Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άγ. Αντωνόπουλος για τον Κώστα Καζάκο: Πορεύτηκε με την περπατησιά της έμπνευσης και του ενθουσιασμού

Βαθύ­τα­τα συγκι­νη­μέ­νος ο μεγά­λος ηθο­ποιός Αγγε­λος Αντω­νό­που­λος, απο­χαι­ρέ­τι­σε τον Κώστα Καζά­κο στην τελε­τή που έγι­νε στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ λέγοντας:

«Σύντρο­φε κι αδερ­φέ μου.

Τώρα εγώ προ­σπα­θώ να βρω λόγια απο­χω­ρι­σμού. Πού να τα βρω αυτά τα λόγια. Ηταν μεγά­λος ο δρό­μος της ζωής που δια­νύ­σα­με μαζί γι’ αυτό και τα λόγια του απο­χω­ρι­σμού είναι δύσκο­λα. Το ταξί­δι αυτό, οι δρό­μοι αυτού του ταξι­διού φωτί­ζο­νταν από το φως της ιδε­ο­λο­γί­ας σ ου, από το φρό­νη­μα που καθό­ρι­ζε τη ζωή σου Τη στά­ση ζωής, το επί­πε­δο της ζωής.

Δημιουργούσες μεγάλες στιγμές κι ήταν πολλές οι μεγάλες στιγμές Κώστα!

Οι μνή­μες έχουν την ευλο­γία να σε βρί­σκουν να πολε­μάς. Να σε βρί­σκουν να φυλάτ­τεις Θερ­μο­πύ­λες. Τι άλλο πιο σημα­ντι­κό μπο­ρεί να υπάρ­ξει στη ζωή ενός ανθρώ­που απ’ αυτό, για να την κάνει μεγά­λη και σπουδαία;

Η είδη­ση ότι μας άφη­σες κι έφυ­γες, έπε­σε σαν κεραυ­νός. Ενας καται­γι­σμός ερω­τή­σε­ων… “Πέστε μας δυο λόγια για τον Κώστα τον Καζά­κο”… Πού να τα βρω εγώ τα δυο λόγια που να περιέ­χουν τον Κώστα τον Καζά­κο, που να απο­δί­δουν τον Κώστα τον Καζά­κο, το μέγε­θός του, την προ­σω­πι­κό­τη­τά του το εκτό­πι­σμά του;

Ο Κώστας ο Καζάκος πορεύτηκε με την περπατησιά της έμπνευσης και του ενθουσιασμού.

Λένε τώρα διά­φο­ρα. Κι εγώ προ­σπα­θώ να προ­σμε­τρή­σω την απου­σία. Κι είναι πολύ μεγά­λη η απου­σία και δεν αντέχεται.

Αγωνιακές οι μέρες οι τελευταίες.

Η Τζέ­νη μου έλε­γε “περι­μέ­νου­με το θαύ­μα”. Η Ηλέ­κτρα μου είπε “οι για­τροί λένε ότι μπο­ρεί και ν’ αντέ­ξει”. Αυτή η φρά­ση με συγκλό­νι­σε, για­τί ήτα­νε μια φρά­ση που είχε τον αγώ­να του τέλους.

Εσύ έδωσες αγώνες,
αλλά δεν είχαν το νόημα του τέλους.
Είχανε τη διάρκεια και τη θυσία.

Βρε­θή­κα­με σε πολύ δύσκο­λες μέρες Κώστα, σε άγρια χρό­νια και πήρα­με θάρ­ρος κοι­τά­ζο­ντας ο ένας τον άλλο στα μάτια, για να συνε­χί­σου­με και να βρε­θού­με στο πεδίο της μάχης.

Έτσι σε σκέ­φτο­μαι σήμε­ρα, δια­χρο­νι­κό μαχη­τή στο αμά­χω­μα του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος.

Δια­χρο­νι­κό μαχη­τή για σήμε­ρα και για πάντα».

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο