Άγριο ξύλο των ΜΑΤ στους εκπαιδευτικούς για να μην πλησιάσουν στο Μαξίμου!!!

Με άγρια επί­θε­ση των ΜΑΤ απά­ντη­σε η κυβέρ­νη­ση στη  μαζι­κή και δυνα­μι­κή κινη­το­ποι­ή­σεις των εκπαι­δευ­τι­κών, στο πλαί­σιο της 24ωρης απερ­γί­ας τους, ενά­ντια στο νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης για το νέο σύστη­μα προ­σλή­ψε­ων — διο­ρι­σμών, που συζη­τεί­ται αυτές τις μέρες στη Βου­λή και, όπως καταγ­γέλ­λουν, απο­τε­λεί προ­α­ναγ­γε­λία απο­λύ­σε­ων χιλιά­δων ανα­πλη­ρω­τών μέσα από τα κρι­τή­ρια που θεσπί­ζο­νται ενά­ντια στο … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Άγριο ξύλο των ΜΑΤ στους εκπαι­δευ­τι­κούς για να μην πλη­σιά­σουν στο Μαξί­μου!!!.