Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άκ. Σκέρτσος; Με covid pass η είσοδος στα καταστήματα ψυχαγωγίας

Δε θα ληφθούν νέα μέτρα σύμ­φω­να με κυβερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη, όμως η είσο­δος στα κέντρα ψυχα­γω­γί­ας θα γίνε­ται με covid pass!!!

«Το ζητού­με­νο είναι να λει­τουρ­γούν όλοι οι βασι­κοί κλά­δοι της οικο­νο­μί­ας έστω με αυστη­ρά πρω­τό­κολ­λα», είπε ο κ. Άκης Σκέρ­τσος, υφυ­πουρ­γός παρά τω πρω­θυ­πουρ­γώ, μιλώ­ντας στο MEGA και στά­θη­κε στην ανά­γκη μαζι­κού εμβολιασμού.

Σχε­τι­κά με τα νέα μέτρα και πως θα γίνε­ται ο έλεγ­χος, ο κ. Σκέρ­τσος απο­κά­λυ­ψε ότι: «θα υπάρ­χει το covid pass μια παραλ­λα­γή του πιστο­ποι­η­τι­κού που χρη­σι­μο­ποιεί­ται στα ταξί­δια. Θα έχου­με μια εφαρ­μο­γή επα­λή­θευ­σης που θα δεί­χνει στον επι­χει­ρη­μα­τία κατά την είσο­δο ότι είτε έχω κάνει το εμβό­λιο, είτε έχω νοσή­σει, είτε έχω κάνει τεστ. Η εφαρ­μο­γή θα επι­βε­βαιώ­νει το αλη­θές της δήλω­σης και θα μπο­ρεί ο πελά­της να εισέρ­χε­ται με ασφά­λεια στο κατάστημα.»

Διευ­κρί­νι­σε ότι ο επι­χει­ρη­μα­τί­ας θα έχει την εν λόγω εφαρ­μο­γή και ανέ­φε­ρε ότι σχε­τι­κές ανα­κοι­νώ­σεις θα γίνουν την προ­σε­χή εβδο­μά­δα. «Ο πελά­της πρέ­πει να έχει βεβαί­ω­ση εμβο­λια­σμού, ή αρνη­τι­κού τεστ ή βεβαί­ω­ση νόση­σης», ανέ­φε­ρε.

Σχε­τι­κά με τους κλει­στούς χώρους: «Έχου­με ανα­κοι­νώ­σει το πλαί­σιο στο οποίο παρα­μέ­νου­με. Σε αυτή τη φάση πρέ­πει να δού­με πώς θα λει­τουρ­γή­σει αυτό το πλαί­σιο κατά τους καλο­και­ρι­νούς μήνες. Από εκεί και πέρα, με την επό­με­νη φάση της παν­δη­μί­ας, ανά­λο­γα και με την επι­δη­μιο­λο­γι­κή κατά­στα­ση θα αξιο­λο­γή­σου­με το πώς θα λει­τουρ­γή­σουν οι χώροι αυτοί. Όλα τα ενδε­χό­με­να είναι ανοι­χτά δεδο­μέ­νου ότι η παν­δη­μία είναι ένα δυνα­μι­κό φαινόμενο».

Ο κ. Σκέρ­τσος έκα­νε λόγο για μια «παρε­ξή­γη­ση» σχε­τι­κά με τη χρή­ση της προ­στα­τευ­τι­κής μάσκας. Όπως είπε «υπήρ­χε ομό­φω­νη από­φα­ση της Επι­τρο­πής για αφαί­ρε­ση της μάσκας από τους δημό­σιους χώρους που δεν υπάρ­χει συνά­θροι­ση. Αυτό και εξα­κο­λου­θεί να ισχύ­ει. Σε όλους τους εξω­τε­ρι­κούς χώρους που υπάρ­χει συνά­θροι­ση (π.χ. συναυ­λί­ες) παρα­μέ­νει υπο­χρε­ω­τι­κή όπως και σε όλους τους κλει­στούς χώρους και για εμβο­λια­σμέ­νους και ανεμβολίαστους».

Τη λήψη νέων περιο­ρι­στι­κών μέτρων απέ­κλει­σε και ο κ. Γ. Γερα­πε­τρί­της, Η κυβέρ­νη­ση δεν προ­τί­θε­ται να λάβει καθο­λι­κά απα­γο­ρευ­τι­κά μέτρα,  από­φα­ση την οποία στή­ρι­ξε σε δύο λόγους: αφενός δεν το αντέ­χει η ελλη­νι­κή οικο­νο­μία και οι δυνα­τό­τη­τές της είναι «πεπε­ρα­σμέ­νες», αφε­τέ­ρου η φάση που δια­νύ­ου­με σε ό,τι αφο­ρά την παν­δη­μία είναι δια­φο­ρε­τι­κή σε σχέ­ση με εκεί­νη πριν από έξι μήνες, πολύ περισ­σό­τε­ρο πριν από ένα χρό­νο. Και τού­το χάρη στο εμβό­λιο, που είναι «καθο­λι­κό αγα­θό», επε­σή­μα­νε. Η Πολι­τεία μερι­μνά για όλους τους πολί­τες συνέ­χι­σε, ωστό­σο, πρέ­πει να απο­κα­τα­στα­θούν στα­δια­κά οι ελευ­θε­ρί­ες των εμβο­λια­σμέ­νων, τόνι­σε χαρακτηριστικά.

Παρεμ­βαί­νο­ντας εξάλ­λου στη συζή­τη­ση περί υπο­χρε­ω­τι­κού εμβο­λια­σμού, παρέ­πεμ­ψε στην επι­τρο­πή βιοη­θι­κής και τεχνοη­θι­κής, και τη μελέ­τη που εκεί­νη θα εκπο­νή­σει για δομές, όπως υγειο­νο­μι­κές, φρο­ντί­δας ηλι­κιω­μέ­νων και φρο­ντί­δας ατό­μων με ανα­πη­ρία. Σε ένα δεύ­τε­ρο επί­πε­δο θα ανοί­ξει η συζή­τη­ση και για άλλες δομές, συμπλήρωσε.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο