Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άνδρας με ρόπαλο εισέβαλε στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ

Ανα­στά­τω­ση επι­κρά­τη­σε στην ΕΡΤ από την εισβο­λή ενός άνδρα με ρόπα­λο στο Ραδιομέγαρο.

Ο άνδρας εισέ­βα­λε με το αυτο­κί­νη­τό του στο προ­αύ­λιο της ΕΡΤ, σπά­ζο­ντας την προ­στα­τευ­τι­κή μπά­ρα. Στη συνέ­χεια μπή­κε μέσα στο κτί­ριο, κρα­δαί­νο­ντας ένα ρόπα­λο και έφτα­σε μέχρι το χώρο της υπο­δο­χής, χωρίς να προ­κα­λέ­σει υλι­κές ζημιές.

Η ασφά­λεια της ΕΡΤ τον ακι­νη­το­ποί­η­σε, έχο­ντας καλέ­σει ήδη την αστυ­νο­μία η οποία τον οδή­γη­σε στο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα της Αγί­ας Παρασκευής.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο