Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άλλο Κομμουνιστές κι άλλο «Αριστεροί».

Γρά­φει ο Νίκος Βουρ­τσά­νης //

Το ΚΚΕ αύριο Κυρια­κή 12 Ιου­λί­ου οργα­νώ­νει στη Τρί­πο­λη εκδή­λω­ση για να τιμή­σει τους εκα­το­ντά­δες εκτε­λε­σμέ­νους, αλύ­γι­στους αγω­νι­στές, τη περί­ο­δο της κορύ­φω­σης της ταξι­κής πάλης και της επο­ποι­ϊ­ας του ΔΣΕ. Οι αλύ­γι­στοι της ταξι­κής πάλης οδη­γή­θη­καν στην εκτέ­λε­ση με τις «σωρη­δόν» κατα­δι­κα­στι­κές απο­φά­σεις από το «θανα­το­δι­κείο» της Τρί­πο­λης επει­δή δεν σκέ­φθη­καν καν, δεν μπή­καν σε διλήμ­μα­τα και με το κεφά­λι ψηλά έμει­ναν πιστοί στις ιδέ­ες και τα ιδα­νι­κά τους, δεν υπο­χώ­ρη­σαν ούτε βήμα πίσω από τον αγώ­να που έδι­ναν για τα δίκια του Λαού.

Τους τελευ­ταί­ους μήνες ένα κόμ­μα που αυτο­χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται αρι­στε­ρό, ενί­ο­τε και πιο ριζο­σπα­στι­κό, πιο αντι­συ­στη­μι­κό ακό­μα κι από το ΚΚΕ(!!!), δια­χει­ρί­ζε­ται την αστι­κή εξου­σία και «σπά­ζο­ντας κάθε ρεκόρ» λαϊ­κής εξα­πά­τη­σης, δια­χει­ρί­ζε­ται την ακραία φτώ­χεια του Λαού με σαφή προ­σπά­θεια να παρου­σιά­σει την εικό­να ότι δίνει αυτός συγκα­τά­θε­ση στην εξα­θλί­ω­ση του. Το κόμ­μα αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έτα­ξε «λαγούς με πετρα­χί­λια» προ­κει­μέ­νου ν’ αναρ­ρι­χη­θεί στην εξου­σία, έχει φτά­σει σήμε­ρα στο σημείο να θεω­ρεί­ται (αν επι­βε­βαιω­θούν οι τελευ­ταί­ες πλη­ρο­φο­ρί­ες) ο βασι­κός νεκρο­θά­φτης κάθε λαϊ­κού δικαιώ­μα­τος, ο βασι­κός υπεύ­θυ­νος του εργα­σια­κού μεσαί­ω­να που θα βιώ­σουν η εργα­τι­κή τάξη και τα άλλα εργα­ζό­με­να στρώ­μα­τα τις επό­με­νες δεκα­ε­τί­ες. Αν το απο­τέ­λε­σμα που «πέτυ­χε», κομ­μέ­νο και ραμ­μέ­νο στα από­λυ­τα συμ­φέ­ρο­ντα του ακραί­ου, άγριου καπι­τα­λι­σμού, είναι προ­ϊ­όν απει­ρί­ας, λαθών, της ύπαρ­ξης σκλη­ρού δήθεν απρό­βλε­πτου αντι­πά­λου ή αν είναι προ­ϊ­όν ενός καλο­στη­μέ­νου σχε­δί­ου παγί­δευ­σης κι εξα­πά­τη­σης του Λαού, στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ έπαι­ξε πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο, θα το διευ­κρι­νί­σει ο ιστο­ρι­κός του μέλλοντος…

(Η φωτο­γρα­φία είναι από τις εργα­σί­ες κατα­σκευ­ής μνημείου)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο