Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άγρια καταστολή στην Ολλανδία από την αστυνομία εναντίον διαδηλωτών για το δικαίωμα στη στέγαση

Την Κυρια­κή 17 Οκτώ­βρη εκα­το­ντά­δες εργα­ζό­με­νοι και νέοι δια­δή­λω­σαν στο Ρότερ­νταμ της Ολλαν­δί­ας διεκ­δι­κώ­ντας το δικαί­ω­μα στη στέ­γα­ση. Στη δια­δή­λω­ση έδω­σαν δυνα­μι­κό «παρών» μέλη του Νέου Κομ­μου­νι­στικού Κόμ­ματος Ολλαν­δί­ας και του Κινήματος Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας, τα οποία και στο­χο­ποι­ή­θη­καν από τις αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις που κατέ­στει­λαν την ειρη­νι­κή διαδήλωση.

Ένας σημα­ντι­κός αριθ­μός έφιπ­πων αστυ­νο­μι­κών, δυνά­μεις των ΜΑΤ, αλλά και ασφα­λι­τών είχαν περι­κυ­κλώ­σει τους δια­δη­λω­τές, ενώ κατά την εξέ­λι­ξη της δια­δή­λω­σης προ­έ­βη­σαν απρό­κλη­τα στη διά­σπα­ση του μπλοκ των δια­δη­λω­τών παρει­σφρέ­ο­ντας σε αυτό.

Τα μέλη του Νέου Κομμουνιστικού Κόμματος και του Κινήματος Κομμουνιστικής Νεολαίας συγκρότησαν αλυσίδες προκειμένου να περιφρουρήσουν την ειρηνική διαδήλωση, ώσπου δέχτηκαν ενορχηστρωμένη επίθεση από άνδρες με πολιτικά.

Μέλη του Νέου Κομμουνιστικού Κόμματος Ολλανδίας και του Κινήματος Κομμουνιστικής Νεολαίας περιφρουρούν τη λαϊκή κινητοποίησηΜέλη του Νέου Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ολλαν­δί­ας και του Κινή­μα­τος Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας περι­φρου­ρούν τη λαϊ­κή κινητοποίηση

Το επό­με­νο κιό­λας δευ­τε­ρό­λε­πτο ‑όπως φαί­νε­ται χαρα­κτη­ρι­στι­κά σε βίντεο που έχει κατα­γρά­ψει το γεγο­νός– οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις επι­τέ­θη­καν απρό­κλη­τα ενά­ντια στους δια­δη­λω­τές και προ­χώ­ρη­σαν στον ξυλο­δαρ­μό και την προ­σα­γω­γή ενός ανή­λι­κου δια­δη­λω­τή, μέλους του Κινή­μα­τος Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας Ολλανδίας.

Η δια­δή­λω­ση αυτή ήταν μέρος μιας σει­ράς παρεμ­βά­σε­ων και κινη­το­ποι­ή­σε­ων των εργα­ζο­μέ­νων απέ­να­ντι στην κατα­κό­ρυ­φη αύξη­ση των ενοι­κί­ων σε ολό­κλη­ρη την Ολλαν­δία τα τελευ­ταία χρό­νια, γεγο­νός που καθι­στά ακό­μα και την εύρε­ση στέ­γης αμφί­βο­λη για μεγά­λο κομ­μά­τι του ολλαν­δι­κού λαού. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό είναι ότι, σύμ­φω­να με την Ολλαν­δι­κή Στα­τι­στι­κή Υπη­ρε­σία, τον Αύγου­στο του 2021 οι τιμές των ενοι­κί­ων αυξή­θη­καν κατά 17,8% σε σχέ­ση με την ίδια επο­χή πέρυ­σι, ενώ σε σχέ­ση με το 2013 το ενοί­κιο της μέσης κατοι­κί­ας στην Ολλαν­δία είναι κατά 78% υψηλότερο!

Σε επι­κοι­νω­νία που είχε η Επι­τρο­πή Διε­θνών Σχέ­σε­ων του ΚΣ της ΚΝΕ με στε­λέ­χη του Κινή­μα­τος Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας Ολλαν­δί­ας εξέ­φρα­σε την αλλη­λεγ­γύη της Οργά­νω­σης και κατα­δί­κα­σε την άγρια επί­θε­ση της ολλαν­δι­κής κυβέρ­νη­σης στον αγω­νι­ζό­με­νο λαό. Όπως τόνι­σαν οι Ολλαν­δοί κομ­μου­νι­στές, η συγκε­κρι­μέ­νη επί­θε­ση και η στο­χο­ποί­η­σή τους από τις δυνά­μεις κατα­στο­λής δεν πρό­κει­ται να τους κάνει να ανα­στεί­λουν τη δρά­ση τους και την αγω­νι­στι­κή διεκ­δί­κη­ση, και στην Ολλαν­δία όπως και σε ολό­κλη­ρη την Ευρώ­πη οι εργα­ζό­με­νοι και η νεο­λαία θα συνε­χί­σουν να αγω­νί­ζο­νται για τα δικαιώ­μα­τά τους, ώστε οι ανά­γκες τους να μπο­ρέ­σουν να ικα­νο­ποι­η­θούν. Η απα­ρά­δε­κτη αστυ­νο­μι­κή επί­θε­ση δεν απο­τε­λεί μεμο­νω­μέ­νο περι­στα­τι­κό, αλλά εντάσ­σε­ται στο γενι­κό­τε­ρο πλαί­σιο όξυν­σης της κρα­τι­κής κατα­στο­λής στην Ολλαν­δία και γενι­κό­τε­ρα στην ΕΕ που πάει χέρι — χέρι με την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά σημείωσαν.

politiegeweld

ncpn weblogoΣε ανα­κοί­νω­ση του Νέου Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ολλαν­δί­ας ανα­φέ­ρε­ται σχε­τι­κά: Την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη, η νεο­λαία μας Communistische Jongerenbeweging (CJB) ήταν παρού­σα και πρω­το­πό­ρα στη δια­μαρ­τυ­ρία και κατά­λη­ψη του κτη­ρί­ου της Ακα­δη­μί­ας στο Groningen ενά­ντια στην έλλει­ψη κατοι­κί­ας στην πόλη –ειδι­κά για τους φοι­τη­τές (σσ. Το Χρό­νιν­γκεν πόλη στα βόρεια της Ολλαν­δί­ας και πρω­τεύ­ου­σα της ομώ­νυ­μης επαρ­χί­ας είναι έδρα μεγά­λης φοι­τη­τι­κής κοι­νό­τη­τας ~40.000 φοι­τη­τές | 180.000 κάτοι­κοι, με ανα­πτυγ­μέ­νη βιο­μη­χα­νία, υπη­ρε­σί­ες και τουρισμό)
Η δια­μαρ­τυ­ρία οργα­νώ­θη­κε από το Shelter Our Students (σσ. “Σπί­τια στους Γοι­τη­τές μας”), στο οποίο συμ­με­τέ­χου­με (ως CJB).

Εδώ είμαστε, μετά από χρόνια και χρόνια απαράδεκτης κατάστασης, χρόνια και χρόνια διαμαρτυρίας και χρόνια και χρόνια που τίποτε δεν έχει αλλάξει — και τα χορτάσαμε αρκετά όλ’ αυτά!

Η έλλει­ψη κατοι­κί­ας δεν είναι άλυ­τη, απλά οι υπεύ­θυ­νοι δεν θέλουν να το λύσουν. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το πανε­πι­στή­μιο, ή μόνο με το δημο­τι­κό συμβούλιο.
Η έλλει­ψη κατοι­κί­ας σε αυτήν την πόλη και τη χώρα προ­κα­λεί­ται από το σύστη­μα στο οποίο ζού­με. Ένα σύστη­μα που προ­τι­μά τους άστε­γους που επι­τρέ­πει στους νέους να κοι­μού­νται σε σκη­νές αντί να τους προ­σφέ­ρουν καταφύγιο.
Ένα σύστη­μα που ευνο­εί το κέρ­δος ένα­ντι των βασι­κών ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των.

Κοι­μά­στε στο δρό­μο, ανα­ζη­τά­τε απε­γνω­σμέ­να κατα­φύ­γιο και δεν είστε οι μόνοι.
Η έλλει­ψη κατοι­κί­ας επη­ρε­ά­ζει ολό­κλη­ρη την εργα­τι­κή τάξη στην Ολλαν­δία. Αυτή τη στιγ­μή έχου­με μεί­ον 300.000 κατοι­κιών και οι εκτι­μή­σεις δεί­χνουν ότι θα έχου­με επί πλέ­ον ανά­γκη +200.000 σπι­τιών σε δέκα χρό­νια.
Η στέ­γα­ση γίνε­ται όλο και πιο απρό­σι­τη για τους περισ­σό­τε­ρους ανθρώ­πους και η κρί­ση δημιουρ­γεί καθη­με­ρι­νά νέες πληγές.
Εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες άνθρω­ποι βρί­σκο­νται σε λίστες ανα­μο­νής για κοι­νω­νι­κή κατοι­κία, οι τιμές των σπι­τιών εκτο­ξεύ­τη­καν στα ύψη και ο αριθ­μός των αστέ­γων έχει διπλα­σια­στεί τα τελευ­ταία δέκα χρό­νια. Γι ‘αυτό θα δια­μαρ­τυ­ρη­θού­με στο Άμστερ­νταμ αυτήν την Κυριακή.
Αν θέλε­τε να μάθε­τε περισ­σό­τε­ρα εδώ είμα­στε, ελά­τε να κουβεντιάσουμε.

Protests against housing crisis organised by SOS campaign markus spiske

Είναι ξεκά­θα­ρο ποιος ωφε­λεί­ται από τα βάσα­νά σας. Οι μεγι­στά­νες ακι­νή­των έχουν το ελεύ­θε­ρο να χτί­ζουν όσο χαμη­λής ποιό­τη­τας, και χωρίς προ­ο­πτι­κή βάθους χρό­νου κατοι­κί­ες κατά το δοκούν και είναι ελεύ­θε­ροι να χρε­ώ­νουν στο λαό τερά­στια ενοίκια.
Εάν είστε αρκε­τά τυχε­ροί για να βρεί­τε ένα σπί­τι, θα δια­πι­στώ­σε­τε πως έχε­τε κολ­λή­σει σε έναν υπερ­τι­μη­μέ­νο χώρο που φτά­νει τους 50 οC Κελ­σί­ου το καλο­καί­ρι. Και αυτό είναι το μικρό­τε­ρο κακό από τα προ­βλή­μα­τά σας, για­τί υπάρ­χει το μαύ­ρο ενοί­κιο και άλλες παρά­νο­μες χρε­ώ­σεις που θα σας πάρει ο ιδιο­κτή­της σας, που θα σας  φτω­χο­ποι­ή­σει παρα­πέ­ρα ενώ προ­σπα­θεί­τε να σπουδάσετε.

Το πανε­πι­στή­μιο επεν­δύ­ει στην προ­σέλ­κυ­ση όσο το δυνα­τόν περισ­σό­τε­ρων ξένων φοι­τη­τών για να λάβει περισ­σό­τε­ρη χρη­μα­το­δό­τη­ση από το κρά­τος, χωρίς δυνα­τό­τη­τα στέ­γα­σης και καθηγητές.
Σας δεί­ξουν το όνει­ρο της διδα­σκα­λί­ας σε ένα «κορυ­φαίο 100» πανε­πι­στή­μιο. Λοι­πόν, καλώς ήρθες στο όνειρο!

Χρειαζόμαστε όλοι μια κοινωνία στην οποία ικανοποιούνται οι βασικές ανάγκες της εργατικής τάξης.

Δεν θα στα­μα­τή­σου­με να αγω­νι­ζό­μα­στε μέχρι να πετύ­χου­με καλή και προ­σι­τή στέ­γα­ση για τους Ολλαν­δούς, για τους ξένους φοι­τη­τές, για όλους! Σας χρεια­ζό­μα­στε, πρέ­πει να συνε­χί­σου­με  ενω­μέ­νοι, υπο­στη­ρί­ζο­ντας μαχη­τι­κά το κίνημα.

Μην το βάζετε κάτω!

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο