Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άκου, φασιστάκο…

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

Όταν, το 1991, οι ΗΠΑ και οι σύμ­μα­χοι τους, με την ενερ­γό συν­δρο­μή της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης, εξορ­μού­σαν ενά­ντια στο Ιράκ στον περί­φη­μο «Πόλε­μο του Κόλ­που», δεν ενοχλήθηκες.

‘Οταν το 2001, με το πρό­σχη­μα της «αντι­με­τώ­πι­σης της τρο­μο­κρα­τί­ας», αμε­ρι­κα­νοί και ευρω­παί­οι πραγ­μα­το­ποιού­σαν εισβο­λή στο Αφγα­νι­στάν, δε νοιάστηκες.

Όταν πάλι το 2003, οι ΗΠΑ και οι σύμ­μα­χοι τους επι­τί­θο­νταν στο Ιράκ, βάζο­ντας για άλλη μια φορά «μπουρ­λό­το» στην καρ­διά της Μέσης Ανα­το­λής, δεν είπες τίποτα.

Όταν το 2011, οι ιμπε­ρια­λι­στές των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ αιμα­το­κυλ­λού­σαν το λαό της Λιβύ­ης προ­κει­μέ­νου να «βάλουν χέρι» στις πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κές πηγές της χώρας, δεν έβγα­λες κιχ.

Όταν το 2013, τα γαλ­λι­κά στρα­τεύ­μα­τα, με στη­ρίγ­μα­τα το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε, επι­χει­ρού­σαν ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση στο Μάλι της Αφρι­κής, έκα­νες πως δεν ήξερες.

‘Οταν το 2014, το 2015 και το 2016, αμε­ρι­κα­νοί, βρε­τα­νοί, γάλ­λοι και οι σύμ­μα­χοι τους βομ­βάρ­δι­ζαν την Συρία, στο όνο­μα δήθεν της «αντι­με­τώ­πι­σης του Ισλα­μι­κού Κρά­τους», δεν έβγα­λες μιλιά. Όπως αδια­φό­ρη­σες επι­δει­κτι­κά για το μακε­λειό που δια­πράτ­τει, με την στή­ρι­ξη και τις ευλο­γί­ες των αμε­ρι­κα­νο­ευ­ρω­παί­ων, η Σαου­δι­κή Αρα­βία στην Υεμένη. 

souda

Πηγή: «Τα Νέα»

Όταν όλα τα παρα­πά­νω οδή­γη­σαν σε στρα­τιές ξερι­ζω­μέ­νων ανθρώ­πων και προ­σφυ­γι­κές ροές, τότε «ξεση­κώ­θη­κες» και «αγα­νά­κτη­σες». Όχι όμως ενά­ντια στους θύτες (ιμπε­ρια­λι­στές), αλλά ενά­ντια στα θύμα­τα τους (πρό­σφυ­γες)!

Σου φταί­νε οι «λαθρο­πρό­σφυ­γες» (όπως τους απο­κα­λείς) αλλά όχι οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ που μακε­λεύ­ουν τους λαούς.

Μιλάς για «λαθροει­σβο­λείς», λοι­δο­ρώ­ντας με χυδαία ρατσι­στι­κό τρό­πο όσους έφυ­γαν για να σωθούν από τις βόμ­βες των ιμπε­ρια­λι­στών, αλλά δε λες κου­βέ­ντα για τη μετα­τρο­πή της Ελλά­δας, απ’ την Κρή­τη μέχρι την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, σε αμε­ρι­κα­νο­να­τοϊ­κό ορμη­τή­ριο θανά­του.

Βγαί­νεις στα κερα­μί­δια, ξερ­νώ­ντας μικρο­α­στι­κό ρατσι­σμό, για τους «λαθρο­έ­ποι­κους» και «λαθρο­με­τα­νά­στες» που ψάχνουν ενα καλύ­τε­ρο μέλ­λον για τις οικο­γέ­νειες τους, αλλά ουδέ­πο­τε ψέλ­λι­σες έστω κάτι για την αμε­ρι­κα­νι­κή βάση της Σού­δας. Ενο­χλεί­σαι σφό­δρα από την παρου­σία κατα­τρεγ­μέ­νων προ­σφύ­γων στη χώρα, αλλά ποτέ δεν σε ενό­χλη­σε η μόνι­μη παρου­σία των φονιά­δων των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην Ελλάδα.

Ζητάς να «απε­λα­θούν οι λαθρο­πρό­σφυ­γες», όμως πότε ζήτη­σες να φύγουν οι ξένες βάσεις που σκορ­πούν το θάνα­το και την καταστροφή;

Άκου, λοι­πόν, φασιστάκο:

«Έποι­κοι» σ’ αυτή τη χώρα δεν είναι οι πρό­σφυ­γες και οι μετα­νά­στες, αλλά οι αμε­ρι­κα­νο­ευ­ρω­παί­οι ιμπε­ρια­λι­στές και οι βάσεις τους.

«Λαθραί­οι» σ’ αυτή τη χώρα δεν είναι ούτε ο πρό­σφυ­γας, ούτε ο μετα­νά­στης. Λαθραί­ος είναι ο μικρο­α­στι­κός ρατσι­σμός, λαθραίο ιδε­ο­λό­γη­μα είναι η ξενοφοβία.

«Λαθροει­σβο­λέ­ας» δεν είναι ο σύριος, ο αφγα­νός και ο ιρα­κι­νός πρό­σφυ­γας. Λαθροει­σβο­λείς είναι ο Πάϊ­ατ, ο Πομπέο και οι σύγ­χρο­νοι «Πιου­ρι­φόϊ» του δολο­φο­νι­κού ευρω­α­τλα­ντι­κού ιμπεριαλισμού.

Κατά­λα­βες τώρα, φασιστάκο;

Έλλη­νες και μετα­νά­στες εργα­ζό­με­νοι έχουν κάθε λόγο να παλέ­ψουν μαζί, από κοι­νού, ενά­ντια στο βάρ­βα­ρο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα, αυτό που γεν­νά πολέ­μους, προ­σφυ­γιά, φτώ­χεια και δυστυχία. 

Εχθρός είναι ο ιμπε­ρια­λι­σμός και όχι οι πρόσφυγες.

____________________________________________________________________________

Νίκος Μόττας Γεννήθηκε το 1984 στη Θεσσαλονίκη. Είναι υποψήφιος διδάκτορας (Phd) Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών Σχέσεων και Ιστορίας. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Westminster του Λονδίνου και είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων (Master of Arts) στις διπλωματικές σπουδές (Παρίσι) και στις διεθνείς διπλωματικές σχέσεις (Πανεπιστήμιο Τελ Αβίβ). Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνόφωνα και ξενόγλωσσα μέσα.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο