Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άγρια επεισόδια στα Τίρανα μετά την εν ψυχρώ δολοφονία 25χροου από αστυνομικό

Οργή έχει προ­κα­λέ­σει στην Αλβα­νία η δολο­φο­νία του 25χρονου, Klodian Rasha, από αστυ­νο­μι­κά πυρά. Εκα­το­ντά­δες Αλβα­νοί συγκε­ντρώ­θη­καν το από­γευ­μα της Τετάρ­της έξω από το κτί­ριο του υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών στα Τίρα­να, με την κατά­στα­ση να ξεφεύ­γει μέσα σε λίγα λεπτά. Οι εξα­γριω­μέ­νοι δια­δη­λω­τές επι­χεί­ρη­σαν να εισβάλ­λουν στο κτί­ριο, ωστό­σο απε­τρά­πη­σαν από τις αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις οι οποί­ες απά­ντη­σαν με χημικά.

Το πλή­θος στη συνέ­χεια πετού­σε πέτρες με απο­τέ­λε­σμα να προ­κα­λέ­σει ζημιές στο κτί­ριο ενώ στις φλό­γες τυλί­χθη­κε και το χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο δέντρο που είχε τοπο­θε­τη­θεί έξω από το υπουργείο.

Σύμ­φω­να με τις αρχές, οκτώ άτο­μα έχουν τραυ­μα­τι­στεί, τρεις από τους οποί­ους μετα­φέρ­θη­καν στο νοσο­κο­μείο ενώ έχει τραυ­μα­τι­στεί και ένας δημοσιογράφος.

Η δολοφονία του Klodian Rasha

Ο 25χρονος έπε­σε νεκρός από αστυ­νο­μι­κά πυρά το βρά­δυ της Τρί­της, στην περιο­χή Laprakë των Τιράνων.

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, ο νεα­ρός «έκα­νε ύπο­πτες κινή­σεις» και αρνή­θη­κε να υπα­κού­σει στις αρχές όταν του είπαν να στα­μα­τή­σει και τρά­πη­κε σε φυγή.

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, το θύμα φέρε­ται να «έτρε­ξε, κρα­τώ­ντας ένα σκλη­ρό αντι­κεί­με­νο που έμοια­ζε με όπλο προς τον αστυ­νο­μι­κό». Η αστυ­νο­μία ανέ­φε­ρε επί­σης ότι «μετά την επι­θε­ώ­ρη­ση της σκη­νής και της γύρω περιο­χής, βρέ­θη­κε στο σημείο ένα πυρο­βό­λο όπλο που υπο­πτεύ­ε­ται ότι ανή­κε στον 25χρονο».

Ωστό­σο, αρκε­τές ώρες αργό­τε­ρα, η Υπη­ρε­σία Εσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων (ShCBA) δημο­σί­ευ­σε ανα­κοί­νω­ση τύπου, παρέ­χο­ντας πρό­σθε­τες πληροφορίες.

Το όπλο που συμπε­ρι­λή­φθη­κε στα απο­δει­κτι­κά στοι­χεία «βρέ­θη­κε σε ένα από τα σοκά­κια που περ­νού­σε ο νεα­ρός όταν τον κυνη­γού­σε η αστυνομία».

Ο νεα­ρός δολο­φο­νή­θη­κε αφού ο αστυ­νο­μι­κός δεν κατά­φε­ρε να τον προ­φτά­σει και ενώ αδυ­να­τού­σε να τον συλ­λά­βει πυρο­βό­λη­σε προς το μέρος του.

Ο αξιω­μα­τι­κός συνε­λή­φθη μετά το θάνα­το του Rasha και κατη­γο­ρεί­ται για ανθρω­πο­κτο­νία που δια­πρά­χθη­κε πέρα ​​από τα απα­ραί­τη­τα όρια αυτο­ά­μυ­νας. Ο Υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Sandër Lleshaj έχει εκφρά­σει τα συλ­λυ­πη­τή­ριά του στην οικο­γέ­νεια του θύματος.

tirana4

tirana1 tirana2 tirana3

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο