Άλαν Σέπαρντ: Ο δεύτερος άνθρωπος που ταξίδεψε στο διάστημα

Σχό­λιο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Ο Άλαν Μπάρ­τλετ Σέπαρντ Τζ. (Alan Bartlett Shepard Jr, 18 Νοεμ­βρί­ου 1923 – 21 Ιου­λί­ου 1998) ήταν Αμε­ρι­κα­νός αστρο­ναύ­της, πιλό­τος δοκι­μών, πιλό­τος του ναυ­τι­κού και επι­χει­ρη­μα­τί­ας. Ο Αλαν Μπάρ­τλετ Σέπαρντ στις 5/5/1961 γίνε­ται ο πρώ­τος Αμε­ρι­κα­νός που ταξι­δεύ­ει στο Διά­στη­μα και δεύ­τε­ρος στον κόσμο, μετά τον Σοβιε­τι­κό Γιού­ρι Γκα­γκά­ριν. Επί­σης το 1971 περ­πά­τη­σε στη Σελή­νη, ως μέλος της απο­στο­λής Απόλ­λων 14. … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Άλαν Σέπαρντ: Ο δεύ­τε­ρος άνθρω­πος που ταξί­δε­ψε στο διά­στη­μα.