Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άμα δε χορταίνεις σταμάτα! _Γιατί; ορισμένοι αισθάνονται λιγούρα αφού έχουν φάει; _Έρευνα: Η μεσογειακή διατροφή στο στόχαστρο

Συναι­σθη­μα­τι­κό φαγη­τό; Ορμό­νες; Ντο­πα­μί­νη; Σερο­το­νί­νη; Ενδορ­φί­νες; Κορ­τι­ζό­λη; Συνή­θεια; Το αίσθη­μα της μονα­ξιάς; Hunger ή H‑anger; Σημεία «πυρο­δό­τη­σης»; βιο­λο­γι­κή πεί­να; τσι­χλο­φρου­τά­κια _ζελίνια _7days κρουα­σα­νά­κια _Χουανίτες _Ποπ Κορν _maltesers _Κάσιους … ή αυτό που ακού­γα­με πιτσι­ρι­κά­δες στα θερι­νά σινε­μά “τσιπς-σάμαλη-κωκ”_ “τσί­χλες-μέντες-καρα­μέ­λες σοκο­λά­τες”, σ΄ αυτά και πολ­λά ακό­μη, ο σοφός λαός μας απά­ντη­σε θυμό­σο­φα με το “Άμα δε χορ­ταί­νεις σταμάτα!”

Γρά­φει ο \\ Αστέ­ρης Αλα­μπής _Μίδας

Όψι­μα _η “είδη­ση”, πως ψυχο­λό­γοι από το Πανε­πι­στή­μιο της Καλι­φόρ­νιας στο Λος Άντζε­λες (UCLA) _ξα­να-ανα­κά­λυ­ψαν την Αμε­ρι­κή, εντο­πί­ζο­ντας “μια περιο­χή στον εγκέ­φα­λο των ποντι­κιών η οποία πυρο­δο­τεί την επι­θυ­μία για φαγη­τό ακό­μη και όταν δεν πει­νά­νε πραγ­μα­τι­κά”. Των ποντι­κών, προς το παρόν, αλλά (συνειρ­μι­κά με το Of Mice and Men Άνθρω­ποι και ποντί­κια” του Στάιν­μπεκ)…

Η ερευ­νη­τι­κή ομά­δα δια­πί­στω­σε ότι η ενερ­γο­ποί­η­ση αυτού του συμπλέγ­μα­τος κυτ­τά­ρων ωθεί τα ποντί­κια να ανα­ζη­τούν και να προ­τι­μούν λιπα­ρές τρο­φές όπως η σοκο­λά­τα, και όχι υγιει­νές, όπως τα λαχα­νι­κά. Εάν το εύρη­μα αυτό επι­βε­βαιω­θεί και στον άνθρω­πο, θα μπο­ρού­σε να οδη­γή­σει σε νέες προ­σεγ­γί­σεις για την αντι­με­τώ­πι­ση των δια­τρο­φι­κών δια­τα­ρα­χών _με πολ­λά μπλα-μπλα –τα παρα­θέ­του­με στο τέλος (με πηγές, links κλπ).

Φυτο­φα­γι­κή _Κρεατοφαγική Δια­τρο­φή _ Ποια υπερτερεί ;

Ισορροπημένη διατροφή_
Η Μεσογειακή μας διατροφή 
στο στόχαστρο των πολυεθνικών

Τα λεγό­με­να Junk foods (Τζανκ Φουντ = “πρό­χει­ρο φαγη­τό”) μέσω των μεγά­λων μονο­πω­λί­ων του κλά­δου έχουν κατα­λύ­σει την οικου­μέ­νη. Πρό­κει­ται για άκρως βλα­βε­ρά “τρό­φι­μα” που περιέ­χουν μεγά­λο αριθ­μό θερ­μί­δων από ζάχα­ρη και λιπα­ρά, με ελά­χι­στες φυτι­κές ίνες, πρω­τε­ΐ­νες, βιτα­μί­νες και μέταλ­λα και παρα­σκευά­ζο­νται με τρό­πο που να φαί­νο­νται ελκυ­στι­κά και απο­λαυ­στι­κά έτσι ώστε να προ­κα­λούν εθι­σμό: σύμ­φω­να με τους ειδι­κούς επι­στή­μο­νες “η τακτι­κή κατα­νά­λω­ση του επη­ρε­ά­ζει τον εγκέ­φα­λο με τον ίδιο τρό­πο που τον επη­ρε­ά­ζουν τα εθί­στη­κα φάρ­μα­κα

Ένα απο­κα­λυ­πτι­κό δείγ­μα για τις συνέ­πειες στην υγεία του κόσμου από τη δια­τρο­φή στα «Μακντό­ναλντς» απο­τε­λεί το ντο­κι­μα­ντέρ του 2004 «Super Size Me» («Υπερ­με­γέν­θυ­νέ με», σε ελεύ­θε­ρη μετά­φρα­ση) του Αμε­ρι­κα­νού σκη­νο­θέ­τη Μόρ­γκαν Σπούρ­λοκ. Ο Σπούρ­λοκ ξεκί­νη­σε από το ερώ­τη­μα: Για­τί στις ΗΠΑ το 37% των παι­διών φέρουν υπερ­βο­λι­κό λίπος και δύο στους τρεις ενή­λι­κες είναι παχύ­σαρ­κοι; Μήπως φταί­νε οι εται­ρί­ες γρή­γο­ρου φαγη­τού («φαστ φουντ») από τις οποί­ες τρέ­φο­νται σχε­δόν κατ’ απο­κλει­στι­κό­τη­τα στις ΗΠΑ;

Ο Σπούρ­λοκ έκα­νε και ένα πεί­ρα­μα με τον ίδιο του τον εαυ­τό: Επί ένα μήνα που κρά­τη­σε το γύρι­σμα, έτρω­γε απο­κλει­στι­κά μόνο από το «μενού» των «Μακντό­ναλντς» και κατέ­γρα­φε τις συνέ­πειες στην υγεία του. Στην ται­νία εμφα­νί­ζε­ται αρχι­κά ως ένας υγι­ής τρια­ντα­τριά­χρο­νος και όσο περ­νά­ει η φιλ­μι­κή ώρα αρχί­ζει να… «μεταλ­λάσ­σε­ται». Νιώ­θει όλο και πιο κου­ρα­σμέ­νος, αρχί­ζει να νιώ­θει πονο­κε­φά­λους, το συκώ­τι του αρχί­ζει να μαζεύ­ει λίπος, το ζάχα­ρό του ανε­βαί­νει ξαφ­νι­κά όπως και η χολη­στε­ρί­νη του. Πολύ γρή­γο­ρα παίρ­νει 12 κιλά, με απο­τέ­λε­σμα να νιώ­θει πόνους στα γόνα­τα και τη μέση, καθώς και ένα είδος κατά­θλι­ψης! Μόλις έτρω­γε άρχι­ζε να νιώ­θει υπέ­ρο­χα, αλλά μία ώρα μετά ένιω­θε τρο­με­ρή κατά­πτω­ση, ανη­συ­χία, θυμό και θλί­ψη, δηλα­δή φαι­νό­με­να συν­δρό­μου στέ­ρη­σης… ώσπου να ξαναρ­χί­σει το φαΐ. Τελι­κά ο για­τρός του, είπε πως αν δε στα­μα­τού­σε, θα απο­κτού­σε μόνι­μες βλάβες.

Η ται­νία ερευ­νά επί­σης τη φρί­κη των προ­γραμ­μά­των σχο­λι­κού μεση­με­ρια­νού γεύ­μα­τος, τον τρο­φι­κό «εθι­σμό» και όλα όσα συν­θέ­τουν μια βιο­μη­χα­νία δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων στην οποία περι­λαμ­βά­νο­νται ακό­μα και για­τροί, δικη­γό­ροι, δια­τρο­φο­λό­γοι. Να σημειω­θεί, ότι μόνο στις ΗΠΑ, το 1972 δαπα­νή­θη­καν τρία δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια στα «φαστ φουντ» ενώ σήμε­ρα οι Αμε­ρι­κα­νοί δίνουν 110 δισε­κα­τομ­μύ­ρια ετη­σί­ως. Οσο για το μερί­διο της πίτας που κατέ­χει η «Μακντό­ναλντς», είναι ενδει­κτι­κό το γεγο­νός ότι τα περισ­σό­τε­ρα παι­διά στις ΗΠΑ ανα­γνω­ρί­ζουν το λογό­τυ­πο της εται­ρί­ας… πριν ακό­μη αρχί­σουν να μιλούν.

Η μεγά­λη επι­τυ­χία της ται­νί­ας προ­κά­λε­σε την «Μακντό­ναλντς» να «σπά­σει» την πολύ­μη­νη σιω­πή της και να ξεκι­νή­σει μια πολυ­δά­πα­νη δια­φη­μι­στι­κή εκστρα­τεία για να αντι­με­τω­πί­σει το ντο­κι­μα­ντέρ. Εκπρό­σω­πος της εται­ρί­ας χαρα­κτή­ρι­ζε «ηλί­θιες» τις ενέρ­γειες του Σπούρ­λοκ, διό­τι «κανείς δεν τρώ­ει τρό­φι­μα από τα «Μακντό­ναλντς» τρεις φορές ημε­ρη­σί­ως και κανέ­νας δεν πρέ­πει» (!)αφού όπως είπε «πιστεύ­α­με πάντα, ότι το φαγη­τό των «Μακντό­ναλντς» μπο­ρεί να φαγω­θεί ως τμή­μα μιας ισορ­ρο­πη­μέ­νης διατροφής»!

🆘  Και φυσικά το θέμα δεν αφορά μόνο 
τη συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά τις 100άδες
ανά την υφήλιο
μικρότερες και μεγαλύτερες, 

αυτές που λέμε φαστφουντάδικα

Συμπληρώματα διατροφής

Η χρή­ση των λεγό­με­νων συμπλη­ρω­μά­των δια­τρο­φής εγκυ­μο­νεί κιν­δύ­νους για την υγεία όσων τα λαμ­βά­νουν. Κίν­δυ­νοι που σχε­τί­ζο­νται με τις επι­κίν­δυ­νες ουσί­ες που ίσως κρύ­βο­νται σε ένα προ­ϊ­όν που μοιά­ζει αθώο, με την άγνοια των περισ­σο­τέ­ρων για το τι ακρι­βώς παίρ­νουν, αλλά και με την ανε­ξέ­λεγ­κτη πώλη­ση των σκευα­σμά­των. Παρά τους κιν­δύ­νους η χρή­ση συμπλη­ρω­μά­των δια­τρο­φής συνε­χώς μεγα­λώ­νει και πλέ­ον θεω­ρεί­ται πρό­βλη­μα υγεί­ας ευρύ­τε­ρης κλί­μα­κας, αφού αρχί­ζει να αφο­ρά ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρους και όχι μόνο αυτούς που ασχο­λού­νται με τον αθλη­τι­σμό υψη­λών επιδόσεων.
_            Δεί­τε _Ριζοσπάστης Συμπλη­ρώ­μα­τα διατροφής

Η σωστή διατροφή αρχίζει από το πρωί
Τα δημητριακά και τα φρούτα, 
που αποτελούν υγιεινά προϊόντα, 
δεν έχουν μπει ακόμα στο πρωινό μας τραπέζι

Παχυ­σαρ­κία και μετα­βο­λι­κό σύν­δρο­μο _η επι­δη­μία της αφθονίας

Τα Ελλη­νό­που­λα παρα­μέ­νουν τα παχύ­τε­ρα παι­διά στην Ευρώ­πη. Τα απο­τέ­λε­σμα των επι­στη­μο­νι­κών ερευ­νών τα τελευ­ταία 20 χρό­νια συν­δέ­ουν την παι­δι­κή παχυ­σαρ­κία με την αυξη­μέ­νη νοση­ρό­τη­τα. Αυτά επι­σή­μα­νε, η κλι­νι­κή διαι­το­λό­γος και προϊ­στα­μέ­νη του τμή­μα­τος δια­τρο­φής του Νοσο­κο­μεί­ου “Μετα­ξά” Αννα Παπα­τζιά­λα, σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου με θέμα: “Οι δια­τρο­φι­κές συνή­θειες των παι­διών και η σημα­σία ενός σωστού πρω­ι­νού για την ανά­πτυ­ξή τους”.

Η Α. Παπα­τζιό­λα τόνι­σε ότι από πρό­σφα­τες μελέ­τες στον ελλη­νι­κό χώρο, που αφο­ρού­σαν παι­διά κυρί­ως σχο­λι­κής ηλι­κί­ας, φαί­νε­ται ότι “τα ακα­τά­στα­τα και “γρή­γο­ρα” γεύ­μα­τα, η παρά­λει­ψη πρω­ι­νού, η επι­λο­γή τρο­φών πλού­σιων σε θερ­μί­δες και φτω­χών σε φυτι­κές ίνες και η υπε­ρα­κα­τα­νά­λω­ση ζάχα­ρης και ανα­ψυ­κτι­κών οδη­γούν τα παι­διά στην παχυ­σαρ­κία και στην έλλει­ψη θρε­πτι­κών συστα­τι­κών, που είναι απα­ραί­τη­τα για την ανά­πτυ­ξή τους. Η πρό­σλη­ψη ενέρ­γειας στο ημε­ρή­σιο διαι­το­λό­γιο των παι­διών προ­έρ­χε­ται σε ποσο­στό 40–45% από λιπα­ρά και μόνο 10–12% από υδατάνθρακες”.

Όπως υπο­γράμ­μι­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά, “τα παι­διά της εφη­βι­κής ηλι­κί­ας απο­φεύ­γουν να παίρ­νουν πρω­ι­νό, με απο­τέ­λε­σμα να επέρ­χε­ται εύκο­λη σωμα­τι­κή και πνευ­μα­τι­κή κόπω­ση, καθώς επί­σης και η υπερ­φόρ­τω­ση των υπό­λοι­πων γευ­μά­των της ημέ­ρας και η κατα­νά­λω­ση “σνακς””. Η κατά­στα­ση όμως αυτή, επι­ση­μαί­νει η ίδια, επι­βα­ρύ­νει το πεπτι­κό σύστη­μα του παι­διού και το οδη­γεί στη βου­λι­μία. Η δια­τρο­φι­κή συμπε­ρι­φο­ρά του παι­διού, τόνι­σε η διαι­το­λό­γος, σχε­τί­ζε­ται με το οικο­γε­νεια­κό του περι­βάλ­λον, την εκπαί­δευ­ση και τους κοι­νω­νι­κο­οι­νο­μι­κούς παρά­γο­ντες της κοινωνίας.

Ο επί­κου­ρος καθη­γη­τής Γ. Τού­ντας από τη μεριά του επι­σή­μα­νε ότι το ένα τρί­το των καρ­κί­νων και των καρ­διαγ­γεια­κών παθή­σε­ων στην Ελλά­δα οφεί­λο­νται στις κακές δια­τρο­φι­κές συνή­θειες. Τα ανθυ­γιει­νά πρό­τυ­πα, πρό­σθε­σε, που έχουν υιο­θε­τή­σει την τελευ­ταία 20ετία οι Ελλη­νες θέτουν την υγεία τους σε σοβα­ρούς κιν­δύ­νους και επι­σή­μα­νε ότι “στην κακή δια­τρο­φή των Ελλή­νων απο­φα­σι­στι­κό ρόλο παί­ζει η έλλει­ψη ενός καλού πρωινού”.

Σύμ­φω­να με έρευ­να σε αστι­κές περιο­χές της χώρας, δια­πι­στώ­θη­κε ότι μόνο το ένα πέμ­πτο παίρ­νει πρω­ι­νό εκτός από καφέ και ότι το ένα δέκα­το προ­σθέ­τει κάποια στε­ρεά τρο­φή στον καφέ ή το γάλα.
Τα δημη­τρια­κά και τα φρού­τα, που απο­τε­λούν υγιει­νά προ­ϊ­ό­ντα, δεν έχουν μπει ακό­μα στο πρω­ι­νό μας τραπέζι.

Μόνο στους πλού­σιους κάνει καλό η μεσο­γεια­κή διατροφή!!! 

(Ξανα­γυρ­νώ­ντας στη μελέ­τη που λέγαμε)
Πρό­κει­ται για την πρώ­τη μελέ­τη που εντο­πί­ζει κύτ­τα­ρα- τα οποία συν­δέ­ο­νται με την ανα­ζή­τη­ση τρο­φής- σε ένα τμή­μα του εγκε­φα­λι­κού στε­λέ­χους των ποντι­κών που συνή­θως σχε­τί­ζε­ται με τον πανι­κό, αλλά όχι με την πείνα.

«Πρό­κει­ται για την περια­κρο­τα­φι­κή γκρί­ζα περιο­χή (PAG) που βρί­σκε­ται στο εγκε­φα­λι­κό στέ­λε­χος, το οποίο είναι πολύ παλιό στην εξε­λι­κτι­κή ιστο­ρία και ως εκ τού­του, λει­τουρ­γεί παρό­μοια στους ανθρώ­πους και τα ποντί­κια», ανέ­φε­ρε ο συγ­γρα­φέ­ας της μελέ­της Αβι­σέκ Αντι­κά­ρι, ανα­πλη­ρω­τής καθη­γη­τής ψυχο­λο­γί­ας στο UCLA. «Αν και τα ευρή­μα­τα μας εξέ­πλη­ξαν, είναι λογι­κό ότι η ανα­ζή­τη­ση τρο­φής θα είχε τις ρίζες της σε ένα τόσο αρχαίο τμή­μα του εγκε­φά­λου, αφού είναι κάτι που πρέ­πει να κάνουν όλα τα ζώα» πρό­σθε­σε.

«Η ενερ­γο­ποί­η­ση ολό­κλη­ρης της περιο­χής PAG προ­κα­λεί μια δρα­μα­τι­κή αντί­δρα­ση πανι­κού τόσο στα ποντί­κια όσο και στους ανθρώ­πους. Αλλά όταν διε­γεί­ρα­με επι­λε­κτι­κά μόνο αυτή τη συγκε­κρι­μέ­νη ομά­δα νευ­ρώ­νων της PAG που ονο­μά­ζο­νται κύτ­τα­ρα vgat PAG, ο πανι­κός δεν εξα­φα­νί­στη­κε αλλά προ­κά­λε­σε την ανα­ζή­τη­ση τρο­φής και τη σίτι­ση», εξή­γη­σε.

Τι έδειξε η έρευνα

Η ομά­δα, σύμ­φω­να με το Studyfinds.org, έγχυ­σε στους εγκε­φά­λους των ποντι­κιών έναν ιό τον οποί­ον τρο­πο­ποί­η­σε γενε­τι­κά ώστε να ωθή­σει τα εγκε­φα­λι­κά κύτ­τα­ρα να παρά­γουν μια φωτο­ευαί­σθη­τη πρω­τε­ΐ­νη. Όταν φώτι­σαν τα κύτ­τα­ρα μέσω ενός εμφυ­τεύ­μα­τος οπτι­κών ινών, η νέα πρω­τε­ΐ­νη μετέ­φρα­σε αυτό το φως σε ηλε­κτρι­κή νευ­ρι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα στα κύτ­τα­ρα. Οι ερευ­νη­τές προ­σάρ­τη­σαν ένα μικρό μικρο­σκό­πιο που ανα­πτύ­χθη­κε στο UCLA, στο κεφά­λι κάθε ποντι­κιού για να κατα­γρά­ψουν τη νευ­ρι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα των κυτ­τά­ρων. Η ομά­δα δια­πί­στω­σε πως τα κύτ­τα­ρα vgat PAG ώθη­σαν τα ποντί­κια να κυνη­γή­σουν ζωντα­νούς γρύ­λους και άλλες μη θηρεύ­σι­μες τρο­φές, ακό­μη και αν είχαν φάει πριν από λίγο. Άρχι­σαν επί­σης να κυνη­γούν κινού­με­να αντι­κεί­με­να, όπως μπα­λά­κια του πινγκ πονγκ, αν και δεν προ­σπά­θη­σαν να τα φάνε. Γενι­κά, τα ποντί­κια έδει­χναν ενδια­φέ­ρον για το περι­βάλ­λον στο οποίο βρίσκονταν.

«Τα απο­τε­λέ­σμα­τα υπο­δη­λώ­νουν ότι η συμπε­ρι­φο­ρά αυτή σχε­τί­ζε­ται περισ­σό­τε­ρο με την επι­θυ­μία παρά με την πεί­να. Η πεί­να προ­κα­λεί απο­στρο­φή, πράγ­μα που σημαί­νει ότι τα ποντί­κια συνή­θως απο­φεύ­γουν να νιώ­θουν πει­να­σμέ­να, αν μπο­ρούν. Ανα­ζη­τούν όμως την ενερ­γο­ποί­η­ση αυτών των κυτ­τά­ρων, γεγο­νός που υπο­δη­λώ­νει ότι το συγκε­κρι­μέ­νο κύκλω­μα δεν προ­κα­λεί πεί­να. Αντί­θε­τα, πιστεύ­ου­με ότι το κύκλω­μα αυτό προ­κα­λεί την επι­θυ­μία για τρο­φές με υψη­λή περιε­κτι­κό­τη­τα σε θερ­μί­δες. Τα κύτ­τα­ρα αυτά μπο­ρεί να ωθή­σουν τα ποντί­κια να κατα­να­λώ­σουν περισ­σό­τε­ρες τρο­φές με υψη­λή περιε­κτι­κό­τη­τα σε θερ­μί­δες, ακό­μη και όταν δεν πει­νά­νε» εξή­γη­σε ο ερευνητής.

Τα ποντί­κια με τα ενερ­γο­ποι­η­μέ­να κύτ­τα­ρα vgat PAG λαχτα­ρού­σαν τόσο πολύ λιπα­ρές τρο­φές που ήταν πρό­θυ­μα να υπο­μεί­νουν μικρά ηλε­κτρο­σόκ ώστε να απο­κτή­σουν πρό­σβα­ση σε αυτές. Τα συμ­βα­τι­κά ποντί­κια δεν θα το έκα­ναν αυτό. Όταν οι ερευ­νη­τές έγχυ­σαν έναν ιό ο οποί­ος είχε σχε­δια­στεί για να παρά­γει μια πρω­τε­ΐ­νη που κατα­στέλ­λει τη δρα­στη­ριό­τη­τα των κυτ­τά­ρων, τα ποντί­κια ήταν λιγό­τε­ρο πιθα­νό να ανα­ζη­τή­σουν τρο­φή, ακό­μη και όταν πεινούσαν.

Οι άνθρω­ποι επί­σης δια­θέ­τουν κύτ­τα­ρα vgat PAG στο εγκε­φα­λι­κό στέ­λε­χος. Εάν ένα άτο­μο έχει υπερ­δρα­στή­ριο κύκλω­μα, μπο­ρεί να αισθά­νε­ται λιγού­ρες ακό­μη και αν δεν πει­νά­ει. Αντί­θε­τα, αν το κύκλω­μα δεν είναι αρκε­τά ενερ­γό, το άτο­μο αυτό είναι πιθα­νό να απο­λαμ­βά­νει λιγό­τε­ρο το φαγη­τό όταν πει­νά­ει. Αυτός ο τύπος μηχα­νι­σμού θα μπο­ρού­σε ενδε­χο­μέ­νως να δια­δρα­μα­τί­σει ρόλο σε δια­τρο­φι­κές δια­τα­ρα­χές όπως η ανο­ρε­ξία. Περισ­σό­τε­ρες μελέ­τες στον τομέα αυτό θα μπο­ρού­σαν να ανοί­ξουν το δρό­μο για τον εντο­πι­σμό δια­φο­ρε­τι­κών θερα­πευ­τι­κών στόχων.

Τα ευρή­μα­τα της μελέ­της δημο­σιεύ­θη­καν και στο επι­στη­μο­νι­κό περιο­δι­κό «Nature Communications» (ένα πολυ­ε­πι­στη­μο­νι­κό περιο­δι­κό που καλύ­πτει τις φυσι­κές επι­στή­μες, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων της φυσι­κής, της χημεί­ας, των επι­στη­μών της γης, της ιατρι­κής και της βιολογίας).

Μετά από όλα αυτά τα επιστημονικά_επιστημονικοφανή, ας πάμε λίγο στην ουσία, ανα­φο­ρι­κά με τη χώρα μας ‑γυρί­ζο­ντας στο μυα­λό μας τα λίγα που ανα­φέ­ρα­με παραπάνω

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο