων Χ, είμα­στε πραγ­μα­τι­κά σε θέση να κάνου­με αυτό το άψυ­χο αντι­κεί­με­νο να μιλήσει».

Σημειω­τέ­ον ο Μοντι­λιά­νι θεω­ρεί­ται ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους εκπρο­σώ­πους του μοντερ­νι­σμού τον 20ού αιώ­να. Έζη­σε μια σύντο­μη, ταρα­χώ­δη, μπο­έ­μι­κη ζωή στη Γαλ­λία. Πέθα­νε σε ηλι­κία 35 ετών, πάμ­πτω­χος από φυμα­τιώ­δη μηνιγ­γί­τι­δα, στο νοσο­κο­μείο Σαρι­τέ. Μια μέρα μετά το θάνα­το του καλ­λι­τέ­χνη, η σύντρο­φός του, Ζαν, αυτο­κτό­νη­σε μην αντέ­χο­ντας τον θάνα­τό του, έγκυος στο δεύ­τε­ρο παι­δί τους.

Το έργο του χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από λεπτούς, επι­μή­κεις λαι­μούς και πρό­σω­πα, ένα χαρα­κτη­ρι­στι­κό στυλ επη­ρε­α­σμέ­νο από την αφρι­κα­νι­κή και την κυκλα­δί­τι­κη ελλη­νι­κή τέχνη που έγι­νε γνω­στή στη Γαλ­λία στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώ­να σύμ­φω­να με την «Guardian».

Ένας από τους πίνα­κές του, ο «Ξαπλω­μέ­νος γυμνός», άγγι­ξε τα 170 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια σε δημο­πρα­σία το 2015, μπαί­νο­ντας στη λίστα με τους πιο ακρι­βούς πίνακες.

Το «Γυμνό με Καπέ­λο» του 1908 δεν είναι ένας συνη­θι­σμέ­νος πίνα­κας. Είναι ζωγρα­φι­σμέ­νος και από τις δύο πλευ­ρές του καμ­βά, με αντί­θε­τη κατεύ­θυν­ση. Το πρό­σω­πο της Maud Abrantès, μιας φίλης του καλ­λι­τέ­χνη, στην πίσω πλευ­ρά είναι ανά­πο­δα. Το 2010, ο επι­με­λη­τής του μου­σεί­ου παρα­τή­ρη­σε τα μάτια μιας τρί­της φιγού­ρας που κρυ­φο­κοί­τα­ζε κάτω από το για­κά της Αμπρά­ντες. Αλλά μόνο φέτος η κρυ­φή εικό­να ήρθε στο φως. Ο καμ­βάς, όπως απο­κα­λύ­φθη­κε εμπε­ριέ­χει πέντε από τους πίνα­κές του, πιθα­νό­τα­τα ζωγρα­φι­σμέ­νους τον ένα πάνω στον άλλο, από ανά­γκη για εξοι­κο­νό­μη­ση καμ­βά­δων και χρημάτων.

«Όταν απο­φα­σί­σα­με να κάνου­με την ακτι­νο­γρα­φία, επι­διώ­κα­με απλώς να ανα­κα­λύ­ψου­με λίγα περισ­σό­τε­ρα στοι­χεία γύρω από την κρυμ­μέ­νη φιγού­ρα», ανα­φέ­ρει η Μπέρ­γκο­βιτς. «Εκτός από μια κρυμ­μέ­νη γυναί­κα με το καπέ­λο, βρέ­θη­καν άλλα δύο πορ­τρέ­τα στην απέ­να­ντι πλευ­ρά, εντε­λώς αόρα­τα με γυμνό μάτι. Πρό­κει­ται για τα πορ­τρέ­τα ενός άνδρα και μιας γυναί­κας, με τα μαλ­λιά της τρα­βηγ­μέ­να σε κότσο».

Το «Γυμνό με Καπέ­λο» χρο­νο­λο­γεί­ται από την αρχή της καριέ­ρας του Μοντι­λιά­νι, λίγο μετά τη μετα­κό­μι­σή του στο Παρί­σι από την Ιτα­λία, όταν αγω­νι­ζό­ταν να βρει αγο­ρα­στές για τους πίνα­κές του. Ο συγκε­κρι­μέ­νος αγο­ρά­στη­κε από τον ιδρυ­τή του μου­σεί­ου το 1983. Η φωτο­γρά­φη­ση με ακτί­νες Χ πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Ίδρυ­μα Barnes στη Φιλαδέλφεια.

Η έκθε­ση θα ανοί­ξει στις 16 Οκτω­βρί­ου και φέρει στο φως τις μεθό­δους εργα­σί­ας και τα υλι­κά του καλ­λι­τέ­χνη μέσα από πλη­ρο­φο­ρί­ες που βασί­ζο­νται στην μελέ­τη δεκά­δων πινά­κων και γλυ­πτών του Μοντι­λιά­νι, από συλ­λο­γές σε όλο τον κόσμο.

Οι ψυχές στο καθαρ­τή­ριο, του Προ­σπέρ Μεριμέ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο