Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άθλια προσπάθεια της ναζιστικής Χρυσής Αυγής να προβοκάρει το συλλαλητήριο της ΔΕΘ

Λει­τουρ­γώ­ντας για ακό­μη μια φορά ως γρα­νά­ζι του συστή­μα­τος και έχο­ντας βαθιά έχθρα απέ­να­ντι στο εργα­τι­κό-λαϊ­κό κίνη­μα, η ναζι­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή συμ­μο­ρία της Χρυ­σής Αυγής επι­χει­ρεί να προ­βο­κά­ρει το συλ­λα­λη­τή­ριο των ταξι­κών σωμα­τεί­ων στα εγκαί­νια της ΔΕΘ. 

Με γελοία, γκε­μπε­λι­κού τύπου προ­πα­γαν­δι­στι­κά δημο­σιεύ­μα­τα που ανέ­βα­σε στην ιστο­σε­λί­δα της, η φασι­στι­κή οργά­νω­ση επι­τί­θε­ται με τις γνω­στές χυδαιό­τη­τες ενά­ντια στο ΠΑΜΕ και το οργα­νω­μέ­νο εργα­τι­κό κίνη­μα. Τι λένε τα φασι­στοει­δή; Ότι μέλη του ΠΑΜΕ θα παρα­τα­χθούν.… έξω απ’ το κτί­ριο της ΔΕΘ μπρο­στά απ’ τα ΜΑΤ με σκο­πό να… φυλά­νε την κυβερ­νη­τι­κή φιέ­στα! Μάλι­στα, τα ναζι­στοει­δή ισχυ­ρί­ζο­νται ότι το όλο… σενά­ριο έχει «υφαν­θεί στα υπό­γεια του Μαξί­μου και της αμε­ρι­κα­νι­κής πρεσβείας»!

Είναι φανε­ρό ότι η νοση­ρή φαντα­σία των από­γο­νων των ταγ­μα­τα­σφα­λι­τών και νοσταλ­γών του Χίτλερ έχει περά­σει σε άλλο επί­πε­δο. Πέραν όμως της (προ­φα­νούς) γελοιό­τη­τας του χρυ­σαυ­γί­τι­κου δημο­σιεύ­μα­τος, η προ­σπά­θεια της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης να προ­βο­κά­ρει τις λαϊ­κές δια­δη­λώ­σεις, λει­τουρ­γώ­ντας σαν «λαγός» των κρα­τι­κών μηχα­νι­σμών κατα­στο­λής, δεί­χνει και κάτι άλλο.

Ότι το σύστη­μα, στην προ­σπά­θεια του να εκφο­βί­σει και να τρο­μο­κρα­τή­σει τους εργα­ζό­με­νους, τους άνερ­γους, τη νεο­λαία, δε διστά­ζει να επι­στρα­τεύ­σει την σαπί­λα όλου του ντου­νιά, το ναζι­στι­κό υπό­κο­σμο και τις ακρο­δε­ξιές παρα­φυά­δες του. Τέτοιο ρόλο άλλω­στε παί­ζει και η εγκλη­μα­τι­κή χρυ­σαυ­γί­τι­κη συμ­μο­ρία εδώ και κάποια χρό­νια, λει­τουρ­γώ­ντας ως το μαντρό­σκυ­λο της αστι­κής τάξης, πάντα πρό­θι­μο να εκτε­λέ­σει εντο­λές των αφε­ντι­κών του. 

Η Χρυ­σή Αυγή, ως μακρύ χέρι του συστή­μα­τος, σιχαί­νε­ται τις λαϊ­κές κινη­το­ποί­η­σεις, μισεί το εργα­τι­κό κίνη­μα, απο­στρέ­φε­ται τον ταξι­κό αγώ­να. Γι’ αυτό ακρι­βώς και προ­σπα­θεί να φοβί­σει ενα μέρος του κόσμου με ψεύ­τι­κες προ­πα­γαν­δι­στι­κές δημο­σιεύ­σεις, δημιουρ­γώ­ντας κλί­μα επι­κεί­με­νων «επει­σο­δί­ων», αστυ­νο­μο­κρα­τί­ας, κλπ. 

Ας μη χαί­ρο­νται όμως τα φασι­στα­ριά. Όσο κι’ αν προ­σπα­θούν να τρο­μο­κρα­τή­σουν το λαό, όσο κι’ αν προ­σπα­θούν να συκο­φα­ντή­σουν το ΠΑΜΕ και το οργα­νω­μέ­νο ταξι­κό κίνη­μα, θα απο­τύ­χουν οικτρά. Και αυτό θα φανεί στη Θεσ­σα­λο­νί­κη στις 8 Σεπτέμ­βρη, όταν εργα­ζό­με­νοι, άνερ­γοι, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι, νεο­λαί­οι και συντα­ξιού­χοι θα δια­δη­λώ­νουν ενά­ντια στην κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή και οι ναζί θα βρί­σκο­νται κρυμ­μέ­νοι στα λαγού­μια τους.

Ατέ­χνως

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο