Άθλια απόφαση Τραμπ: Επαναφέρει την Κούβα στη λίστα των «κρατών – χορηγών τρομοκρατίας»

Λίγο πριν φύγει από τον Λευ­κό Οίκο ο απερ­χό­με­νος πρό­ε­δρος των ΗΠΑ φρο­ντί­ζει να αφή­σει πίσω του όσο περισ­σό­τε­ρη πολι­τι­κή δυσω­δία μπο­ρεί. Ελά­χι­στες μέρες μετά τα γεγο­νό­τα του Καπι­τω­λίο, ο Ντό­ναλντ Τραμπ πραγ­μα­το­ποιεί τις τελευ­ταί­ες του κινή­σεις πρω­τού παρα­δώ­σει τα κλει­διά του Οβάλ γρα­φέιου στον Τζο Μπάι­ντεν. Μια απ’ αυτές τις κινή­σεις είναι και η … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Άθλια από­φα­ση Τραμπ: Επα­να­φέ­ρει την Κού­βα στη λίστα των «κρα­τών – χορη­γών τρο­μο­κρα­τί­ας».