Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άγρια επίθεση του Σέρβου Προέδρου στον Αυστραλό πρωθυπουργό για την υπόθεση Τζόκοβιτς

Ο πρό­ε­δρος της Σερ­βί­ας Αλε­ξά­νταρ Βού­τσιτς σε βίντεο που ανήρ­τη­σε στο Instagram επέ­κρι­νε έντο­να την από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης της Αυστρα­λί­ας να ακυ­ρώ­σει την βίζα του Νόβακ Τζό­κο­βιτς.

«Εάν θέλα­τε να απο­τρέ­ψε­τε τον Νόβακ να κατα­κτή­σει το τρό­παιο για 10η φορά για­τί δεν τον απορ­ρί­ψα­τε αμέ­σως, για­τί δεν του είπα­τε ότι δεν μπο­ρεί να πάρει βίζα; Για­τί τον βασα­νί­ζε­τε;» διε­ρω­τή­θη­κε ο Βού­τσιτς απευ­θυ­νό­με­νος στο πρω­θυ­πουρ­γό της Αυστρα­λί­ας Σκοτ Μόρισον.

Ο πρό­ε­δρος της Σερ­βί­ας εξέ­φρα­σε την απο­ρία του για το γεγο­νός ότι — όπως είπε — η εκτε­λε­στι­κή εξου­σία στην Αυστρα­λία δεν σέβε­ται τις απο­φά­σεις της δικα­στι­κής εξου­σί­ας. «Συχνά μας κάνουν μαθή­μα­τα για το κρά­τος δικαί­ου. Μπο­ρεί­τε να φαντα­στεί­τε πώς θα ήταν αν ένας υπουρ­γός στη Σερ­βία ακύ­ρω­νε απο­φά­σεις δικα­στών, δηλα­δή έγκυ­ρων δικα­στι­κών οργά­νων» ανέ­φε­ρε ο Βού­τσιτς και πρό­σθε­σε: «Μας έδει­ξαν πώς εννο­ούν την ανε­ξάρ­τη­τη δικαιο­σύ­νη αλλά κυρί­ως πώς είναι μια ασή­μα­ντη δικαιο­σύ­νη, επει­δή όλη η δύνα­μη βρί­σκε­ται στα χέρια της εκτε­λε­στι­κής εξουσίας».

Ο Βού­τσιτς επι­σή­μα­νε ότι η Σερ­βία θα συνε­χί­σει να στη­ρί­ζει τον Νόβακ Τζό­κο­βιτς και να αγω­νί­ζε­ται για το δίκιο του. «Η Σερ­βία είναι στο πλευ­ρό του Νόβακ και θα μπο­ρέ­σει να σας απα­ντή­σει κατάλ­λη­λα, συμπε­ρι­φε­ρό­με­νη όμως πολύ καλύ­τε­ρα απ ότι εσείς απέ­να­ντι στο Τζό­κο­βιτς» διε­μή­νυ­σε ο Βούτσιτς.

Ο πρό­ε­δρος της Σερ­βί­ας ολο­κλή­ρω­σε την τοπο­θέ­τη­σή του για την υπό­θε­ση Τζό­κο­βιτς λέγο­ντας: «Ζήτω η Σερ­βία! Νόβακ είμα­στε μαζί σου!».

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο