Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άνοδος της θερμοκρασίας, στους 20 βαθμούς Κελσίου, έως την Πέμπτη

Σημα­ντι­κή άνο­δο θα παρου­σιά­σει η θερ­μο­κρα­σία από την Τρί­τη 17/1 έως την Πέμ­πτη 19/1, σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά δεδο­μέ­να του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr. Οι μέγι­στες τιμές της ανα­μέ­νε­ται να ξεπε­ρά­σουν κατά τόπους τους 20 βαθ­μούς Κελσίου.

Αιτία θα είναι οι νότιοι άνε­μοι που θα επι­κρα­τή­σουν στην ατμό­σφαι­ρα, οι οποί­οι θα μετα­φέ­ρουν θερ­μές αέριες μάζες προς τη χώρα μας. Ενί­σχυ­ση θα παρου­σιά­σουν επί­σης οι νότιοι άνε­μοι στα πελά­γη φτά­νο­ντας κατά τόπους τα 6–7 μπο­φόρ και από την Τετάρ­τη κατά τόπους τα 7–8 μπο­φόρ, ενώ αυξη­μέ­νες θα είναι και οι συγκε­ντρώ­σεις σκό­νης στην ατμό­σφαι­ρα από την Τρίτη.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο