Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άθλια στάση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: Καταψήφισε την συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους!

Τη στά­ση της ΔΑΠ — ΝΔΦΚ που κατα­ψη­φί­ζει την πρό­τα­ση για συλ­λο­γή ειδών πρώ­της ανά­γκης για τους πυρό­πλη­κτους, καταγ­γέλ­λουν οι εκλεγ­μέ­νοι με την Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ στον Φοι­τη­τι­κό Σύλ­λο­γο της Φιλο­σο­φι­κής. Συγκε­κρι­μέ­να, στην ανα­κοί­νω­σή τους, αναφέρουν:

«Την ίδια ώρα που…

  • δεκά­δες συμ­φοι­τη­τές και συμ­φοι­τή­τριές μας μαζί με τις οικο­γέ­νειές τους δοκιμάζονται
  • κατα­στρέ­φο­νται περιου­σί­ες και δεκά­δες συνάν­θρω­ποί μας μένουν χωρίς σπίτι
  • κιν­δυ­νεύ­ουν ανθρώ­πι­νες ζωές
  • λεη­λα­τεί­ται ο φυσι­κός πλού­τος της χώρας μας και τερά­στιες δασι­κές εκτά­σεις να παρα­δί­δο­νται στις φλόγες
  • Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι στην Αθή­να και σε όλη την χώρα οργα­νώ­νουν την αλλη­λεγ­γύη και συλ­λέ­γουν τρό­φι­μα για τους πυρόπληκτους.

 

Η παρά­τα­ξη της κυβέρ­νη­σης, ΔΑΠ – ΝΔΦΚ στον Φοι­τη­τι­κό Σύλ­λο­γο Φιλο­σο­φι­κής ΑΡΝΕΙΤΑΙ την αλλη­λεγ­γύη λέγο­ντας: «…δε γίνε­ται αυτή τη στιγ­μή να εργα­λειο­ποιεί­τε τον ανθρώ­πι­νο πόνο και την τρα­γω­δία, η οποία δοκι­μά­ζει πολ­λούς συναν­θρώ­πους μας για να πετύ­χε­τε μικρο­πο­λι­τι­κούς σκοπούς»

ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ !!!

Ενη­με­ρώ­νου­με την ΔΑΠ ότι μικρο­πο­λι­τι­κή είναι:

τα κρο­κο­δεί­λια δάκρυα και οι δηλώ­σεις όλων των κυβερ­νη­τι­κών στε­λε­χών από τα «καμέ­να» μπρο­στά στις κάμερες.
οι δικαιο­λο­γί­ες για να κρύ­ψουν τις εγκλη­μα­τι­κές ευθύ­νες τους για την ανυ­πο­λό­γι­στη κατα­στρο­φή, για την παντε­λή απου­σία μέτρων αντι­πυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας και πρό­λη­ψης όπως έκα­ναν και οι προη­γού­με­νες κυβερνήσεις.
η πλή­ρης εγκα­τά­λει­ψη των πλη­γέ­ντων μόλις κλεί­σουν οι κάμε­ρες των ΜΜΕ.

Μικρο­πο­λι­τι­κή δεν είναι σίγου­ρα η αλληλεγγύη!!

Αυτό είναι όμως το πραγ­μα­τι­κό πρό­σω­πο της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ. Καλού­με όλους τους συμ­φοι­τη­τές μας να της γυρί­σουν την πλά­τη οργα­νώ­νο­ντας μέσα από τον σύλ­λο­γό μας την αλλη­λεγ­γύη. Καλού­με το ΔΣ να συνε­δριά­σει άμε­σα για να υιο­θε­τή­σει τα αιτή­μα­τα και να οργα­νώ­σει την συλ­λο­γή τρο­φί­μων μαζί με τους υπό­λοι­πους Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους της Αθήνας.

Τώρα είναι ώρα αλληλεγγύης και διεκδίκησης για να μην μείνει κανένας μόνος!

Καλού­με όλους τους συμ­φοι­τη­τές μας, τους Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους να αντα­πο­κρι­θούν στο κάλε­σμα! Αυτή τη στιγ­μή είναι επεί­γου­σα η ανά­γκη για: Νερά, κρά­κερς, μπά­ρες δημη­τρια­κών, κρουα­σάν, μπι­σκό­τα, ρύζι, μακα­ρό­νια, κον­σέρ­βες, είδη προ­σω­πι­κής υγιει­νής, χαρτικά».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο