Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άθλ(ι)οι του Σύριζα …

«Μάστο­ρα στη δια­στρέ­βλω­ση» χαρα­κτή­ρι­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Θανά­σης Παφί­λης τον υπουρ­γό Παι­δεί­ας Κώστα Γαβρό­γλου που από το βήμα της Βου­λής προ­σπά­θη­σε να δια­στρε­βλώ­σει το νόη­μα της τοπο­θέ­τη­σης του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα για το Λύκειο και το νομο­σχέ­διο της κυβέρνησης.

Ο Κ. Γαβρό­γλου υπο­στή­ρι­ξε πως ο Δ. Κου­τσού­μπας δεν θεω­ρεί ότι υπάρ­χει πρό­βλη­μα Γ’ Λυκεί­ου και ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Το είπε και ο Γραμ­μα­τέ­ας του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος, λέει το πρό­βλη­μα, επί λέξει, δεν είναι ότι δεν έχου­με Γ’ Λυκεί­ου, άρα ανα­γνω­ρί­ζει ότι δεν έχου­με Γ’ Λυκεί­ου, απλώς δεν το θεω­ρεί πρό­βλη­μα». Αμέ­σως αντέ­δρα­σε η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, λέγο­ντας «δεν είπε αυτό» και ο Θανά­σης Παφί­λης έφτα­σε ως το βήμα της Ολο­μέ­λειας δίνο­ντας στον υπουρ­γό να δια­βά­σει το συγκε­κρι­μέ­νο από­σπα­σμα της ομι­λί­ας που τόνι­ζε ότι «το πρό­βλη­μα είναι ότι το Λύκειο έχει φρο­ντι­στη­ριο­ποι­η­θεί και είναι ανια­ρό για τους μαθη­τές».

Συγκε­κρι­μέ­να στην ομι­λία στη Βου­λή ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ είχε ανα­φέ­ρει: (Δεί­τε εδώ κεί­με­νο & video)

«Εσείς, η δική σας κυβέρ­νη­ση, πιά­νε­τε το νήμα από εκεί που στα­μά­τη­σε με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ και ολο­κλη­ρώ­νε­τε αυτό το έγκλη­μα. Γι’ αυτό και χρη­σι­μο­ποιεί­τε περί­που την ίδια γλώσ­σα, περί­που την ίδια προ­πα­γάν­δα.

Σας έπια­σε ο πόνος για την εφη­βεία, όπως λέτε, και τη νεο­λαία, όπως είχε πιά­σει πόνος την κυρία Δια­μα­ντο­πού­λου, που έλε­γε το 2011 ότι είναι πρό­βλη­μα που οι πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις γίνο­νται πρω­το­σέ­λι­δα, όπως είχε πιά­σει πόνος το 2013 τη ΝΔ, που έλε­γε ότι το Λύκειο απα­ξιώ­νε­ται. Τα ίδια επί της ουσί­ας λέτε κι εσείς, όταν υπε­ρα­σπί­ζε­στε ότι η Ελλά­δα είναι η μόνη χώρα που δεν έχει Γ’ Λυκεί­ου. Αυτό είναι το πρό­βλη­μα, κύριοι της κυβέρνησης;

Οπωσδήποτε όχι!

Για το πρό­βλη­μα του Λυκεί­ου, κύριε Γαβρό­γλου, που πετά­γε­στε συνε­χώς μ’ αυτό το υφά­κι κιό­λας, που κάνε­τε πως δεν κατα­λα­βαί­νε­τε, σας το ‘χου­με πει, κόφτε το, ιδιαί­τε­ρα όταν μιλά­ει εκπρό­σω­πος άλλου πολι­τι­κού κόμ­μα­τος, να το δώσε­τε στον αρχη­γό σας να απα­ντή­σει μετά που θα μιλήσει…

Το πρό­βλη­μα του Λυκεί­ου, λοι­πόν, είναι ο εξε­τα­σιο­κε­ντρι­κός του χαρα­κτή­ρας για να το πω ακρι­βώς έτσι όπως είναι και όπως το λέει όλη η εκπαι­δευ­τι­κή κοι­νό­τη­τα, είναι η φρο­ντι­στη­ριο­ποί­η­σή του. Αυτό κάνει ανια­ρό το Λύκειο. Αυτά οδη­γούν νέους και νέες που βρί­σκο­νται σε φάση ανα­ζή­τη­σης, “ψαξί­μα­τος”, να βάζουν φρέ­νο στους ίδιους τους προ­βλη­μα­τι­σμούς τους, στις γνώ­σεις μέσα στο σχο­λείο, αφού αυτά δεν είναι, βλέ­πε­τε, για τις εξε­τά­σεις τους και να τα ανα­ζη­τούν αλλού».

Επί­σης αξί­ζει να σημειω­θεί ότι ο υπουρ­γός Παι­δεί­ας συνέ­χι­σε να μιλά­ει ειρω­νι­κά για τις θέσεις του ΚΚΕ, φτά­νο­ντας στο σημείο να πει ότι «στη Βου­λή εκφρά­στη­κε και το πιο σύντο­μο ανέκ­δο­το: το αίτη­μα του ΚΚΕ για κρι­τι­κή σκέ­ψη», ενώ άφη­σε αιχ­μές για την εγκυ­ρό­τη­τα του «Ριζο­σπά­στη».

Ο υπουρ­γός δεν αρκέ­στη­κε στις προη­γού­με­νες κρυά­δες περί «θρη­σκευό­με­νου ΚΚΕ» και συνέ­χι­σε στο ίδιο βιολί.

Από τη φρά­ση πως κάθε άνθρω­πος σπου­δά­ζει για να δου­λέ­ψει, «συμπέ­ρα­νε» πως η θέση του ΚΚΕ είναι η σύν­δε­ση της εκπαί­δευ­σης με την αγο­ρά εργασίας.

Τη σαφή θέση του ΚΚΕ να μην υπάρ­χουν προ­κάτ αίθου­σες στα νηπια­γω­γεία, την μετέ­φρα­σε ως άρνη­ση του ΚΚΕ να υπάρ­χει προ­σχο­λι­κή αγωγή…

Έτσι συνέ­χι­σε «δυνα­μι­κά» στο ίδιο πνεύ­μα, παρι­στά­νο­ντας τον ανή­ξε­ρο ακό­μη και σχε­τι­κά με το σύστη­μα που προ­τεί­νει το ΚΚΕ στην παι­δεία, φτά­νο­ντας στο σημείο να επι­δο­θεί στην κοπτο­ρα­πτι­κή δηλώ­σε­ων του ΓΓ του κόμ­μα­τος για να στη­ρί­ξει τις από­ψεις του.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο