Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άδεια ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους — Πώς θα χορηγηθεί

«Για την αντι­με­τώ­πι­ση των συνε­πειών του κορο­ναϊ­ού στις εργα­σια­κές σχέ­σεις εκδί­δε­ται σήμε­ρα Πρά­ξη Νομο­θε­τι­κού Περιε­χο­μέ­νου. Σε αυτήν συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται τα εξής:

Θεσπί­ζε­ται άδεια ειδι­κού σκο­πού, επι­πρό­σθε­τη της κανο­νι­κής άδειας, την οποία μπο­ρεί να λαμ­βά­νει ο ένας εκ των δύο γονέ­ων (σε περί­πτω­ση μονο­γο­νεϊ­κής οικο­γέ­νειας ο ένας γονέ­ας), με πλή­ρεις απο­δο­χές, για όσο διά­στη­μα ανα­στα­λεί η λει­τουρ­γία των σχο­λεί­ων και μέχρι τις 10/04/2020.

Για κάθε τέσ­σε­ρις ημέ­ρες άδειας, τρεις θα λογί­ζο­νται ως ειδι­κού σκο­πού και μόνο μία θα κατα­γρά­φε­ται ως κανο­νι­κή άδεια.

Σε περι­πτώ­σεις που η άδεια ειδι­κού σκο­πού χορη­γη­θεί σε εργα­ζό­με­νο του ιδιω­τι­κού τομέα, το κρά­τος θα καλύ­ψει από τον τακτι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό το ένα τρί­το (1/3) των απο­δο­χών του. Αυτός ο επι­με­ρι­σμός των βαρών είναι δυνα­μι­κός και εξελίσσεται.

Σε περι­πτώ­σεις που η άδεια ειδι­κού σκο­πού χορη­γη­θεί σε εργα­ζό­με­νο του δημο­σί­ου τομέα, το κρά­τος θα καλύ­ψει το σύνο­λο των απο­δο­χών του.

Εάν λάβει ο ένας γονέ­ας άδεια ειδι­κού σκο­πού, ο άλλος γονέ­ας δεν δικαιού­ται άδεια ειδι­κού σκο­πού, ταυ­το­χρό­νως. Εάν ο ένας γονέ­ας δεν εργά­ζε­ται, ο άλλος γονέ­ας δεν δικαιού­ται άδεια ειδι­κού σκο­πού. Εξαι­ρού­νται οι περι­πτώ­σεις που ο/η σύζυ­γος νοση­λεύ­ε­ται, ή έχει προ­σβλη­θεί από κορο­ναϊό, ή είναι ΑΜΕΑ.

Για τους εργα­ζό­με­νους του ιδιω­τι­κού τομέα, δύνα­ται ο εργο­δό­της να προ­τεί­νει επί­σης τη δυνα­τό­τη­τα εργα­σί­ας με ευέ­λι­κτο ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας ή εργα­σία εξ απο­στά­σε­ως. Για τους εργα­ζό­με­νους του δημο­σί­ου τομέα δημιουρ­γεί­ται επί­σης η δυνα­τό­τη­τα εργα­σί­ας με ευέ­λι­κτο ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας, όπου αυτό είναι εφι­κτό» ανέ­φε­ρε ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Στέ­λιος Πέτσας, κατά την ενη­μέ­ρω­ση των πολι­τι­κών συντακτών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο