Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άγριο ξύλο των ΜΑΤ στους εκπαιδευτικούς για να μην πλησιάσουν στο Μαξίμου!!!

Με άγρια επί­θε­ση των ΜΑΤ απά­ντη­σε η κυβέρ­νη­ση στη  μαζι­κή και δυνα­μι­κή κινη­το­ποι­ή­σεις των εκπαι­δευ­τι­κών, στο πλαί­σιο της 24ωρης απερ­γί­ας τους, ενά­ντια στο νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης για το νέο σύστη­μα προ­σλή­ψε­ων — διο­ρι­σμών, που συζη­τεί­ται αυτές τις μέρες στη Βου­λή και, όπως καταγ­γέλ­λουν, απο­τε­λεί προ­α­ναγ­γε­λία απο­λύ­σε­ων χιλιά­δων ανα­πλη­ρω­τών μέσα από τα κρι­τή­ρια που θεσπί­ζο­νται ενά­ντια στο νέο σύστη­μα προσλήψεων.

Συγκε­κρι­μέ­να όταν η πορεία που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν στην Αθή­να, έφτα­σε στη Λεω­φό­ρο Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας, οι εκπρό­σω­ποι των εκπαι­δευ­τι­κών απαί­τη­σαν να απο­μα­κρυν­θούν οι κλού­βες που είχαν απο­κλεί­σει την πρό­σβα­ση στο Μέγα­ρο Μαξί­μου, προ­κει­μέ­νου να συνα­ντη­θούν με τον πρωθυπουργό.

katastoli8

Η απά­ντη­ση σε αυτό το αίτη­μα ήρθε «διά χει­ρός» των ΜΑΤ, τα οποία έρι­ξαν χημι­κά, αλλά και φωτο­βο­λί­δες κρό­του-λάμ­ψης στους δια­δη­λω­τές. Μάλι­στα, όπως καταγ­γέλ­λουν οι δια­δη­λω­τές, οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις στό­χευαν «στο ψαχνό», με απο­τέ­λε­σμα να έχουν τραυ­μα­τι­στεί, με τις μέχρι τώρα πλη­ρο­φο­ρί­ες του 902.gr, του­λά­χι­στον δύο άτο­μα: Η Θεο­δώ­ρα Δρι­μά­λα, εκπρό­σω­πος της ΑΣΕ στο ΔΣ της ΔΟΕ στο κεφά­λι, αλλά και ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Γιάν­νης Δελής στο χέρι.

Οι εκπαι­δευ­τι­κοί απο­χώ­ρη­σαν συντε­ταγ­μέ­να και κατευ­θύ­νο­νται στο ξενο­δο­χείο «Αμα­λία» στο Σύνταγ­μα, όπου θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η πανελ­λα­δι­κή σύσκε­ψη Συλ­λό­γων Εκπαι­δευ­τι­κών Πρω­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, ΕΛΜΕ και Επι­τρο­πών Ανα­πλη­ρω­τών για την καλύ­τε­ρη οργά­νω­ση του αγώ­να, την ανταλ­λα­γή πεί­ρας, τη συζή­τη­ση για παρα­πέ­ρα κλι­μά­κω­ση της πάλης

katastoli4

Η κινη­το­ποί­η­ση των εκπαι­δευ­τι­κών της Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, στην Αθή­να ξεκί­νη­σε με συγκέ­ντρω­ση στη 1 μ.μ. στα Προ­πύ­λαια, όπου εκπρό­σω­ποι ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ απηύ­θυ­ναν χαι­ρε­τι­σμούς, απαι­τώ­ντας την από­συρ­ση του νομο­σχε­δί­ου του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας για το σύστη­μα προσλήψεων.

Στη συνέ­χεια πραγ­μα­το­ποί­η­σαν πορεία προς τη Βου­λή, φωνά­ζο­ντας συν­θή­μα­τα όπως «Μαζι­κοί διο­ρι­σμοί εκπαι­δευ­τι­κών — Μονι­μο­ποί­η­ση των ανα­πλη­ρω­τών» και «Τέρ­μα πια στην κοροϊ­δία, δάσκα­λοι — καθη­γη­τές σε όλα τα σχολεία».

katastoli3

Στο πλευ­ρό των αγω­νι­ζό­με­νων εκπαι­δευ­τι­κών βρέ­θη­κε και ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Γιάν­νης Δελής, ο οποί­ος σε χαι­ρε­τι­σμό του εξέ­φρα­σε τη συμπα­ρά­στα­ση και στή­ρι­ξη του Κόμ­μα­τος στον αγώ­να τους.

Να σημειω­θεί ότι στην κινη­το­ποί­η­ση της Αθή­νας συμ­με­τέ­χουν αντι­προ­σω­πεί­ες από πρω­το­βάθ­μια σωμα­τεία των εκπαι­δευ­τι­κών από διά­φο­ρες περιο­χές της Ελλάδας.

katastoli2

Το ΚΚΕ καταδικάζει την επίθεση των ΜΑΤ εναντίον της μαζικής συγκέντρωσης εκπαιδευτικών

Το ΚΚΕ με ανα­κοί­νω­σή του κατα­δι­κά­ζει «την άγρια επί­θε­ση των ΜΑΤ ενα­ντί­ον της μαζι­κής συγκέ­ντρω­σης εκπαι­δευ­τι­κών έξω από τη βου­λή, φτά­νο­ντας μάλι­στα στο σημείο να εκτο­ξεύ­σουν, με τυφλό χτύ­πη­μα μέσα στο πλή­θος, δακρυ­γό­να και χει­ρο­βομ­βί­δες κρό­του λάμ­ψης. Απο­τέ­λε­σμα μάλι­στα αυτής της επί­θε­σης ήταν ο τραυ­μα­τι­σμός δια­δη­λω­τών, μετα­ξύ των οποί­ων ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Γιάν­νης Δελής και η Θοδώ­ρα Δρι­μά­λα, μέλος του ΔΣ της ΔΟΕ και στέ­λε­χος του ΠΑΜΕ, οι οποί­οι και δια­κο­μί­στη­καν στο νοσο­κο­μείο Ευαγγελισμός».

«Η επί­θε­ση αυτή δεί­χνει ότι η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ δεν έχει κανέ­να δισταγ­μό, προ­κει­μέ­νου να επι­βά­λει την πολι­τι­κή της, η οποία στο χώρο των εκπαι­δευ­τι­κών εκφρά­ζε­ται με την ομη­ρία και ανερ­γία χιλιά­δων συμ­βα­σιού­χων και αδιό­ρι­στων, καθώς και με τα χιλιά­δες κενά στα σχο­λεία» τονί­ζει το ΚΚΕ και προ­σθέρ­τει ότι για το συμ­βάν διά­βη­μα έκα­νε στην υπ. Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Θανά­σης Παφίλης.

Πηγή: 902.gr

katastoli6

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο