Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άλλος ένας λόγος να τους μαυρίσω…

Σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι χτύ­πη­σε το κινη­τό μου και η ανα­γνώ­ρι­ση κλή­σης έβγα­λε έναν άγνω­στο αριθ­μό κινη­τού. Η κυρία στην άλλη άκρη της γραμ­μής, αφού σιγου­ρεύ­τη­κε ότι μιλά­ει με εκεί­νον που έπρε­πε, με ενη­μέ­ρω­σε ότι με καλεί “από το Γενι­κό Κρα­τι­κό Νίκαιας”. Η απο­ρία μου για τον λόγο της κλή­σης δεν κρά­τη­σε πολύ, αφού αμέ­σως συνέ­χι­σε λέγο­ντας ότι με παίρ­νει “εκ μέρους του κ. Μεϊ­μά­ρη” για να στη­ρί­ξω “έναν δικό του άνθρω­πο που κατε­βαί­νει στις Περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές με τον κ. Χαρδαλιά”.

Μετά το τέλος της σύντο­μης συνο­μι­λί­ας μας, ανα­ζή­τη­σα στο δια­δί­κτυο να βρω ποιος είναι αυτός ο κύριος Μεϊ­μά­ρης και βρή­κα ότι είναι ο διευ­θυ­ντής της Α’ Χει­ρουρ­γι­κής Κλι­νι­κής του Νοσο­κο­μεί­ου, στην οποία είχα νοση­λευ­τεί για ένα θέμα υγεί­ας πριν από περί­που 2 χρόνια.

Προ­κύ­πτουν, λοι­πόν, ορι­σμέ­να ερωτήματα:

Είναι προ­βλε­πό­με­νη μια τέτοια χρή­ση του κατα­λό­γου των ασθε­νών που έχουν νοση­λευ­τεί στο Νοσο­κο­μείο και των τηλε­φω­νι­κών τους αριθμών;

Η κυρία που μου είπε ότι τηλε­φω­νεί “από το Γενι­κό Κρα­τι­κό της Νίκαιας”, το έκα­νε εντός του ωρα­ρί­ου της; Αν ναι, το σημε­ρι­νό μερο­κά­μα­το θα της το πλη­ρώ­σει ο κ. Χαρ­δα­λιάς και ο υπο­ψή­φιός του ή όλοι εμείς;

Τι ακρι­βώς έκα­νε ο κύριος Μεϊ­μά­ρης, εκτός από αυτό για το οποίο έχει ορκι­στεί να κάνει, για να θεω­ρεί ότι του έχω τέτοια υπο­χρέ­ω­ση; Προ­σω­πι­κά δεν τον θυμά­μαι καν και δεν ξέρω αν τον είδα ποτέ τις λίγες μέρες που έμει­να στο Νοσο­κο­μείο. Πόσο μπο­ρεί, όμως, ένα τέτοιο τηλε­φώ­νη­μα να επη­ρε­ά­σει τη στά­ση άλλων ασθε­νών που, για παρά­δειγ­μα, έχει χει­ρουρ­γή­σει ή πρό­κει­ται να χει­ρουρ­γή­σει ο ίδιος;

Η αλή­θεια είναι ότι δεν είχα κάποιο ιδιαί­τε­ρο δίλημ­μα για το τι θα ψηφί­σω την άλλη Κυρια­κή. Τώρα όμως το “μαύ­ρι­σμα” στην κυβερ­νη­τι­κή παρά­τα­ξη και η ψήφος στη “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” και τον Γιάν­νη Πρω­τού­λη απο­κτούν έναν ακό­μα λόγο.

Όσο για τον κύριο Χαρ­δα­λιά και την κυβέρ­νη­σή του, ας κοι­τά­ξουν να ενι­σχύ­σουν τους χιλιά­δες μαχό­με­νους υγειο­νο­μι­κούς του Εθνι­κού Συστή­μα­τος Υγεί­ας, την άθλια κατά­στα­ση του οποί­ου είχα την “ευκαι­ρία” να δια­πι­στώ­σω από πρώ­το χέρι, και ας αφή­σουν τις μεθό­δους του Γκρού­ε­ζα, για­τί εκθέ­τουν και τους δικούς τους ανθρώπους…

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο