Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άλλο ένα θύμα σεξουαλικής βίας στην γειτονική Τουρκία

Tourkia

Άλλο ένα θύμα σεξουα­λι­κής βίας στην γει­το­νι­κή Τουρ­κία. Το νεκρό κορ­μί της εικο­σά­χρο­νης Ozgecan Aslan, βρέ­θη­κε καμέ­νο μετά από τρι­πλό βια­σμό. Το βρά­δυ της ενδε­κά­της Φεβρουα­ρί­ου, η νεα­ρή φοι­τή­τρια επέ­στρε­φε με το λεω­φο­ρείο από την Αντά­να στο Μερ­σίν, σε μια δια­δρο­μή ρου­τί­νας από το σχο­λείο στο σπί­τι της. Όταν και ο τελευ­ταί­ος επι­βά­της κατέ­βη­κε από το λεω­φο­ρείο, έμει­νε μόνη με τον οδη­γό, τον πατέ­ρα του οδη­γού κι έναν φίλο τους. Οι τρεις ύπο­πτοι συνε­λή­φθη­σαν δύο μέρες μετά, οπό­τε βρέ­θη­κε και το πτώ­μα της εικο­σά­χρο­νης φοιτήτριας.
Γυναί­κες από ολό­κλη­ρη την Τουρ­κία συμ­με­τεί­χαν σε πλή­θος μαζι­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων, καταγ­γέλ­λο­ντας το φρι­κτό έγκλη­μα όχι ως ‘μεμο­νω­μέ­νο περι­στα­τι­κό’ αλλά ως απο­τέ­λε­σμα της ευρύ­τε­ρης σεξι­στι­κής και ρατσι­στι­κής συμπε­ρι­φο­ράς ενά­ντια στο γυναι­κείο φύλο, όπως αυτή εκδη­λώ­νε­ται από την τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση σε θέμα­τα ισό­τη­τας και εργα­σια­κών δικαιω­μά­των, αλλά και σε στοι­χειώ­δεις ατο­μι­κές ελευ­θε­ρί­ες (νομι­κά επι­βε­βλη­μέ­νος ενδυ­μα­το­λο­γι­κός κώδι­κας, ωρά­ριο κυκλο­φο­ρί­ας γυναι­κών στους δρόμους).
Όλα αυτά σε συν­δυα­σμό με τα ελα­φρυ­ντι­κά περί «πρό­κλη­σης» ή έμμε­σης συγκα­τά­θε­σης από το θύμα σε σεξουα­λι­κή συνεύ­ρε­ση, που συνή­θως ανα­γνω­ρί­ζο­νται από την τουρ­κι­κή δικαιο­σύ­νη στους δρά­στες σε περί­πτω­ση βια­σμού ή και φόνου γυναι­κών, επα­να­φέ­ρουν για ακό­μη μια φορά το ζήτη­μα της «γυναι­κο­κτο­νί­ας» (femicide), αφού σύμ­φω­να με επί­ση­μα στα­τι­στι­κά στοι­χεία οι δολοφόνοι/ κακο­ποι­η­τές γυναι­κών έχουν αυξη­θεί κατά 1,400% από τη στιγ­μή που εφαρ­μό­στη­κε ο νόμος του AKP ( Adalet ve Kalkınma Partisi).

Επι­μέ­λεια: Ελέ­νη Τζατζιμάκη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο