Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άθλιος «σκυλοκαυγάς» στις πλάτες του λαού για τους υπέρογκους λογιαριασμούς ρεύματος

Έναν άθλιο «σκυ­λο­καυ­γά» στις πλά­τες του λαού που στε­νά­ζει από την ακρί­βεια έστη­σαν η κυβέρ­νη­ση και ο ΣΥΡΙΖΑ, προ­κει­μέ­νου να συγκα­λύ­ψουν την ταύ­τι­σή τους γύρω από την πολι­τι­κή που έχει γιγα­ντώ­σει την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, δηλα­δή την απε­λευ­θέ­ρω­ση της αγο­ράς ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας, την «πρά­σι­νη μετά­βα­ση» και την πολε­μι­κή εμπλοκή.

Ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλ. Τσί­πρας, επι­χεί­ρη­σε να εμφα­νι­στεί αθώ­ος του αίμα­τος, στη­ρί­ζο­ντας την πρω­το­βου­λία του Δικη­γο­ρι­κού Συλ­λό­γου Αθή­νας και άλλων Δικη­γο­ρι­κών Συλ­λό­γων να προ­σφύ­γουν στα Δικα­στή­ρια κατά της ρήτρας αναπροσαρμογής.

«Η ρήτρα ανα­προ­σαρ­μο­γής είναι παρά­λο­γη, είναι και παρά­νο­μη. Είναι ένα τέχνα­σμα για να μετα­κυ­λί­ε­ται όλο το κόστος στον κατα­να­λω­τή και οι πάρο­χοι και παρα­γω­γοί να μην έχουν κανέ­να επι­χει­ρη­μα­τι­κό ρίσκο», δήλω­σε ο Αλ. Τσί­πρας, κατά τη σημε­ρι­νή του επί­σκε­ψη στον Δικη­γο­ρι­κό Σύλ­λο­γο Αθή­νας, απο­σιω­πώ­ντας ότι η ρήτρα ανα­προ­σαρ­μο­γής δεν ήρθε «ουρα­νο­κα­τέ­βα­τη» (όπως ο ίδιος είπε), αλλά συν­δέ­ε­ται ευθέ­ως με το Χρη­μα­τι­στή­ριο Ενέρ­γειας που ψήφι­σε η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ, κάνο­ντας τότε ένα καθο­ρι­στι­κό βήμα για την περαι­τέ­ρω εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της ηλε­κτρι­κής ενέργειας.

«Η χώρα μας είναι δυστυ­χώς πρω­τα­θλή­τρια στη χον­δρι­κή τιμή ρεύ­μα­τος στην Ευρώ­πη. Και η μόνη χώρα στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση που μετα­κυ­λί­ει στον κατα­να­λω­τή κατά 100% σχε­δόν το κόστος των ουρα­νο­κα­τέ­βα­των κερ­δών και της αισχρο­κέρ­δειας», ανέ­φε­ρε, επι­μέ­νο­ντας να παρου­σιά­ζει σχε­δόν σαν «ελλη­νι­κή ιδιαι­τε­ρό­τη­τα» τις υπέ­ρο­γκες αυξή­σεις στους λογα­ρια­σμούς του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος, κατά την προ­σφι­λή τακτι­κή του ΣΥΡΙΖΑ που βγά­ζει λάδι την ευρω­ε­νω­σια­κή στρατηγική.

Ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ ανα­κοί­νω­σε ότι αύριο το κόμ­μα του θα κατα­θέ­σει τρο­πο­λο­γία, η οποία θα δίνει τη δυνα­τό­τη­τα στους κατα­να­λω­τές να μην πλη­ρώ­σουν τη ρήτρα ανα­προ­σαρ­μο­γής, μέχρις ότου κρι­θεί η νομι­μό­τη­τά της στα ελλη­νι­κά δικα­στή­ρια. Επέ­μει­νε δε ότι «η έκβα­ση της υπό­θε­σης αυτής στα δικα­στή­ρια είναι η κρί­σι­μη μάχη για τον κατα­να­λω­τή το επό­με­νο διάστημα».

«Ο κ. Τσί­πρας επι­διώ­κει να ξανα­βυ­θί­σει τη χώρα στην άβυσ­σο, όπως και το 2015», του απά­ντη­σε ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος, Γ. Οικο­νό­μου, προ­σθέ­το­ντας πως «το αλή­στου μνή­μης ”Δεν Πλη­ρώ­νω”, τα εύκο­λα λόγια και οι υπο­σχέ­σεις για μαγι­κές λύσεις επι­δει­νώ­νουν τα προ­βλή­μα­τα, δεν τα λύνουν ποτέ».

Αντέ­τει­νε δε τα ψίχου­λα που ανα­κοι­νώ­νει κάθε μήνα η κυβέρ­νη­ση, λέγο­ντας πως «η κυβέρ­νη­ση, πέραν των όσων έχει ήδη κάνει, θα εξα­ντλή­σει κάθε περι­θώ­ριο, για να μετριά­σει τις επι­πτώ­σεις της παγκό­σμιας ενερ­γεια­κής κρί­σης. Γι’ αυτό επε­ξερ­γά­ζε­ται ένα ακό­μη εφαρ­μό­σι­μο σχέ­διο ουσια­στι­κής παρέμ­βα­σης στην τιμή της ηλε­κτρι­κής ενέργειας».

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, η κυβέρ­νη­ση επι­λέ­γει ως βολι­κό της αντί­πα­λο τον ΣΥΡΙΖΑ ο οποί­ος έχει αφή­σει το απο­τύ­πω­μά του στη στρα­τη­γι­κή του κεφα­λαί­ου στην Ενέρ­γεια και σήμε­ρα παρου­σιά­ζει ένα «σχέ­διο έκτα­κτης ανά­γκης», που μόνο στα σημεία δια­φέ­ρει από αυτό της ΝΔ. Απο­δέ­χε­ται κι αυτός ως «βάση» της όποιας κρα­τι­κής παρέμ­βα­σης τις «αντο­χές της οικο­νο­μί­ας» και τον εκβια­σμό του «δημο­σιο­νο­μι­κού εκτρο­χια­σμού», υπε­ρα­σπι­ζό­με­νος τον «ρεα­λι­σμό» των κοστο­λο­γη­μέ­νων προ­τά­σε­ων, με κρι­τή­ριο την προ­στα­σία της κερ­δο­φο­ρί­ας των ομί­λων και όχι την ανα­κού­φι­ση του λαού που υποφέρει.

Γι’ αυτό άλλω­στε συμ­φω­νούν με τη ΝΔ στην προ­σω­ρι­νή φορο­λό­γη­ση των «ουρα­νο­κα­τέ­βα­των υπερ­κερ­δών», όπως «βαφτί­ζει» η Κομι­σιόν τα υπέ­ρο­γκα κέρ­δη των ηλε­κτρο­πα­ρα­γω­γών από την έκρη­ξη στο Χρη­μα­τι­στή­ριο της Ενέρ­γειας, αφή­νο­ντας στο απυ­ρό­βλη­το την τερά­στια κερ­δο­φο­ρία τους από την Ενέρ­γεια-εμπό­ρευ­μα όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια, τις φορο­α­παλ­λα­γές και τα άλλα προ­νό­μια, με τους νόμους της σημε­ρι­νής και όλων των προη­γού­με­νων κυβερνήσεων.

Πηγή: 902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο