Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άνοδος της ακροδεξιάς και σημαντικές απώλειες για το Die Linke στις εκλογές σε Βρανδεμβούργο και Σαξονία

Η άνοδος του ακροδεξιού AfD και οι σημαντικές απώλειες για το Die Linke («αδελφό» κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ) ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων των χθεσινών εκλογών στα γερμανικά κρατίδια του Βρανδεμβούργου και της Σαξονίας.

Στο Βραν­δεμ­βούρ­γο, το Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό Κόμ­μα (SPD) τερ­μα­τί­ζει πρώ­το με 26,6% και απώ­λεια 5,5 μονά­δων από το 2014. Η ακρο­δε­ξιά AfD («Εναλ­λα­κτι­κή για τη Γερ­μα­νία») διπλα­σιά­ζει τα ποσο­στά της και φθά­νει στο 24,5%, ενώ το Χρι­στια­νο­δη­μο­κρα­τι­κό Κόμ­μα (CDU) βρί­σκε­ται στην τρί­τη θέση με 15,4%, από 23% που έλα­βε στις προη­γού­με­νες εκλο­γές. Δρα­μα­τι­κές απώ­λειες κατα­γρά­φει και το Die Linke που πέφτει από το 18,6% στο 10,4%.

Θυμί­ζου­με πως οι τάσεις και ειδι­κά εκεί­νη της ανό­δου των φασι­στών «Εναλ­λα­κτι­κή για τη Γερ­μα­νία» (AfD) δια­φά­νη­κε από τα απο­τε­λέ­σμα­τα των ΕυρωεκλογώνWahlen €

Για το σχη­μα­τι­σμό κυβέρ­νη­σης, ο πρω­θυ­πουρ­γός Ντί­τμαρ Βόι­ντ­κε (SPD) χρειά­ζε­ται πλέ­ον τη σύμπρα­ξη δύο ακό­μη κομ­μά­των, κατά πάσα πιθα­νό­τη­τα της Αρι­στε­ράς και των Πρασίνων.

Στη Σαξο­νία, όπου η AfD ανα­δεί­χθη­κε στις ομο­σπον­δια­κές εκλο­γές του 2017 πρώ­το κόμ­μα, το CDU κατόρ­θω­σε τελι­κά να παρα­μεί­νει στην πρώ­τη θέση με 32,3%, έστω και με σοβα­ρές απώ­λειες (-7,1). Η ακρο­δε­ξιά έφθα­σε στο 27,3%, ενι­σχυό­με­νη κατά 18,1 μονά­δες από τις εκλο­γές του 2014, κατα­γρά­φο­ντας το υψη­λό­τε­ρο ποσο­στό της σε όλη τη Γερ­μα­νία και εκτο­πί­ζο­ντας από την τρί­τη θέση το Die Linke, που πήρε 10,6% (από 18,9). Το SPD συγκέ­ντρω­σε στο κρα­τί­διο το χει­ρό­τε­ρο ποσο­στό που έχει λάβει ποτέ σε οποιο­δή­πο­τε κρα­τί­διο, συρ­ρι­κνού­με­νο στο 7,9% (από 12,4).

Πλέ­ον, ο σχη­μα­τι­σμός κυβέρ­νη­σης στο κρα­τί­διο ανα­μέ­νε­ται να απο­δει­χθεί ιδιαί­τε­ρα δύσκο­λη εξί­σω­ση, καθώς τα ποσο­στά CDU και SPD δεν επαρ­κούν πλέ­ον για το σχη­μα­τι­σμό κυβέρ­νη­σης συνα­σπι­σμού μετα­ξύ τους. Ο πρω­θυ­πουρ­γός Μίχα­ελ Κρέ­τσμερ απέ­κλει­σε το ενδε­χό­με­νο σχη­μα­τι­σμού κυβέρ­νη­σης μειο­ψη­φί­ας, ωστό­σο μία κυβέρ­νη­ση πλειο­ψη­φία θα έβα­ζε στο παι­χνί­δι και την AfD, με την οποία όλα τα κόμ­μα­τα ‑πάντως- είχαν προ­ε­κλο­γι­κά απορ­ρί­ψει κάθε ενδε­χό­με­νο συνεργασίας.

⚠️  Σημαντική άνοδος της εθνικιστικής AfD
✔️  Απορροφώντας τη λαϊκή δυσαρέσκεια και «εισπράττοντας» τον αντικομμουνισμό που καλλιεργείται από όλα τα αστικά κόμματα
✔️  H μεγάλη άνοδος του εθνικιστικού — ευρωσκεπτικιστικού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), επιβεβαιώνει τις πολύμηνες διεργασίες στο αστικό πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Αξιο­ποιώ­ντας τη λαϊ­κή δυσα­ρέ­σκεια για την ανερ­γία και τη ραγδαία πτώ­ση του βιο­τι­κού επι­πέ­δου, που μαστί­ζει τα ανα­το­λι­κά κρα­τί­δια δεκα­ε­τί­ες μετά την καπι­τα­λι­στι­κή παλι­νόρ­θω­ση, αλλά και τον έντο­νο αντι­κομ­μου­νι­σμό, που καλ­λιερ­γεί­ται από όλες τις αστι­κές πολι­τι­κές δυνά­μεις, η AfD, με ρατσι­στι­κή και εθνι­κι­στι­κή φρα­σε­ο­λο­γία, σχε­δόν τρι­πλα­σί­α­σε ή διπλα­σί­α­σε την εκλο­γι­κή της δύνα­μη.Wahlen Sitzverteilung im sächsischen Landtag

✔️  Σημα­ντι­κές ήταν οι απώ­λειες για τα κόμ­μα­τα που συγκυ­βερ­νούν στον μεγά­λο συνα­σπι­σμό υπό την Αγκε­λα Μέρ­κελ, Χρι­στια­νο­δη­μο­κρά­τες (CDU) και Σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες (SPD), αλλά και για το σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό μόρ­φω­μα «Η Αρι­στε­ρά». Μικρή άνο­δο σημεί­ω­σαν οι Πράσινοι.

Πιο ανα­λυ­τι­κά και σύμ­φω­να με τα πρώ­τα απο­τε­λέ­σμα­τα, στη Σαξο­νία: Πρώ­τη δύνα­μη παρα­μέ­νει η CDU με 32,1% (-7,3% από τις εκλο­γές του 2014) και 46 έδρες από τις 118 του τοπι­κού Κοι­νο­βου­λί­ου, στη δεύ­τε­ρη θέση η AfD με 27,5% (+17,7%) και 37 έδρες. Στην τρί­τη θέση βρί­σκε­ται η «Αρι­στε­ρά» με 10,4% (-8,5%) και 14 έδρες και ακο­λου­θούν οι Πρά­σι­νοι με 8,6% (+2,9%) και 11 έδρες, το SPD με 7,7% (-4,7%) και 10 έδρες. Οι φιλε­λεύ­θε­ροι του FDP με 4,5% (+0,7%) και οι Ελεύ­θε­ροι Ψηφο­φό­ροι με 3,4% (+1,8%) παρα­μέ­νουν εκτός Κοινοβουλίου.

Στο Βραν­δεμ­βούρ­γο, το SPD κατά­φε­ρε να παρα­μεί­νει στην πρώ­τη θέση με 26,2% (-5,7% από το 2014) και 25 έδρες από τις 88 του τοπι­κού Κοι­νο­βου­λί­ου, ενώ στη δεύ­τε­ρη θέση ανήλ­θε η AfD με 23,5% (+11,3%) και 23 έδρες. Στην τρί­τη θέση βρί­σκε­ται η CDU με 15,6% (-7,4%) και 15 έδρες και ακο­λου­θούν οι Πρά­σι­νοι με 10,8% (+4,6%) και 10 έδρες, η «Αρι­στε­ρά» με 10,7% (-7,9%) και 10 έδρες και οι Ελεύ­θε­ροι Ψηφο­φό­ροι με 5% (+2,3%) και 5 έδρες. Το FDP με 4,1% (+2,6%) δεν μπή­κε στο τοπι­κό Κοινοβούλιο.

Και στα δύο κρα­τί­δια η AfD «τρα­βά» ψηφο­φό­ρους από όλα τα κόμ­μα­τα, κυρί­ως από τη CDU, την Αρι­στε­ρά και το SPD, ενώ σχε­δόν το 40% των ψηφο­φό­ρων της απεί­χαν από τις εκλο­γές του 2014. Οι περισ­σό­τε­ροι νέοι που ψήφι­σαν για πρώ­τη φορά στή­ρι­ξαν τους Πρά­σι­νους και ακο­λου­θεί η AfD.

Σενάρια για κυβερνητικούς συνασπισμούς

Με δεδο­μέ­νο ότι όλα τα κόμ­μα­τα έχουν απο­κλεί­σει μια συγκυ­βέρ­νη­ση με την AfD, τα παζά­ρια για το σχη­μα­τι­σμό (στα­θε­ρών) κυβερ­νή­σε­ων στα δύο κρα­τί­δια θα είναι «δύσκο­λα». Στο Βραν­δεμ­βούρ­γο θα χρεια­στούν τρία κόμ­μα­τα για πλειο­ψη­φία στην τοπι­κή Βου­λή (45 έδρες), ενδε­χο­μέ­νως SPD — Αρι­στε­ρά — Πρά­σι­νοι. Στη Σαξο­νία, η CDU έχει δηλώ­σει ότι δεν θα δια­πραγ­μα­τευ­τεί για κυβέρ­νη­ση ούτε με την AfD ούτε με την «Αρι­στε­ρά». Επο­μέ­νως απο­μέ­νει μια συγκυ­βέρ­νη­ση με τους Πρά­σι­νους και το SPD, όπως ήδη συμ­βαί­νει στο κρα­τί­διο Σαξο­νία — Ανχαλτ.

Σχο­λιά­ζο­ντας τα απο­τε­λέ­σμα­τα η πρό­ε­δρος της CDU και υπουρ­γός Αμυ­νας, Ανε­γκρετ Κραμπ — Καρεν­μπά­ου­ερ, μίλη­σε για «ανα­νέ­ω­ση» του κόμ­μα­τος και ανα­κοί­νω­σε μια εσω­κομ­μα­τι­κή συζή­τη­ση για «την προ­στα­σία του κλί­μα­τος», η οποία, όπως είπε, πρέ­πει να είναι «φιλι­κή προς την οικο­νο­μία». Η Κάτια Κίπινγκ, μια από τους επι­κε­φα­λής της «Αρι­στε­ράς», ανα­κοί­νω­σε αυστη­ρή εσω­κομ­μα­τι­κή αυτο­κρι­τι­κή «χωρίς ταμπού», χωρίς να απο­κλεί­σει μια αλλα­γή και στην ηγε­σία. Τα εκλο­γι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα ενδέ­χε­ται να πυρο­δο­τή­σουν τις εσω­κομ­μα­τι­κές φωνές στο SPD για απο­χώ­ρη­ση από τον μεγά­λο συνα­σπι­σμό και ανασύνταξη


Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog


Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο