Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άμφισσα: Ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων για τον περιορισμό της φωτιάς

Ολο­νύ­κτια μάχη με τις φλό­γες έδω­σαν πυρο­σβέ­στες και εθε­λο­ντές, για να θέσουν υπό έλεγ­χο ορι­σμέ­να από τα μέτω­πα της φωτιάς στην ‘Αμφισ­σα. Εκμε­ταλ­λευό­με­νοι την ύφε­ση των και­ρι­κών συν­θη­κών οι πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις κατά­φε­ραν να περιο­ρί­σουν την κατα­στρο­φι­κή πορεία του μετώ­που προς το Σερ­νι­κά­κι, αλλά και την περιο­χή του Προ­φή­τη Ηλία.

Ωστό­σο η φωτιά εξα­κο­λου­θεί να μαί­νε­ται προς την Ιτέα, όπου έχουν ανα­πτυ­χθεί δύο μέτω­πα το ένα προς το Γαλα­ξί­δι και το δεύ­τε­ρο προς Δελ­φούς τα οποία παρα­μέ­νουν ακό­μα ενεργά.

«Μέσα στη νύχτα μάς βοή­θη­σε η ύφε­ση των ανέ­μων. Μας ανη­συ­χεί το μέτω­πο από Ιτέα προς Αγία Ευθυ­μία» ανέ­φε­ρε ο αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Γιώρ­γος Δελ­μού­ζος, ο οποί­ος τόνι­σε ότι ανα­μέ­νε­ται «ενι­σχυ­μέ­νη παρου­σία σε ενα­έ­ρια μέσα για να βοη­θή­σουν αποτελεσματικά»

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι μέσα στη νύχτα έγι­ναν μεγά­λες προ­σπά­θειες για να σωθεί ο βιο­λο­γι­κός καθα­ρι­σμός της Ιτέ­ας που λει­τουρ­γεί κανο­νι­κά, αλλά και οι γεω­τρή­σεις που τρο­φο­δο­τούν την περιο­χή με νερό.

Επί­σης, σύμ­φω­να με τον δήμαρ­χο Δελ­φών Πανα­γιώ­τη Ταγκα­λή, δόθη­κε μεγά­λη μάχη να αδειά­σει το κατα­φύ­γιο με τα αδέ­σπο­τα σκυ­λιά μετα­φέρ­θη­καν με ασφά­λεια σε δια­φο­ρε­τι­κούς χώρους.

«Όλα τα αδέ­σπο­τα μετα­φέρ­θη­καν με ασφά­λεια χάρη στην τερά­στια κινη­το­ποί­η­ση του δήμου, της φιλο­ζω­ι­κής, αλλά και δεκά­δων εθε­λο­ντών» υπο­γράμ­μι­σε ο κ. Ταγκα­λής υπεν­θυ­μί­ζο­ντας ότι «από τα βασι­κά στοι­χεία της στρα­τη­γι­κής για τη νύχτα που πέρα­σε από την πλευ­ρά του συντο­νι­στι­κού ήταν να δια­σω­θούν οι οικι­σμοί και οι επι­χει­ρή­σεις από τα μέτω­πα της φωτιάς και εκεί επι­κε­ντρώ­θη­κε το ενδιαφέρον».

Η ύφε­ση εξάλ­λου των και­ρι­κών συν­θη­κών έδω­σε τη δυνα­τό­τη­τα στον Δήμο Δελ­φών να απο­κα­τα­στή­σει τα αντλιο­στά­σια και να αρχί­σει η αυξη­μέ­νη παρο­χή νερού προς διά­φο­ρες περιο­χές, όπως στο Γαλα­ξί­δι και στην Ιτέα, αφού η παρο­χή είχε μειω­θεί αισθη­τά από χθες το απόγευμα.

Σε ό,τι αφο­ρά το μέτω­πο προς την Ιτέα όλη τη νύχτα εκι­νεί­το απει­λη­τι­κά προς κατοι­κη­μέ­νες περιο­χές, ενώ ανα­μέ­νε­ται και εκεί ενί­σχυ­ση από ενα­έ­ριες δυνάμεις.

Έχουν κινη­το­ποι­η­θεί πάνω από 50 οχή­μα­τα, 160 πυρο­σβέ­στες, ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των, ενώ εκα­το­ντά­δες εθε­λο­ντές και αγρό­τες της περιο­χής έδω­σαν τη δική τους μάχη για τη σωτη­ρία του ελαιώ­να της Άμφισσας.

Παράλ­λη­λα, Δήμοι και η Περι­φέ­ρεια Στε­ρε­άς έχουν δια­θέ­σει περισ­σό­τε­ρες από 25 υδρο­φό­ρες και 10 χωμα­τουρ­γι­κά μηχα­νή­μα­τα για να συν­δρά­μουν το έργο της Πυροσβεστικής.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο