Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άγριο «χώσιμο» Καστανίδη στον Ανδρουλάκη για την έδρα της Θεσσαλονίκης

«Η προ­σω­πι­κή προ­σβο­λή δεν κάμ­πτει την από­φα­σή μου να δώσω μέχρι τέλους τον αγώ­να για την ενί­σχυ­ση της Δημο­κρα­τι­κής Παρά­τα­ξης», επι­ση­μαί­νει ο Χάρης Καστα­νί­δης σε δήλω­σή του, μετά την από­φα­ση του προ­έ­δρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρου­λά­κη να κρα­τή­σει τη βου­λευ­τι­κή έδρα στην Α’ εκλο­γι­κή περι­φέ­ρεια Θεσ­σα­λο­νί­κης, με απο­τέ­λε­σμα να μένει ο ίδιος εκτός Βουλής.

Ολό­κλη­ρη η δήλω­ση του κ. Καστα­νί­δη έχει ως εξής:

«Ο πρό­ε­δρος του ΠΑΣΟΚ με ενη­μέ­ρω­σε για την από­φα­σή του να κατα­λά­βει ο ίδιος την έδρα της παρά­τα­ξης στην Α’ Θεσ­σα­λο­νί­κης, την ίδια ακρι­βώς ώρα που ενη­μέ­ρω­νε επι­σή­μως και τον Τύπο.

Δεν αξιώ­νω κανό­νες δεο­ντο­λο­γί­ας σε μιαν επο­χή έκπτω­σης της πολι­τι­κής. Ο κ. Ανδρου­λά­κης εκτί­μη­σε, έκρι­νε και απο­φά­σι­σε μόνος, όπως, άλλω­στε, δικαιούται.

Η από­φα­ση του προ­έ­δρου του ΠΑΣΟΚ δεν έχει πρα­κτι­κά κάποια σημα­σία, αφού η Βου­λή θα συγκλη­θεί για μία μόλις ημέ­ρα και θα δια­λυ­θεί αμέσως.

Στο συμ­βο­λι­κό και ηθι­κό πεδίο, όμως, έχει μεγά­λη σημα­σία, για λόγους που αντι­λαμ­βά­νο­νται μόνο όσοι δια­θέ­τουν ιστο­ρι­κή συνεί­δη­ση του χώρου.

Η προ­σω­πι­κή προ­σβο­λή δεν κάμ­πτει την υπο­χρέ­ω­σή μου να δώσω μέχρι τέλους τον αγώ­να για την ενί­σχυ­ση της Δημο­κρα­τι­κής Παράταξης.

Απλός μαχό­με­νος πολί­της ή μετέ­χων στο ψηφο­δέλ­τιο, είναι αδιά­φο­ρο, για­τί ουδέ­πο­τε εξάρ­τη­σα τη στά­ση μου από οφίκια.

Οι επι­λο­γές είναι του κ. Ανδρουλάκη».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο