Άννα Μανιάνι: Η Λύκαινα της υποκριτικής, η ψυχή της Ιταλίας με τον ηφαιστειώδη χαρακτήρα

Έχει χαρα­κτη­ρι­στεί ιερό τέρας της υπο­κρι­τι­κής, «λύκαι­να, «ηφαί­στειο» και άλλα πολ­λά ευφά­ντα­στα, κατά την πολυ­κύ­μα­ντη και θριαμ­βευ­τι­κή πορεία της στον κινη­μα­το­γρά­φο, τον οποίο σημά­δε­ψε με την ερμη­νευ­τι­κή της θηριώ­δη ικα­νό­τη­τα, το πηγαίο ταλέ­ντο της. Η Άννα Μανιά­νι, αδιαμ­φι­σβή­τη­τα, η σημα­ντι­κό­τε­ρη ηθο­ποιός της Ιτα­λί­ας, μιας χώρας που είχε τερά­στια παρά­δο­ση στο να γεν­νά μεγά­λους ηθο­ποιούς, μπο­ρεί … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Άννα Μανιά­νι: Η Λύκαι­να της υπο­κρι­τι­κής, η ψυχή της Ιτα­λί­ας με τον ηφαι­στειώ­δη χαρα­κτή­ρα.