Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άθλια εθνικιστική ανάρτηση του αντιδημάρχου Περιστερίου — Δήλωση του επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Την άθλια ανάρ­τη­ση του αντι­δη­μάρ­χου Περι­στε­ρί­ου που απει­κο­νί­ζει την Τουρ­κία ως ελλη­νι­κό έδα­φος κατα­δι­κά­ζει ο Γιώρ­γος Σιδέ­ρης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, δημο­τι­κός σύμ­βου­λος και επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Περι­στε­ρί­ου, με δήλω­σή του στην οποία σημειώνει: 

«Η ανάρ­τη­ση του αντι­δη­μάρ­χου του Δήμου Περι­στε­ρί­ου Γιώρ­γου Μπε­κιά­ρη στον προ­σω­πι­κό του λογα­ρια­σμό στο facebook, που απει­κο­νί­ζει το σύνο­λο της Τουρ­κί­ας ως ελλη­νι­κό έδα­φος και συμπλη­ρώ­νε­ται με τον τίτλο ότι “Αυτή είναι η πατρί­δα μας… Του­λά­χι­στον” είναι κατά­πτυ­στη και ακραία εθνι­κι­στι­κή άπο­ψη. Σε μια περί­ο­δο όξυν­σης των σχέ­σε­ων μετα­ξύ των αστι­κών τάξε­ων της Ελλά­δας και της Τουρ­κί­ας τέτοιου είδους αναρ­τή­σεις τρο­φο­δο­τούν τον εθνι­κι­σμό και από τις δύο πλευ­ρές. Είναι η άλλη όψη των ανι­στό­ρη­των εθνι­κι­στι­κών δηλώ­σε­ων του εθνι­κι­στή Μπα­χτσε­λί που απει­κο­νί­ζει τα μισά νησιά του Αιγαί­ου ως τουρκικά.

Οι λαοί των δύο χωρών δεν έχουν να χωρί­σουν τίπο­τε, αλλά αντί­θε­τα έχουν συμ­φέ­ρον να διεκ­δι­κή­σουν να ζού­νε ειρη­νι­κά και να παλεύ­ουν για το δικό τους μέλ­λον, κόντρα στην καπι­τα­λι­στι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση, στα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων που οδη­γούν στον πόλε­μο. Μάλ­λον ο αντι­δή­μαρ­χος Περι­στε­ρί­ου έπει­τα και από την πρό­σφα­τη Σύνο­δο του ΝΑΤΟ στη Μαδρί­τη μπέρ­δε­ψε τα σύνο­ρα της πατρί­δας του με αυτά της ΝΑΤΟι­κής του πατρίδας.

Απαι­τού­με από τη διοί­κη­ση Παχα­του­ρί­δη να πάρει θέση για τις άθλιες αναρ­τή­σεις του αντι­δη­μάρ­χου της, αλλιώς θα επι­σφρα­γί­σει ότι τέτοιες από­ψεις είναι τμή­μα της πολι­τι­κής του κόμ­μα­τος της ΝΔ που τη στη­ρί­ζει ανοιχτά».

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο