Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άμεση εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου σε όλα τα δημόσια κτίρια

Η άμε­ση και αυστη­ρή εφαρ­μο­γή του αντι­κα­πνι­στι­κού νόμου στα δημό­σια κτί­ρια απο­φα­σί­στη­κε στη σημε­ρι­νή σύσκε­ψη του πρω­θυ­πουρ­γού Κυρ. Μητσο­τά­κη με τη συμ­με­το­χή του υπουρ­γού Υγεί­ας, Βασί­λη Κικί­λια και του υφυ­πουρ­γού, Βασί­λη Κοντο­ζα­μά­νη. Δηλα­δή τη Βου­λή, τα υπουρ­γεία, τα νοσο­κο­μεία, τα σχο­λεία και γενι­κό­τε­ρα τις δημό­σιες υπη­ρε­σί­ες. Παράλ­λη­λα, απο­φα­σί­στη­κε η έναρ­ξη ευρεί­ας καμπά­νιας για την ενη­μέ­ρω­ση και την ευαι­σθη­το­ποί­η­ση των πολι­τών, ενό­ψει της καθο­λι­κής εφαρ­μο­γής του νόμου τους επό­με­νους μήνες.

Κατά τη διάρ­κεια της σύσκε­ψης συζη­τή­θη­καν οι δρά­σεις που πρέ­πει να ανα­λη­φθούν άμε­σα αλλά και μεσο­πρό­θε­σμα για τη μεί­ω­ση του καπνί­σμα­τος, την οποία ο πρω­θυ­πουρ­γός ανέ­δει­ξε σε μεί­ζο­να προ­τε­ραιό­τη­τα. Πόσο μάλ­λον όταν οι έρευ­νες δεί­χνουν ότι η κοι­νή γνώ­μη είναι πιο ώρι­μη από ποτέ να απο­δε­χθεί την απα­γό­ρευ­ση του καπνί­σμα­τος σε κλει­στούς χώρους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο