Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άλλους τέσσερις Παλαιστίνιους δολοφόνησαν στη Γάζα οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής

Τέσ­σε­ρις Παλαι­στί­νιοι σκο­τώ­θη­καν σήμε­ρα στη Λωρί­δα της Γάζας από τον ισραη­λι­νό στρα­τό, ο οποί­ος ανα­κοί­νω­σε ότι προ­χώ­ρη­σε σε σφο­δρούς βομ­βαρ­δι­σμούς στον παλαι­στι­νια­κό θύλα­κα­με την αιτιο­λο­γία ότι θέσεις των ισραη­λι­νών δυνά­με­ων ασφα­λεί­ας δέχτη­καν πυρά.

Μαχη­τι­κά αερο­σκά­φη και άρμα­τα μάχης βομ­βάρ­δι­σαν “στρα­τιω­τι­κούς στό­χους σε όλη τη λωρί­δα της Γάζας” ανέ­φε­ρε ο στρα­τός, κατη­γο­ρώ­ντας τη Χαμάς για την κλι­μά­κω­ση αυτή. Είχαν προη­γη­θεί νέες δια­δη­λώ­σεις των Παλαι­στί­νιων κοντά στο φρά­χτη ασφα­λεί­ας που χωρί­ζει τον παλαι­στι­νια­κό θύλα­κα από το Ισραήλ.

Σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Χαμάς, δύο Παλαι­στί­νιοι σκο­τώ­θη­καν από Ισραη­λι­νούς στρα­τιώ­τες κοντά στο Χαν Γιου­νές, στη νότια λωρί­δα της Γάζας. Άλλος ένας σκο­τώ­θη­κε στη Ράφα. Το ένο­πλο παρα­κλά­δι της Χαμάς επι­βε­βαί­ω­σε ότι και οι τρεις ήταν “μαχη­τές” του.

Ένας τέταρ­τος Παλαι­στί­νιος σκο­τώ­θη­κε κοντά στα σύνο­ρα, στα ανα­το­λι­κά της πόλης της Γάζας.

Από τις 30 Μαρ­τί­ου οι Παλαι­στί­νιοι δια­δη­λώ­νουν συνε­χώς καταγ­γέ­λο­ντας τον ισραη­λι­νό απο­κλει­σμό της Γάζας και ζητώ­ντας την επι­στρο­φή των Παλαι­στί­νιων προ­σφύ­γων που εκδιώ­χθη­καν από τα εδά­φη τους το 1948, όταν ιδρύ­θη­κε το κρά­τος του Ισρα­ήλ. Περισ­σό­τε­ροι από 150 Παλαι­στί­νιοι έχουν δολο­φο­νη­θεί στις δια­δη­λώ­σεις κοντά στο φρά­χτη ασφα­λεί­ας που χωρί­ζει τη λωρί­δα της Γάζας από το Ισραήλ.

Ο ειδι­κός απε­σταλ­μέ­νος του ΟΗΕ για τη Μέση Ανα­το­λή Νικο­λάι Μλα­ντέ­νοφ κάλε­σε το Ισρα­ήλ και τη Χαμάς να απο­φύ­γουν την κλι­μά­κω­ση της βίας, με ανάρ­τη­σή του στο Twitter. “Όλοι στη Λωρί­δα της Γάζας θα πρέ­πει να απο­μα­κρυν­θούν από το χεί­λος του γκρε­μού. Όχι την επό­με­νη εβδο­μά­δα. Όχι αύριο. ΑΜΕΣΩΣ”, τόνι­σε εμφα­τι­κά. “Εκεί­νοι που θέλουν να προ­κα­λέ­σουν έναν πόλε­μο μετα­ξύ Παλαι­στι­νί­ων και Ισραη­λι­νών δεν πρέ­πει να τα κατα­φέ­ρουν”, πρόσθεσε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο