Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άθλια προβοκάτσια της «Ομάδας Αλήθειας» ενάντια στο ΚΚΕ

Σε αθλιό­τη­τα και προ­βο­κά­τσια ενα­ντί­ον του ΚΚΕ επι­δό­θη­κε νωρί­τε­ρα η «Ομά­δα Αλή­θειας», ο γνω­στός μηχα­νι­σμός προ­πα­γάν­δας της ΝΔ στο δια­δί­κτυο, με αφορ­μή την τοπο­θέ­τη­ση του βου­λευ­τή του ΚΚΕ, Γιάν­νη Γκιό­κα, στη Βου­λή, σχε­τι­κά με τις υπο­θέ­σεις παρα­κο­λου­θή­σε­ων και υποκλοπών.

Η περι­βό­η­τη λοι­πόν «Ομά­δα Αλή­θειας» (αλή­θεια τώρα;), έχει «κόψει» ένα από­σπα­σμα της ομι­λί­ας του Γ. Γκιό­κα στο οποίο ανα­φέ­ρει ότι το 2019, ο Ποι­νι­κός Κώδι­κας που ψήφι­σε ο ΣΥΡΙΖΑ, μετέ­τρε­ψε τις υπο­κλο­πές από κακούρ­γη­μα, πλημ­μέ­λη­μα, κάτι που ισχύ­ει, είναι όμως η μισή… αλήθεια.

Αυτό που επι­με­λώς εξα­φά­νι­σε η μοντα­ζιέ­ρα της «Ομά­δας Αλή­θειας» από την τοπο­θέ­τη­ση του Γ. Γκιό­κα, είναι η ανα­φο­ρά του ότι από τον Ιού­νη του 2019 που η ΝΔ είναι κυβέρ­νη­ση, δια­τή­ρη­σε κανο­νι­κό­τα­τα τη συγκε­κρι­μέ­νη διά­τα­ξη που δήθεν τώρα καταγγέλλει.

Όπο­τε καλό είναι η «Ομά­δα Αλή­θειας» (ο θεός να την κάνει) αντί να «κόβει» απο­σπά­σμα­τα από τις ομι­λί­ες των βου­λευ­τών του ΚΚΕ, να κόψει τις εξυ­πνά­δες, για­τί δεν πιάνουν…

Και για του λόγου το… αλη­θές δεί­τε ολό­κλη­ρη την τοπο­θέ­τη­ση του βου­λευ­τή του ΚΚΕ.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο