Άγνωστο σκίτσο του Λεονάρντο ντα Βίντσι

Άγνω­στο σκί­τσο του Λεο­νάρ­ντο ντα Βίν­τσι εκτι­μή­θη­κε στα 15,8 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια από τον γαλ­λι­κό Οίκο δημο­πρα­σιών Tajan. Το σκί­τσο, που δεί­χνει τον Άγιο Σεβα­στια­νό δεμέ­νο σε ένα δέντρο, με σημειώ­σεις και δια­γράμ­μα­τα για το φως και τη σκιά στην άλλη πλευ­ρά. Στον Ταντέ Πρατ, διευ­θυ­ντή Ανα­γεν­νη­σια­κής Τέχνης στον οίκο δημο­πρα­σιών Ταζάν στο Παρί­σι, παρου­σιά­στη­κε τον … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Άγνω­στο σκί­τσο του Λεο­νάρ­ντο ντα Βίν­τσι.