Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άμφισσα: Εγκλωβισμένος εργάτης από κατάρρευση στοάς στα μεταλλεία

Στα Μεταλ­λεία Βωξί­του στο ύψος του 51ου χιλιο­μέ­τρου Λαμί­ας Αμφισ­σας, κοντά στην δια­σταύ­ρω­ση της Βάρ­για­νης, εγκλω­βί­στη­κε χει­ρι­στής χωμα­τουρ­γι­κού μηχα­νή­μα­τος σε περιο­χή όπου γίνε­ται εξό­ρυ­ξη βωξίτη.

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες , κάτω από άγνω­στες μέχρι στιγ­μής συν­θή­κες, υπήρ­ξε απο­κόλ­λη­ση βρά­χου που έπε­σε πάνω στο μηχά­νη­μα . Στην περιο­χή σπεύ­δουν η 7η ΕΜΑΚ, η Πυρο­σβε­στι­κή υπη­ρε­σία από την Αμφισ­σα αλλά και το κλι­μά­κιο της Πυρο­σβε­στι­κής από το Πολύδροσο.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο